Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect Revizuire A.I.M. nr. 73-NV6/2007

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-06-16 14:18:56
Ultima actualizare: 2014-06-16 14:18:56

AUTORIZAŢIE  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Nr. 73 - NV din 26.10.2007

Revizuită la 27.09.2010

                                     Revizuita la data de  …….06.2014

 

Ca urmare a cererii formulate de SC UAMT SA cu sediul în Oradea str. Uzinelor nr. 8, jud. Bihor, înregistrată la Agenţia pentru Protectia Mediului Bihor cu nr.15107 din 12.11.2013 , de revizuire a Autorizaţiei integrate de mediu nr. 73-NV6/26.10.2007 emisă de ARPM Cluj Napoca pentru activitatea de producere accesorii pentru mijloace de transport, prin includerea activităţii instalatiei de vopsire prin cataforeza a cărei titular a devenit SC UAMT SA, a emiterii de către AN AR-ABA Crişuri a Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 6/ revizuită la 17.02.2014 şi a noilor prevederi legislative din domeniul protecţiei mediului, urmare a analizării documentaţiei de susţinere a solicitării de revizuire, a rezultatelor programului de monitorizare a emisiilor şi a Raportului de mediu privind calitatea aerului în municipiul Oradea, a verificării instalaţiei, a evaluării condiţiilor de operare şi a modului de respectare a cerinţelor din Legea 278 din 2013 privind emisiile industriale , a informării adecvate a publicului şi în lipsa oricărui comentariu din partea acestuia, în baza Ord. MAPAM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, în baza Ord. MMGA 1158/2005 pentru modificarea şi completarea anexei la Ord. MAPAM 818/2003, în baza Hotărârii Guvernului nr.48din 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice si a HG.nr. 1000/2012( actualizata) privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia , a OUG.195 / 2005 ( actualizata) privind protecţia mediului,în condiţiile în care se garantează că orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile, cu cerinţele legislaţiei de mediu din România şi prevederile prezentei autorizaţii, 

                AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR

      emite :

                 AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU REVIZUITA

titular:SC UAMT SA, cu sediul în Oradea, str. Uzinelor, nr. 8, jud. Bihor, certificat de înmatriculare seria B nr. 1259019,cod unic de înregistrare RO 54620, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J05/173/1991,                                                                                     

pentru:  uzina de accesorii pentru mijloace de transport  cuprinzand:

   - secţiile: prelucrări mecanice, acoperiri de protecţie, sculărie, confecţii SDV, injectări mase plastice şi montaj - amplasate în hala monobloc;

   - secţia turnătorie neferoase, tratamente termice, vulcanizare;

   - instalatie de vopsire prin cataforeza

   - staţia de neutralizare a apelor uzate tehnologice, staţia de compresoare;

   - depozite de materii prime, semifabricate şi produse finite, depozite şi platforme pentru

     deşeuri;

   - clădiri anexe tehnico-sociale,

Pentru desfasurarea activitatiide producere accesorii pentru mijloace de transport,

pe amplasamentuldin Oradea, str. Uzinelor nr. 8, jud. Bihor.

Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea 278 / 2013:

2.6- „Tratarea suprafeţelor metalice şi  materialelor plastice prin folosirea procese  electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare este mai mare de  30 mc”;

Coduri CAEN:

2932- fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicole şi pentru motoare de             autovehicole;

2229- fabricarea altor produse din material plastic;

Cod EPRTR:

Activităţi conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

Pct. 2 – ( f) –Tratarea suprafeţelor metalice şi  materialelor plastice prin folosirea procese  electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare este mai mare de  30 mc”;

 

cele mai bune tehnici disponibile aplicabile sunt:

 • Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile din domeniul tratării suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice, august 2006;
 • Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile privind principii generale de monitorizare, iulie 2003, adoptat prin Ord. 169/2.04.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile aprobate de Uniunea Europeană.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Agenţia  pentru Protecţia Mediului Bihor, Garda Naţională de Mediu-  Comisariatul Judeţean Bihor.

  

Litigiilelegate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea autorizaţiei integrate de mediu se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, în conformitate cu art. 18 din OUG 195/2005( actualizata) privind protecţia mediului.

Valabilitate: de la ......06.2014 până la, 23.10.2017cu condiţia respectării cerinţelor impuse prin prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

  

Prezenta autorizaţie înlocuieşte integral prevederile autorizaţiei integrate de mediu nr. 73 – NV 6 din 26.10.2007.

Autorizaţia conţine .................. pagini.

 

Emisă de:

 

                            AGENTIA  PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BIHOR

 

    Director Executiv

    Ing. Sanda MERCEA

                                                                    Sef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii

                                                                              ing. Felicia ENACHE

 

      Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii

          Intocmit : ing. Mihaela CRACIUN 

 

                                                                                     

CUPRINS

 

 

1. Date de identificare a titularului activităţii …………………………………........................

4

2. Temeiul legal …………………………………………………………………........................

4

3. Categoria de activitate ……………………………………………………........................…

5

4. Documentaţia solicitării ………………………………………………………......................

5

5. Managementul activităţii ……………………………………………………….......................

6

6. Materii prime şi auxiliare ……………………………………………………..........................

7

7. Resurse; apă, energie, gaze naturale ………………………………………........................

12

 

7.1. Apa …………………………………………………………………..........................

12

 

 

7.1.1. Alimentarea cu apă ………………………………………….....................

12

 

 

7.1.2. Evacuarea apelor uzate ……………………………………....................

14

 

 

7.1.3. Ape subterane ………………………………………………….................

14

 

7.2. Utilizarea eficientă a energiei …………………………………………..................

14

 

7.3. Gaze naturale ……………………………………………………………................

15

8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor  tehnologice existente pe amplasament..................

15

9. Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor  în mediu ..........................

26

 

9.1. Aer ………………………………………………………………………..................

26

 

9.2. Apă ………………………………………………………………………...................

28

 

9.3. Sol ……………………………………………………………………….......................

28

 

9.4. Alte dotări ………………………………………………………………....................

29

10. Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător ….....................

29

 

10.1 Aer …………………………………………………….............................................

29

 

 

10.1.1. Emisii ……………………………………………………….....................

29

 

 

10.1.2. Imisii …………………………………………………………...................

30

 

10.2. Apă (inclusiv apa subterană dacă e cazul) …………………………....................

30

 

10.3. Sol ………………………………………………………………………..................

30

 

10.4. Zgomot …………………………………………………………………...................

31

11. Gestiunea deşeurilor ………………………………………………………….......................

31

 

11.1.  Deşeuri produse, colectare, stocare, temporară………………….....................

31

 

 

11.1.1. Deşeuri nepericuloase ………………………………………................

31

 

 

11.1.2. Deşeuri periculoase …………………………………………................

32

 

11.2. Deşeuri refolosite………………………………………………………...................

33

 

11.3. Deşeuri comercializate ………………………………………………..................

34

 

11.4. Depozitare definitivă a deşeurilor…………………………………….....................

35

12. Intervenţia rapidă/prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă, siguranţa instalaţiei .

36

13. Monitorizarea activităţii ………………………………………………………................

37

 

13.1. Aer ……………………………………………………………………….................

37

 

13.2. Apă (inclusiv apa subterană) ………………………………………….................

38

 

13.3. Deşeuri …………………………………………………………………..................

39

 

           13.3.1. Deşeuri tehnologice ………………………………………….................

39

 

           13.3.2. Deşeuri din ambalaje ........................................................................

39

14. Raportări la unitatea teritorială pentru protecţia mediului şi periodicitatea acestora.....

40

15. Obligaţiile titularului activităţi……………………………………………………...............

44

16. Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor ……….......................

46

17. Glosar de termeni………………………………………………………….. .....................

46

 

 1. Date de identificare a titularului activitĂŢII

 

Titular:  sc UAMT sa ORADEA

Sediul social: Oradea,str. Uzinelornr. 8, jud. Bihor

Telefon/Fax:0259-451026/0259-462066; E-mail: mediu@uamt.ro

Certificat de înmatriculare:seria B nr. 1259019;

Cod unic de înregistrare: RO 54620;

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J05/173/1991;

Obiect de activitate: producerea de accesorii pentru mijloace de transport;

Amplasament instalaţie: Oradea str. Uzinelor nr. 8, jud. Bihor.

 

2. TEMEIUL LEGAL

 2.1.In conformitate cu art.4 din Ord. Legea 278/2013 privind emisiile industriale  pentru  exploatarea instalaţiei se poate efectua numai în baza autorizaţiei integrate de mediu, emisă în condiţiile legii.

 2.2.Prezenta Autorizaţie integrată de mediu impune condiţiile de desfăşurare a activităţii specifice pentru producerea de accesorii pentru mijloace de transport, din punct de vedere a protecţiei mediului.

 2.3. Pentru stabilirea condiţiilor prevăzute de prezenta autorizaţie s-au luat în considerarea următoarele principii:

-  prevenirea poluării în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

-  exploatarea instalaţiei astfel încât să nu se producă nici o poluare semnificativă;

- evitarea producerii de deşeuri, valorificarea deşeurilor, eliminarea deşeurilor astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului;

-  utilizarea eficientă a energiei;

-  luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

-  luarea măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul într-o stare care să permită reutilizarea acestuia.

2.4.Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor , definite prin Legea 278/ 2013 privind emisiile industriale  , inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său.

2.5.Conform art. 21 dinLegea 278/2013 privind emisiile industriale ,autoritatea competentă reexamineaza periodic condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar, le actualizeaza dupa caz.. Reexaminarea si actualizarea, dupa caz , a  autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:

 a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente înautorizaţia integrată de mediu sau includereade noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

 

 2.6. Autorizaţia integrată de mediu se suspendă de către autoritatea competentă pentru protectia mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o notificare prealabilă, prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor, conform OUG 164/2008 pentru modificarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.

2.7.În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competenta pentru protecţia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei integrate de mediu.

2.8.Dispoziţiile de suspendare şi implicit de încetare a desfaşurarii activitaţii sunt executorii de drept, conform art. 17 din OUG 195/2005 ( actualizata)privind protecţia mediului,

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE

SC UAMT SA Oradea produce accesorii pentru mijloace de transport cu o capacitatea maximă  de producţie de 1500000 seturi componente/an.

CoduriCAEN:

2932-fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicole şi pentru motoare de             autovehicole;

2229-fabricarea altor produse din material plastic

Categoria de activitate,conform Anexei 1 din Legea 278 / 2013:

 2.6-„ Tratarea suprafeţelor metalice şi materialelor plastice prin folosirea procesele electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare este mai mare de  30 mc”.

Cod EPRTR

Activităţi conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

Pct. 2 – ( f) – „Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si din materiale plastice prin

 folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare

 este egal cu 30 mc ''.

 

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

4.1.Solicitarea revizuirii:

-Formularul de solicitare întocmit de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabonţ” Bucureşti, înregistrat la APM Bihor  cu nr.15107/12.11.2013;

- Raport de amplasament intocmit de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru Darabont” Bucuresti, conform cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. MAPAM nr. 36 / 2004 ;

- Adresa nr. 4754 din 26.03.2014 cu privire lasituatia actuala pe amplasamentul SC UAMT SA, intocmita de SC UAMT SA - Date despre orice modificari survenite in exploatarea instalatiei sau pe amplasament de la data autorizarii, prezentate pe structura Autorizatiei integrate de mediu nr. 73 – NV din 26.10.2007, Revizuita la 27.09.2013, respectiv modificarile survenite in exploatarea instalatiei sau pe amplasament de la data autorizarii , fata de cele prezentate in Formularul de Solicitare de autorizatie integrata de mediu din Anexa nr. 1 la Ord. MMGA nr. 1158 / 2005 privind modificarea si completarea anexei la Ord. MAPAM nr. 818 / 2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, respectiv a Raportului de amplasament, intocmit in conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. MAPAM nr. 36 / 2004 ;

 - Plan de amplasament al SC UAMT SA ;

 - Decizia Etapei de Incadrare Nr. 260 din 07.08.2013,in cadrul procedurii EIA – fara evaluarea impactului asupra mediului, emisa de APM Bihor, pentru Instalatia Vopsire prin cataforeza ;

 - Avizul de Gospodarire a Apelor nr.C 116 din 05.08.2013, emis de Administratia Nationala “Apele Romane” – Directia Bazinala de Apa Crisuri – Oradea, pentru Instalatia Vopsire prin cataforeza ;

 - Certificat de inregistrare seria B nr. 1259019, al SC UAMT SA, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului – Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor ;

 - Autorizaţia de gospodărirea apelor nr. 6 revizuită la 17.02.2014, emisă de ANAR-DAC Oradea;

- Contract nr. S114300038/03.10.2011, incheiat cu SC ASA Servicii Ecologice SRL Arad,, punct de lucru : Oradea, pentru colectarea si transportul deseurilor menajere ;

-Contract nr. 3 / 29.01.2009, incheiat cu SC Remat Invest SRL Cluj – Napoca, punct de lucru : Oradea, privind preluarea materialelor refolosibile, rezultate din casari mijloace fixe sau obiecte de inventar, din activitatea de productie, din activitatea de intretinere si reparatii, piese ansamble, subansamble inlocuite,scoase din uz etc. ;

-Contract de vanzare – cumparare nr. 75/01.11.2012, incheiat cu SC Remat Alesd SA, cu sediul in Alesd, in vederea preluarii deseurilor nepericuloase si reciclabile;

-Contract de vanzare – cumparare nr. 891/01.08.2013, incheiat cu SC Hamburger Recycling Romania SRL Cluj – Napoca, punct de lucru : Oradea, privind reciclarea deseului carton, hartie;

 - Contract nr. 14/24.03.2009, incheiat cu SC Ecosafe SRL Oradea, pentru colectarea, depozitarea temporara, tratarea si transportul spre eliminarea finala a namolului provenit din procesul de acoperiri galvanice-

- Formular de expeditie / transport deseuri periculoase – namol de galvanizare, cod 110109*, anul 2012;

 - Buletinul de analiza pentru apa uzata evacuata – monitorizare semestrul 2 /2013, conform    Autorizatiei de Gospodarirea Apelor nr. 6 Revizuita din 18.12.2009 si conform   Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 73 – NV, din 26.10.2011, Revizuita la data de 27.09.2010;

- Buletinul de analiza pentru apa uzata evacuata – monitorizare anuala /2013, conform  Autorizatiei de Gospodarirea Apelor nr. 6 Revizuita din 18.12.2009 si conform Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 73 – NV, din 26.10.2011, Revizuita la data de 27.09.2010;

- Buletinele de analiza pentru emisii – monitorizare anuala /2013, conform  Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 73 – NV, din 26.10.2011, Revizuita la data de 27.09.2010;

- Raport de incercare Nr. 1429/20.12.2013 pentru deseu namol rezultat la Statia de tratare a apelor uzate aferenta Instalatiei de vopsire prin cataforeza.

- Adresele nr. 3281 din 26.02.2014 si  nr. 5395 din 08.04.2014 referitoare la incadrarea namolului rezidual rezultat de la Statia de tratare a apelor uzate aferenta instalatiei de vopsire prin cataforeza.

*Proces verbal de verificare a instalaţiei nr. 16475/ 17.12.2013;

* Anunţuri publice privind mediatizarea revizuirii AIM;

   * Fişele de securitate pentru substanţele periculoase utilizate in format electronic

   * Plan de situaţie ;

   * Dovada plătii tarifului de revizuire a AIM,  la  APM Bihor , chitanta  seria ALP 101 9316 din 12.11.2013;

 

-Procese verbale ale şedinţelor CAT în cadrul procedurii de revizuire, înregistrate la APM Bihor cu nr……………………... am sa le pun

4.2. Documentaţia care a stat la baza emiterii AIM 73-NV6/26.10.2007.

5. Managementul activitĂŢii

Programul de funcţionare a uzinei de accesorii pentru mijloace de transport este diferenţiat în funcţie de cerinţele procesului tehnologic:

- Management Prelucrări şi Protecţie Metal

  Secţia Prelucrări mecanice:  Atelier Presaj : 3 schimburi / zi

                                                Atelier Aşchiere : 3 schimburi / zi

                                                Atelier Pregătire subansamble : 2 schimburi / zi

  Secţia Acoperiri de Protecţie    Atelier Galvanizare  : 3 schimburi / zi

                                                   Atelier Vopsitorie : 3 schimburi / zi

                                                   Instalatie de  Vopsitorie prin cataforeza  : 3 schimburi / zi

-Departament Inginerie, SDV -istică

  Secţia Sculărie – Execuţie SDV – Utilităţi Generale

  Atelier Prelucrări speciale : 3 schimburi / zi

  Atelier Prelucrări mecanice : 1 schimb / zi

  Atelier Confecţii SDV : 2 schimburi / zi

  Atelier Intreţinere utilaje , Utilităţi – 3 schimburi / zi

- Management Injecţie Mase Plastice

  Secţia Injectări Mase Plastice – 3 schimburi / zi

  Secţia Montaj – 3 schimburi / zi

- Management Prelucrări şi Protecţie Metal

  Atelier Turnătorie : 3 schimburi / zi

  Atelier Debavurare : 1 schimb / zi

  Atelier Tratamente Termice – Vulcanizare  : 3 schimburi / zi

 

           5.1. Acţiunide control   CondiţiI:

5.1.1.Operatorul activităţii va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2.Operatorulactivităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3.Operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement, recreaţionale sau de locuit din afara limitelor amplasamentului.

5.1.4.Operatorul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină un sistem de management al autorizaţiei, care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii, prin utilizarea unei tehnologii mai curate, a unei producţii mai curate, a reducerii şi minimizării deşeurilor.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1.Operatorul activităţii trebuie să furnizeze instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului.

5.2.2.Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

BAT CAP. 5.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE   

 

Materii prime/ materiale

Destinaţie

Natura chimica /compozitia/stare fizica

Periculozitate

Modul de depozitare

ACID CLORHIDRIC TEHNIC

Zincare/Nichelare / Fosfatare / Tratare ape uzate -Vopsire cataforeza

Anorganic/ HCl/ Lichid

Periculos

Recipient material plastic 1000 kg

(1124 kg)

ACID SULFURIC

Zincare/Nichelare /Fosfatare /Tratare ape uzate 

Anorganic/ H2SO4/ Lichid

Periculos

Recipient material plastic 60 kg

ACID AZOTIC

Zincare

Anorganic/HNO3/Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 30 kg

ACID BORIC

 

Nichelare

Anorganic/ H3BO3/ Solid

Periculos

Saci material plastic 25 kg

SODA CAUSTICA FULGI

Zincare/ Nichelare /Fosfatare/Tratare ape uzate

Anorganic/ NaOH/ Solid

Periculos

Saci material plastic 25 kg

SULFIT DE SODIU

Nichelare /Zincare

Anorganic/ Na2SO3/ Solid

Periculos

Saci material plastic 25 kg

SARE EXTRAFINA

 

Nichelare

Anorganic/ NaCl/ Solid

Nepericulos

Saci material plastic 25 kg

SULFAT DE NICHEL 

Nichelare

Anorganic/ NiSO4/ Solid

Periculos

Saci material plastic 25 kg

NICHEL ELECTROLITIC PLACI

Nichelare

Anorganic/ Solid

Periculos

Fasii 15-20 kg

NIMAC 87-C (LUMAX CARRIER)

Nichelare

Organic / Zaharina / Lichid

Nepericulos

Recipient material plastic 20 l

LUMAX RACK  MAINT. ADD

Nichelare

Organic/Alcool propargilic,alc.

Propoxilat nesat,2-butena-1,4-diol/ Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 20 l

NIMAC 89UNW (UNIV.NIKEL WETTER)

Nichelare

Organic/2 etil-hexil sulfat de sodiu/ Lichid

Nepericulos

Recipient material plastic 20 l

MERSOL CLEANER

Nichelare

Organic/Dietanolamina/ Lichid

Nepericulos

Recipient material plastic 20 l

LEVERBRITE B2000 MAINTENANCE

Nichelare tambur

Organic/Alcool propargilic, Zaharina/Lichid

Nepericulos

Recipientematerial plastic 20 l

CARBONAT DE SODIU

Nichelare

Aorganic/Na2CO3/Solid

Periculos

Saci material plastic 25 kg

AGENT DE LUCIU JS 500 

Superpasivare (lacuire) Zincare in tamburi

Anorganic/Silicat de sodiu/Lichid

Periculos

Recipient material plastic 20 l

AGENT DE LUCIU JS 600

Superpasivare

Zincare in tamburi

Organic/Ceara de polietilena emulsionata /Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 20 l

METEX PS 720

Zincare/ Nichelare /Fosfatare

Organic/ Alcool etoxilat, CaCO3,NaOH/ Solid

Periculos

Saci material plastic 25 kg

CANPHOS 303

Fosfatare

Anorganic/ NaNO2/ Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 20 l

CANPHOS 501

Fosfatare

Anorganic/HNO3,H3PO4, ZnCl2,ZnO/ Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 20 l

ZINC ELECTROLITIC R1

Zincare

Anorganic/ Solid

Nepericulos

Calup 22-25 kg

ENVIROZIN CONDITIONER

Zincare

Anorganic/ NaOH/ Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 25 l

ENVIROZIN 120 RACK BRIGHTENER (ENVIROZIN 120 BARREL MAINT BRT.)

Zincare

Organic/

Polimer aminic policationic, Tiouree/Lichid

Nepericulos

Recipientematerial plastic 20 l

ENVIROZIN 120 BASE ADD.

Zincare

Organic/

Polimer aminic policationic/Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 20 l

ENVIROZIN INITIAL ADDITIVE

(ENVIROZIN 120 INITAL BRIGHTENER)

Zincare

Organic/Amino- epiclorhidrina polimer;Polimer aminic policationic/Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 20 l

ENVIROZIN  PURIFIER

Zincare

Organic/NaOH, Tiuree, Tiocarbamida /Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 20 l

ENVIROZIN 100 WETTER (ENVIROZIN 120 WETTER)  

Zincare

Organic/Capriliminodipropionat de sodiu/Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 25 l

MASCO 245 DM

Zincare

Anorganic/ NaOH/ Solid

Periculos

Saci material plastic 25 kg

TRIPASS REPLENISH

Zincare

Organic/Biocid pe baza de izotiazolona,Acid malonic/Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 25 l

TRIPASS FE INHIBITOR

Zincare

Organic/Acid malic/Lichid

Nepericulos

Recipientematerial plastic 20 l

TRIPASS ELV 1500LT

Zincare

Anorganic/Cr(NO3)3,Co(NO3)2,Acid oxalic/Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 25 l

TRIPASS ELV 1000

Zincare

Anorganic/CrCl3 ,Co(NO3)2/Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 25 l

TRIPASS PK3

Zincare

Organic/Azotat de crom3, Biocid pe baza de izotiazolona/Lichid

Periculos

Recipientematerial plastic 25 l

HYDROKLAD SCF

Zincare

Organic/Dispersie apoasa de polimer cu silicati /Lichid

Nepericulos

Recipientematerial plastic 25 l

HARTIE FILTRANTA   211/891730402 

Nichelare

Organic/

Celuloza/Solid

Nepericulos

500-700 Coli / pachet

DEXCLEAN L 360

Pregatire – Vopsire cataforeza*

Anorganic/Silicat de potasiu (sol)-20-25%; Hidroxid de potasiu – 15-20%; Pirofosfat de potasiu- 7-10%Hidroxid de sodiu -5-7% /Lichid

Periculos

Recipient material plastic 1200 kg

DEXSURF 50

Pregatire – Vopsire cataforeza*

Organic/ Alcool etoxilat 8

EO -25-30%;Alcool etoxilat 5 EO -10-12,5%; Alchil -benzensulfonat de sodiu -10-12,5% ; 2-(2-butoxietoxi)-etanol-10-12,5%/Lichid

Periculos

Recipient material plastic 25 kg

DEXCLEAN GL 200 E

Pregatire – Vopsire cataforeza*

Anorganic/Hidroxid de sodiu -30-40% /Lichid

Periculos

Recipient material plastic 25 kg

DEXACID M 26/3

Pregatire – Vopsire cataforeza*

Anorganic/ Acid sulfuric-40-50%; Acid fosforic – 15-25%/ Lichid

Periculos

Recipient material plastic 240 kg

DEXCONDITIONER S20

Pregatire – Vopsire cataforeza*

Anorganic/Carbonat de sodiu -10-12,5%; Hexafluorotitanat de sodium-5-7%; Pirofosfat de sodium-5-7% /Praf  

Periculos

Saci material plastic 25 kg

DEXBOND D 1010 ALIM

Pregatire – Vopsire cataforeza*

Organic/ Acid fosforic -12,5-15%; Tri-zinc-bis-ortobifosfat-10-12,5%; Fosfat de mangan -3-5%; Dinitrat de nichel – 1-3%; Acid fluosilicidic- 1-3% /Lichid

Periculos

Recipient material plastic 1300 kg

DEXBOND D 1010 PREP

Pregatire – Vopsire cataforeza*

Anorganic/ Acid fosforic -20-25%; Tri-zinc-bis-ortobifosfat-3- 5%; Fosfat de mangan -3-5%; Dinitrat de nichel – 3-5%  /Lichid

Periculos

Recipient material plastic 250 kg, 25 kg

DEXADD 60

Pregatire – Vopsire cataforeza*

Anorganic/Hidroxid de sodiu -25-30% /Lichid

Periculos

Recipient material plastic 25 kg

DEXADD 40

Pregatire – Vopsire cataforeza*

Anorganic/Nitrit de sodiu -40-50% /Lichid

Periculos

Recipient material plastic 200 kg

Rasina AQUA EC 3000

Vopsire cataforeza**

Organic/ 1-metoxi-2-propanol -2-<2,5%/ Lichid

Nepericulos

Recipient material plastic 1000 kg

Pigment AQUA EC 3000

Vopsire cataforeza**

Organic/ 2-hexiloxietanol -5-<7% ; 2-butoxietanol- 3-<5%; Quartz (SiO2)-

1-<2%/ Lichid

Periculos

Recipient material plastic 1000 kg

Aqua-Pac

Tratare ape uzate -Vopsire cataforeza***

Anorganic/Clorura de aluminiu-40%/Lichid

Periculos

Recipient material plastic 25 kg

Ca(OH)2 (var stins)

Tratare ape uzate -Vopsire cataforeza***

Anorganic, Ca(OH)2/ Solid

Periculos

Saci hartie/ material plastic 20 kg/25 kg

D-2

Tratare ape uzate -Vopsire cataforeza***

Organic/Clorura de polidialil dimetil amoniu-30-35%/Lichid

Periculos

Recipient material plastic 25 kg

Viflok-103

Tratare ape uzate -Vopsire cataforeza***

Organic/ Poliacrilamida anionica/ Solid

Nepericulos

Saci material plastic 25 kg

DEXADD HP

Pregatire – Vopsire cataforeza*

Anorganic/ Acid fosforic – >25%/ Lichid

Periculos

Recipient material plastic 25 kg

Solvent Thinner V0515

Vopsire cataforeza**

Organic/ 2-butoxietanol 95 - < 100 %/ Lichid

Periculos

Recipient metalic 25 kg

Additive H 1764

Vopsire cataforeza**

Organic/ Acid acetic – 45- <55%/ Lichid

Periculos

Recipient material plastic 25 kg

Additive H 1806

Vopsire cataforeza**

Organic/ 2-hexiloxietanol– 45- <55%; 2-butoxietanol - 45- <55%/ Lichid

Periculos

Recipient material plastic 25 kg 

Hypersperse MDC 220

Vopsire cataforeza

Organic/[(1-hidroxi-etilen) biszfosfonat] de tetrasodiu->10%)/Lichid

Periculos

Recipient material plastic 25 kg 

Aliaj aluminiu

Turnare

Anorganic /Solid

Nepericulos

Calup,max 10 kg

Aliaj zinc

Turnare

Anorganic /Solid

Nepericulos

Calup, 20-25 kg

Hartie filtranta

Lipire hartie filtru

Solid

Nepericulos

Vrac

Macroplast A-UK 8103

Lipire hartie filtru

Organic/lichid

Nepericulos

Recipiente metalice, 250 kg

Macroplast B-UK 5400 

Lipire hartie filtru

Organic/difenil metandiizocianat,izomeri si homologi/lichid

Periculos

Recipiente metalice, 250 kg

Pulberi EPO+POLI     

Vopsire

Solid

Nepericulos

Cutii , 25 kg

Tabla banda otel

Prelucrari mecanice

Anorganic /Solid

Nepericulos

Vrac

Bara otel

Prelucrari mecanice

Anorganic Solid

Nepericulos

Vrac

Tabla feroasa

Prelucrari mecanice

Anorganic Solid

Nepericulos

Vrac

Bara feroasa

Prelucrari mecanice

Anorganic Solid

Nepericulos

Vrac

Teava feroasa

Prelucrari mecanice

Anorganic Solid

Nepericulos

Vrac

Sarma neferoase

Prelucrari mecanice

Anorganic

Nepericulos

Vrac

Bara neferoasa

Prelucrari mecanice

Anorganic Solid

Nepericulos

Vrac

BONDERITE L-FM 4211  cunoscut ca LUBERSTONE 4211

 

Prelucrari mecanice

Organic/Bis [0, 0 – bis(2 – etilhexil)] bis (ditiofosfat) de zinc –1-5%;Glutaral - 0,1-1%/Lichid

Periculos

Ambalaje matalice, 30 kg

Ilocut EDM 180

Prelucrari mecanice

Organic/Distilati (petrol), usor hidrotratati (solvent de hidrocarbura/Lichid

Periculos

Ambalaje matalice, 30 kg, 208 l

Uleiuri

Prelucrari mecanice/Turnare-Vulcanizare/

Injectari

Lichid

Nepericulos

Ambalaje metalice, 208 l/20 l

Emulsii

Prelucrari mecanice

Lichid

Nepericulos

Ambalaje metalice, 208 l/ 20l

Unsori

Prelucrari mecanice/ Injectari

Lichid vascos

Nepericulos

Recipiente metalice, 220 kg/ /25 kg

Placi cauciuc

Vulcanizare

organic Solid

Nepericulos

Fasii, 25 –50 kg

Mase plastice

Injectari mase plastice

organic /Solid

Nepericulos

Saci material plastic 25 kg;

Cutii carton

1000 kg

Adezivi  

Montaj/Ambalare

organic /Solid

Nepericulos

 

Recipiente  plastic

0, 8kg

Adeziv SG 5000-06 CARTRIDGE

Montaj/Ambalare

 

Organic/Metil metacrilat –50 - 70%; Metacrilat uretan oligomer –1 -10%; 2-Acid metilpropenoic-1 -10%; 3,5-Dietil-1,2-dihidro-1-fenil-2-propilpiridine- 1-10%;Para toluen sulfonilclorida (pura) 1-10%; Hidroperoxid cumenic < 1%;Solvent stoddard; Nafta cu punct de fierbere scazut- – nespecificat <1%)/Solid

Periculos

 

Cartuse plastic,

400 ml

 

 

6.1. Materii prime şi auxiliare

Operatorul de activitate, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile, atât în ce priveşte consumurile, cât şi modul de depozitare:

6.1.1 Aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare se va face astfel încît să nu se creeze stocuri care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri.

6.1.2 Toate materiile prime şi materialele auxiliare utilizate vor fi recepţionate, manipulate şi depozitate conform normelor specifice fiecărui material, fişelor tehnice de securitate, unde este cazul, în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu.

 1. Substanţechimice periculoase

6.2.1 CONDITIE:Operatorulutilizează în cadrul proceselor de fabricaţie substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate şi clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

6.2.2. CONDITIE:Substanţele şi preparatele chimice periculoase se vor depozita ţinînd cont de prevederile  BAT  privind emisii din depozitare, editia iulie 2006:

- bazele separat de acizi ;

-substanţele inflamabile separat de agenţii oxidanţi;

-se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva scurgerilor;

-se va efectua controlul periodic pentru evitarea coroziunii rezervoarelor, pompelor, tubulaturii de transport.

6.2.3. CONDITIE:Substanţele chimice periculoase utilizate pentru desfăşurarea activităţiisunt următoarele:

 

Nr crt

Denumire substanta periculoasa/ preparat periculos

Clasificare /etichetare

Fraze de risc

Capacitate maxima de stocare (tone)

1

Acid clorhidric

C,Xi; H314;H335;H290

R34, R37

9,96 

2

Acid sulfuric

C, H314

R35

0,9

3

Acid azotic

C, H314; H290

R35

1,431

4

Acid boric

GHS08;Repr. 1A

H360FD

0,5

5

Hidroxid de sodiu

C; H314; H290

R35

2,5

 

 

 

 

 

6

Sulfit de sodiu 

X n

R22, R31

1,5

7

Sulfat de nichel

X n , N, Carc 3

R22;40; 42/43; 50/53

0,5

8

Carbonat de sodiu

X i

R36

2,0

9

Envirozin conditioner

X i

R36/38

0,613

10

Envirozin purifier

X i

R36/38

0,35

11

Envirozin initial additive (Envirozin 120 initial)

Xn

R52/53

0,05  

12

Envirozin 100 wetter (Envirozin 120 wetter)

X i

R41

0,05  

13

Envirozin base additive (Envirozin 120 base additive)

Xn

R52/53

0,1 

14

JS 500

X i

R37/38; R41

0,3

15

JS 600

X i

R36

0,3

16

Tripass ELV 1500 LT

C, Xn

R34;43; 21/22

0,5

17

Tripass ELV 1000 Replenisher

X i

R43; 36/37/38

0,2

18

Tripass PK3

C

R22;34;43

0,227

19

Tripass ELV 1000

C; R34

R34

0,2

20

Lumax rack maintenance additive

Xn

R20/22

0,05

21

Canphos 501

C, Xn  

R34; 51/53

0,905

22

Canphos 303

T, O, Xn

R8; 25; 50

0,05

23

Mettex PS 720

C

R35

1,0

24

Masco 245 DM

C

R35

0,3

25

Nichel electrolitic

Xn ; Carc 3

R40 ; R20; R43

0,2

26

Macroplast UK5400- CompB

X n

R20;36/37/38

0,5

27

SG 5000-06 Cartridge

F; Xi

R11; 37/38; 41; 43

0,05

28

Bonderite L-FM 4211 cunoscut ca  Luberstone 4211

Xi

R36/37/38; 43; 52/53

0,6

29

Ilocut EDM 180

Xn; Asp. Tox.1;H304

R65; 66

0,6

30

Dexclean L 360

C

R35

4,8

31

Dexsurf 50

Xi

R41

0,5

32

Dexclean GL 200 E

C

R35

0,5

33

Dexacid M 26/3

C

R35

5,0

34

Dexconditioner S20

Xi

R36

0,5

35

Dexbond D 1010 ALIM

Xn, Xi, N

R36/38; 42/43; 51/53

3,9

36

Dexbond D 1010 PREP

Xn, Xi, N

R36/38; 42/43; 51/53

1,65

37

Dexadd 60

C

R35

0,5

38

Dexadd 40

T, N

R25; R50

0,6

39

Pigment AQUA EC 3000

Xi

R36/38

6,0

40

Aqua-Pac

Xi

R36/38

3,795

41

Ca(OH)2 (var stins)

Xi

R37, R38, R41

1,0

42

D-2

Neclasificat

R52/53

0,6

43

Dexadd HP

C

R 34

0,5

44

Solvent Thinner V 0515

Xn

R20/21/22; 36/38

0,5

45

Additive H 1764

C

R 34

0,6

46

Additive H 1806

C

R20/21/22;  34

0,5

47

Hypersperse MDC 220

Xi

R41

0,1

 

    Vopseaua utilizata la instalatia de vopsire prin cataforeza:AQUA EC 3000 pe baza de apa (solubila)

            AQUA EC 3000 are doua componente:

- AQUA EC 3000, D12714144 liant (rasina)

- AQUA EC 3000, 2011390593025 pigment

Proportia în amestec: 4 parti liant / 1 parte pigment

          Necesar vopsea:                         (g/m2)           ~ 60

  - din care:

  - 1 parte pasta pigmentala                    (g/m2)           12

  - 4 parti liant                               (g/m2)           48

 

  Consumul:                       

- pigment:                                     (kg/h)           100 m2/h * 12 g/m2 /1.000 = 1,2

- liant:                                          (kg/h)           100 m2/h * 48 g/m2 /1.000 = 4,8

Continutul de substante nocive la pigmenti:

- 2-hexyloxyethanol  [CAS 112-25-4]               5,00 - < 7,00 %

           - 2-butoxi-etanol [CAS 111-76-2]                              3,00 - < 5,00 %

Continutul de substante nocive la liant:

- 1-methoxy-2-propanol [CAS 107-98-2]                     2,00 - < 2,50 %

 

Volumul de aer evacuat:                                       5.000 m3/ora

 

Consumul solventilor :

- 2-hexyloxyethanol                     1,2 kg/h * 4.000 ore/ an * 0.07 = 336  kg/an

            - 2-butoxi-etanol                                 1,2 kg/h * 4.000 ore/ an * 0.05 =        240 kg/an

- 1-methoxy-2-propanol                      4,8 kg/h * 4.000 óra/ an * 0.025 =      480 kg/an

Total:                                                                                                                  1.056 kg/an           

 

 

     Instalatia de vopsire prin cataforeza nu intra sub incidenta  cap. V  - Dispozitii special aplicabile instalatiilor si activitatilor care utilizeaza solventi  organici - Legea 278 /2013 privind emisiile industriale.                

     In momentul vopsirii solventii de participare se elibereaza în procent de 40 % şi la uscare în procent de 60 %

 

 

6.2.3.Operatorul utilizează, în cantităţi mici, în laboratoarele de analize, pentru determinările fizico- chimice, substanţe şi preparate chimice periculoase, depozitate şi manipulate în conformitate cu prescripţiile din fişele de securitate..

6.2.4.CONDITIE:Achiziţionarea şi utilizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va efectua numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor cerute de lege, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea şi gestionarea acestora. Fişele de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice achiziţionate vor fi păstrate în mod obligatoriu în unitate.

6.2.5.Se va solicita furnizorilor de substante chimice dovada preinregistrarii acestora la Agentia Europeana de Substante Chimice ( ECHA) conform Regulamentului 1907 /2006 ( REACH).

 

 

7. Resurse: apă, energie, gaze naturale

7.1. Apa

Modul de alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărirea Apelor  nr. 6 revizuită la data de 17.02.2014, emisă de Administraţia Naţională " Apele Române” Direcţia Apelor Crişuri Oradea.

7.1.1.Alimentarea cu apă

7.1.1.1.Alimentarea cu apă în vederea potabilizării se realizează din sursă proprie, subterană prin intermediu unui foraj de mare adâncime cu H=60m şi Dn =273(Coordonate Sistem VGS 84 – N 47º 04' 49,2'' ; E 21º 54' 28,3''; Altitudine 120 m) .

 

 

 

 

 

 

Sursa de           apă

Volume şi debite de apă autorizate

Instalaţii de captare

şi de înmagazinare a apei

Instalaţii de distribuţie

zilnic

anual

(mii mc)

foraj de adâncime

 

maxim-45,36 mc,         (0,53 l/s)

12,7

- foraj cu adâncimea H=60 m şi D n =273 mm, echipat cu o pompă submersibilă tip HEBE 50x2 cu caracteristicile:

Q = 5mc/h

H= 35 mCA

P= 4kw

n= 2950 rot/min

- aducţiunea apei până la  rezervorul de înmagazinare, amplasat la cota +25, faţă de teren are lungimea L= 120 m

reţea  de distribuţie din oţel cu diametrele

D n = 133x4 mm

D n = 168x6 mm

L    = 450 m

 

 

 

 

 

 

mediu-37,80 mc, (0,44 l/s)

10,58

minim-35,00 mc, (0,41 l/s)

9,8

 

7.1.1.2.Alimentarea  cu apă tehnologicăse realizează din aceeaşi sursă ca alimentarea cu apă  potabilă,

Volumele şi debitele de apă autorizate:

 

Sursa de           apă

Volume şi debite de apă autorizate

Instalaţii de captare

şi de înmagazinare a apei

Instalaţii de distribuţie

 

zilnic

anual

(mii mc)

 

foraj de adâncime 

 

 

 

 

maxim- 794,05 mc, (9,19 l/s)

222,33

- foraj cu adâncimea

H=60 m şi D n = 273 mm, echipat cu o pompă submersibilă de tip HEBE 50x2 cucaracteristicile

Q= 5mc/h

H= 35 mCA

P=4 kw

n=2950 rot/min,

- aducţiunea apei până la  un castel de apă cu

V= 500mc la cota 33,5m faţă de teren are lungimea L=200 m

 

- reţea de distribuţie din oţel

cu diametrele

D n = 133x4 mm

D n = 168x8 mm

L    = 1300 m

 

mediu- 632 mc,

(7,32 l/s)

177,00

minim-  299 , 71mc,

(3,47 l/s)

83,92

Funcţionarea este: 280 zile/an şi 24 ore/zi

 7.1.1.3. Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apă  - maxim:  994,46 mc/zi;

                                -  mediu:   795,80 mc/zi;

                                - minim :   390,26 mc/zi

Cerinţa totală de apă    - maxim:   839, 41 mc/zi;

                                      - medie:   669,95 mc/zi;

                                      - minim:   334,71 mc/zi;

Gradul de recirculare internă a apei: 2,7%;                           

Apa pentru stingerea incendiilor:volumul intangibil 170 mc.

Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din sursă: 2,01 l/s.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate uzate:

 7.1.2.1.Volumul de apă evacuată se prezintă astfel:

 

Categoria apei

Receptori               autorizati

Volum total evacuat

zilnic (mc)

anual

(mii mc)

maxim

mediu

ape uzate menajere

şi tehnologice care necesită epurare

reţeua de  canalizare a municipiului Oradea

839, 41

669,95

235,03

ape pluviale descărcate în reţeaua de canalizare menajeră

644 l/s

 

 

 

 

 

7.1.2.2. Sursele de ape uzate:

 

 

Sursa de apă  uzată

 

Poluanţi

1.Ape tehnologice care necesită epurare:

 

-soluţiile chimice uzate şi apele de spălare de la atelierul de acoperiri galvanice;

-metale grele; zinc, nichel şi un pH alcalin sau acid 

-soluţiile chimice uzate şi apele de spălare de la Instalatia de vopsire prin cataforeza

-emulsii, fosfati, ioni metale grele – zinc, nichel, mangan si un pH alcalin sau acid

2.Ape tehnologice de la circuitele de răcire a utilajelor (atelier Turnătorie şi Injectări mase plastice)

- temperatură;

- convenţional curate;

3.Ape menajere care necesită epurare

- materii în suspensie, substanţe consumatoare de oxigen

4.Ape pluviale de pe amplasament

- convenţional curate;

 

 

 

7.1.2.3. NORMA DE APA PENTRU PRINCIPALELE PRODUSE DIN FABRICATIE

 

Nr crt

Produsul

UM

Productie anuala

Volume de apa

Totale       Specifice

     mc/an        mc/UM

1

Acoperiri electrochimice

mp

322879

161439

0,5

2

Turnare sub presiune a aliajelor neferoase

t

335

20937

62,5

3

Injectari mase plastice

t

3000

94500

31, 5

4.

Vopsire prin cataforeza

mp

940000

10000

0,01064

 

7.1.3. Ape subterane– pe amplasament sunt  două puţuri forate la mare adâncime, unul este utilizat ca sursă de apă potabilă şi industrială (descris la punctul 7.1.1.), celălalt fiind neutilizat

CONDITIE:Operatorul va notifica ANAR-ABA Crişuri Oradea, APM Bihor  în cazul prelevării de apă în scop tehnologic din forajul neutilizat.

Nu există evacuări în apele subterane.

7.2. Utilizarea eficientă a energiei

7.2.1. Date generale

7.2.1.1.Alimentarea cu energie electrică se face din Staţia 20kV Electrica Nord, prin 10 transformatoare de 1000 KVA, si unul de 6300 KVA, aflate în incinta societăţii. Din transformatoare, distribuţia se face pe joasă tensiune, la cofrete de 0,4 KV.  

Alimentarea de rezervă pe 6KV se realizează prin Staţia Mecanică, prin cupla de separaţie, direct în staţia de conexiuni, apoi la cofrete.

Transformatoarele sunt produse de Electroputere Craiova. Uleiul utilizat este de tip 301 01 STANDARD, fără conţinut de PCB.

7.2.1.2. Pe amplasament nu există condensatori de corectare a factorului de putere, cu conţinut de PCB.

 

 

 

7.3. GAZE NATURALE

Alimentarea cu gaze naturale  se face în baza contractului nr. 3/i din 20.05.2005, încheiat cu SC „Distrigaz Vest” Oradea, pentru furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici. Consumatorii sunt:

 • 6 cazane de la Centralele termice;
 • 6 cuptoare de topire aliaje (Atelierul Turnătorie);
 • 1 cuptor de la linia de vopsire electrostatică (Atelierul Vopsitorie);
 • 1 cazan de la centrala termica a instalatiei Vopsire prin cataforeza
 • 1 cuptor de la linia de vopsire prin cataforeza

Consumul mediu lunar de gaze naturale:

-în perioada de iarnă este 35000 mc/lună, 5 luni când funcţionează şi centrala termică;

-în perioada de vară este    9000 mc/lună.

8.Descrierea instalaţiei Şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

8.1. Descriereamplasament

8.1.1.Localizarea  amplasamentului 

Amplasamentulse află în zona industrială  de vest a municipiului Oradea la o distanţă de cca 0,3 km de cartierul de locuinţe din Zona de vest şi respectiv 4 km faţă de centrul istoric şi administrativ al oraşului.

Coordonate geografice: X – 265368,09 ; Y 624697,59

Vecinătaţi:

-la nord: SC Premagro SA;

-la vest: SC Metal Vest SA;

-la sud-vest: SC Mobila Alfa SA;

-la sud: SC Zahărul SA, drumuri orăşeneşti şi Staţia de betoane;

-la est: SC Chimprestor SA.

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 71034 mp, in care: 

 • suprafaţă construită:                                           34406 mp;
 • platforme betonate, acoperite şi neacoperite:       8559 mp;     
 • căi de transport rutier:                                         25819 mp:
 • cale ferată uzinală:                                                  750 mp;
 • spaţii verzi:                                                            1500 mp.

8.1.2.Unităţi structurale în funcţiune 

 

 

Unitati structurale

 Instalatie / utilaje / scule

Nr. buc.

Caracteristici tehnice

 Hala MONOBLOC S = 23808 mp pozitia 1 1) cu urmatoarele sectii si ateliere :                                      

MANAGEMENT PRELUCRARI SI PROTECTIE METAL                                                                              

SECTIA PRELUCRARI MECANICE                                                                                                               

1.Atelier Presaj

(pozitia 1,2,3, 4)

prese, masini de sudat, roboti de sudura, masini indoit sarma, foarfece pentru debitat tabla,masina de debavurat, polizoare, instalaþie vibrofinisare

2.Atelier Aschiere

(pozitia 5)

 

strunguri; masina debitat teava; masina chei roata;masini de gaurit, masini

de rabotat, masini de rectificat,etc.                      

3. Atelier pregatire

Subansamble

(pozitia 7)

 

masini de gaurit, de filetat, de nituit, de marcat, polizoare

SECTIA ACOPERIRI DE PROTECTIE                                                                                                          

4. Atelier galvanizare

(pozitia 12)

 

Linie zincare pe rame 1

- cuve degresare

- cuve decapare

- cuve zincare

- cuve albire

- cuve pasivare

- cuve lacuire

- cuve spalare

- cuve rezerva

1

2

1

2

1

1

1

11

1

P-87 kW

V-2,4 mc

V-1,2 mc

V-7,2 mc

V-1,2 mc

V-1,2 mc

V-1,2 mc

  V-13,2 mc

 V- 3,6 mc

 

Linie fosfatare 

- cuve degresare

- cuve decapare

- cuve fosfatare

- cuve spalare

-cuve rezerva

1

2

2

1

7

     11

P-133,1 kW

V-2,4 mc

V-2,4 mc

V-3 mc

V-8,4 mc

V-18,9 mc

 

Linie zincare tamburi (pozitia 10) :

- cuve degresare

- cuve decapare

- cuve zincare

- cuve albire

- cuve pasivare

- cuve lacuire

- cuve spalare

- cuve rezerva

1

1

1

3

1

1

1

8

1

P-43 kW

V-0,8 mc

V-0,8 mc

V-2,4 mc

V-0,8 mc

V-0,8 mc

V-0,8 mc

V-5,6 mc

V-0,8 mc

NEFUNCTIONALA -

IN CONSERVARE

Minilinie zincare tamburi :

- cuve degresare

- cuve decapare

- cuve zincare

- cuve albire

- cuve pasivare

- cuve spalare

- cuve rezerva

1

1

1

3

1

1

6

3

P-32,4 kW

V-0,4 mc

V-0,4 mc

V-1,2 mc

V-0,4 mc

V-0,4 mc

V-2,4 mc

V-1,2 mc

NEFUNCTIONALA -

IN CONSERVARE

Linie nichelare in tamburi

- cuve degresare

- cuve decapare

- cuve activare

- cuve nichelare

- cuve spalare

1

1

1

1

1

3

P-18,4 kW

V-0,4 mc

V-0,4 mc

V-0,8 mc

V-0,8 mc

V-1,2 mc

NEFUNCTIONALA –

IN CONSERVARE

Linie zincare pe rame 3 :

- cuve degresare

- cuve decapare

- cuve zincare

- cuve albire

- cuve pasivare

- cuve spalare

- cuve rezerva

1

2

1

3

1

1

6

2

P-57 kW

V-5,3 mc

V-0,8 mc

V-2,6 mc

V-0,8 mc

V-0,8 mc

V-6,8 mc

V-4,4 mc

      5. Instalatia vopsire  prin cataforeza

(pozitia 8)

 

 

                        Linie pregatire

- cuve degresare

- cuve decapare

- cuve activare

- cuve zincare - fosfatare

- cuve spalare

1

2

1

1

1

6

 

V-11,54 mc

V-5,77 mc

V-5,77 mc

V-5,77 mc

V-46,11 mc

Linia Vopsire cataforeza

- cuve vopsire prin imersie

- cuve ultrafiltrare spalare

- cuptor polimerizare (ardere)

1

1

2

1

 

 

V-11,5 mc

V-13 mc

P-11 kW

    Statia de tratare ape uzate rezultate de

   la   instalatia de vopsire prin cataforeza

-reactor de tratare ape uzate

-rezervor de acumulare si stocare apa reziduala

-reactor de acumulare solutii acide concentrate

-rezervor de acumulare solutii concentrate bazice

- rezervor de control final de tip Puffer

 

 

 

1

1

      1

      1

      1

 

 

    V-8 mc

V-13 mc

     V- 8 mc

      V- 13 mc

      V- 1,3 mc

6. Atelier vopsire

 

 (pozitia 6,9)

 

 

 

 

 

 

- cuptor pe gaz – linie de vopsit in camp electrostatic

1

P-18,8 kW

-cuptor electric – linie vopsit in camp electrostatic

IN CONSERVARE

1

P-70 kW

-cuptor electric – instalatie vopsit in camp electrostatic

IN CONSERVARE  

1

P-10 kW

DEPARTAMENT INGINERIE, SDV-ISTICA                                                                                                    

SECTIA SCULARIE – EXECUTIE SDV – UTILITATI GENERALE                                                                

1. Atelier scularie

 

compresor de aer ,masina de spalat cu pres.

2. Atelier prelucrari

        speciale

      (pozitia 19)

 

masini de rectificat in coordonate, masina de masurat in coordonate 3D, de gaurit, de prelucrat prin electroeroziune, de frezat

3. Atelier prelucrari

mecanice

(pozitia 20)

masina de rectificat in plan, ferastraie alternative, masini de frezat, strunguri

4. Atelier intretinere utilaje

Masini de rectificat, de gaurit, polizor

MANAGEMENT INJECTIE MASE PLASTICE                                                                                               

SECTIA INJECTARI MASE PLASTICE                                                                                                          

1.Atelier Injectari

 

         (pozitia 22)

 

masini de injectat, aparate pt. producerea frigului ; instalatie pt. uscare mase plastice; instalatie automatizata alimentare cu mase plastice, sistem centralizat de conditionare si alimentare automatizata cu materiale plastice a masinilor de injectat; sistem de racire cu circuit inchis a masinilor de injectat ; sistem de racire cu circuit inchis a matritelor; uscatoare aer ;

compresoare ; granulator mase plastice; rezervor tampon aer comprimat; aparat termostatare

 

MANAGEMENT MONTAJ                                                                                                                             

SECTIA MONTAJ                                                                                                                                           

 1.Montaj

     (pozitia 60)

 

Linie asamblare retrovizor

4

-

Linie asamblare frana de mana

2

-

Linie asamblare pedalier

8

-

Linie asamblare cablu acceleratie

1

-

Linie asamblare cablu ambreiaj

1

-

Linie asamblare cablu secundar frana de mana

1

-

Masina nituit

1

P-1,5 kW

Hala de productie S = 1125 mp, pozitiile 23, 24, 251), cu urmatoarele sectii si ateliere:                        

MANAGEMENT PRELUCRARI SI PROTECTIE METAL                                                                              

1. Atelier Turnatorie

         (pozitia 23)

 

Mtsp CLOO100/16

3

P-15 kW

Mtsp CLOO 250/25

2

P-15 kW

Miz UAMT

1

P-24 kW

Masina de turnat sub presiuneDAW 20A

1

P-27,5kW

Arzator RIELLO tip 40 FS 20D

4

P-2kW

Arzator RIELLO FS20D

1

P-2kW

Arzator RIELLO

1

P-2kW

Cuptor topit zamac

2

100 kg

Cuptor topit siluminiu

1

200 kg

2. Atelier Debavuare

         (pozitia 24)

 

strunguri ; masini slefuit ; masini gaurit ; polizoare; masini de debavurat, de pilit, de frezat; de filetat

 

 

3. Atelier Tratamente Termice - Vulcanizare

      

  (pozitia 25)

Cuptor revenire

1

23 kW

Cuptor cementare

1

36kW

Cuptor electric incalzit

1

3kW

Presa vulcaniz PVATC 600x600

4

25kW

Presa vulcaniz PVATC 400x450

1

20 kW

Valt cu role

1

55kW

Stanta electrohidraulica

1

3 kW

Hala cu activitati conexe,  S = 459 mp, pozitiile 28, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 481)                                 

1. Statie aer comprimat

Compresor GA 200

1

200 kW / 6 bar

Compresor GA 110

1

110 kW / 6 bar

2. Post de alimentare 1                                                                                                                                    

3. Post de alimentare 2 (rezerva)                                                                                                                      

4. Post de transformatoare 1, 2, 3, 4, 6, 7       - spatii pentru echipamentele de utilitati generale ale societatii                                                                                      

5. Turn de apa                                                                                                                                                  

Hala cu activitati conexe,  S = 352 mp, pozitiile 291)                                                                                  

1. Statie de preepurare

Instalatie neutralizare :

- cuve tratare ape uzate                                             

- cuve neutralizate ape uzate                                     

- cuve recirculare ape uzate                                       

- cuve colectare ape uzate                                         

- decantor                                                                   

1

2

1

2

8

1

P-33, 5 kW

   V-28 mc

   V-14 mc

V-45,5 mc

V-35,5 mc

   V-25 mc

Cladire P S = 472 mp, pozitia LIVRARI1) – Depozitul de produse finite si Expeditia                                

Cladire P+3  S = 489 mp, pozitia 381)  Bloc administrativ                                                                           

 

 

 

 

    Notă:

- poziţia…

 - 1) - numărul de identificare în planul de amplasament general.

   -  2) -Volumultotal al cuvelor de tratare este 72,15 mc.

    -  3)-secţiile şi atelierele sunt dotate cu utilaje specifice activităţii desfăşurate şi  ale căror caracteristici generale (tip, model, nr. bucăţi în dotare) şi tehnice (putere, capacitate) sunt prezentate în documentaţia care a stat la baza emiterii AIM.

 

 

      8.1.3.Depozite şi platforme:

 

Unitati structurale/nr. Pozitie in planul de amplasament

Caracteristici

Magazia de chimicale / 18 1)    S- 25 MP

Spatiu acoperit, betonat, cu ventilatie naturala

Depozit namol / 351)

S – 25 MP

Spatiu de depozitare temporara a deseului de la statia de neutralizare, capacitate – 30 t

Platforma deseu metalic feros / 36 1) S- 150 MP

 

Spatii acoperite si neacoperite, betonate, utilizate pentru depozitarea selectiva a diferitelor tipuri de deseuri

Platforma deseu span feros / 37 1) S-150 MP

Platforma deseu ambalaj carton, hartie / 40 1)

 

 

 

S –250 250 MP

Platforma deseu menajer / 39 1)  S- 250 MP

Platforma deseu ambalaj lemn / 51 1) S- 250 MP

Platforma deseu mase plastice (inclusiv  2000200ambalaje) / 53 1)

Platforma deseu zguri topitorie / 56 1) S- 20 MP

Spatiu depozitare temporara deseu cauciuc / 57 S- 1)

Nota : pozitia ... 1) – numarul de identificare in planul de amplasament general

 

8.1.4. Mijloace de transport:

 

Mijloace de transport

Buc

An de fabricatie

Combustibil

Caracteristici tehnice/capacitate cilindrica

Utilaje de transport

Motostivuitor

Nefunctional

1

 

Motorina

4 t

Electrostivuitor Cesab

1

2007

-

1,8 t

Electrostivuitor Cesab

1

2007

-

4,9 t

Stivuitor autopropulsat BT Products AB

1

2007

-

1,2 t

Electrostivuitor Cesab

1

2013

-

1,8 t

Electrostivuitor Still

1

2013

-

4,9 t

Electrostivuitor Cesab

1

2013

 

7 t

Parc auto

Autoutilitara

1

2007

 

Motorina

 

2287cmc

 

 

 

 

8.1.5. Utilităţi generale existente pe amplasament:

 

Tip de instalatii

Buc

Caracteristici tehnice

POST TRAFO PTB 6/7 2X1000 kVA

2

P-1000 kVA X 2

POST TRAFO PTB 1 1000 kVA

1

P-1000 kVA

STATIA DE CONEXIUNI

1

P-6 KV

POST TRAFO PT 3 1000 kVA

1

P-1000 kVA

POST TRAFO PTB 4 1000 kVA

1

P-1000 kVA

POST TRAFO PTB 5 1000 kVA

1

P-1000 kVA

POST TRAFO PT 2 1000 kVA

1

P-1000 kVA

TRAFO CU SEPARATOR

1

P-6 / 0, 4 kW

CELULA CIILM

2

P-6 KV

CELULA CIIL

5

P-6 KV

TRAFO TRIF IN ULEI 20 / 6 kV

1

P-6300 kVA

RECIPIENT TAMPON CU AER COMPR

3

V-20 mc

MASINA DEBIT ABRAZ MDA 360

1

P-3 kW

COMPRESOR ATLAS CU FILTRU AER

1

P-110 kW / 6 bar

POMPA K 155 / 380 (+ ACCESORII)

1

P-18 kW; 40 m

INSTALATIE DE SUDAT WIG MA315

1                      

P-2,2 kW

APARAT AER CONDITIONAT AX15

1                      

P-3 kW

COMPRESOR ATLAS COPCO TIP GA 200-7,5

1                      

P-200 kW / 6 bar

ABRIC ND300

1                      

P-7,5 kW

MAS SUDAT CU FIR FILCORD 300

1                      

P-1,5 kW

BETONIERA

3                      

P-1,5 kW

ELECTROPOMPA HB 65*4

1                      

P-18 kW / 40 m

CIOCAN DEMOLATOR

1                      

P-1000 kW

MASINA DE SLEFUIT MOZAIC

1                      

P-1,5 kW

POMPA CRIC DAB

1                      

2 to

COMPRESOR ALUP SCR 75

1                      

P-55 kW

GENERATOR AER CALD BIG FOX 60

2                      

P-60 kW

TURN DE APA

-REZERVOR INMAGAZINARE APA POTABILA
-REZERVOR INMAGAZINARE APA TEHNOLOGICA

1

1

1

 

10 mc

500 mc

PRESA INDOIT PT 100 H

1

100 tf

MASINA BORDURAT TABLA

1

manuala

POLIZOR DE MANA

1

1000 W

COMPRESOR GA 160 VSD ATLAS COPCO

1

185 kW; 7 bari

 

8.1.6.Clădiri şi instalaţii pe amplasament neutilizate de titular:

 

Denumire cladire/instalatie

Numar identificare in planul de amplasament 1) / Caracteristici

Destinatia actuala

Hala de productie

49 1) / S= 702 mp, P

conservare 

Hala de productie

50 1) / S= 1041 mp, P

dezafectata

Hala de productie

34 1) / S= 1632 mp, P + 2

dezafectata

Statie veche aer comprimat

28 1) / S= 549 mp

conservare

Centrala termica pe GPL

48 1) / langa postul de transformatoare 6, 7

dezafectata

Depozit produse petroliere

27 1) /  1 buc rezervor

dezafectat

Magazia de cianuri

54 1)   / Spatiu cu ventilatie naturala

conservare

Minilinie zincare tamburi

in sectia Acoperiri de protectie

In conservare

Linie nichelare in tamburi

in sectia Acoperiri de protectie

In conservare

Minilinie zincare pe rame 3

in sectia Acoperiri de protectie

In conservare

Cuptor electric – linie vopsit in camp electrostatic

Atelier Vopsitorie - sectia Acoperiri de protectie

In conservare

Cuptor electric – instalatie vopsit in camp electrostatic

Atelier Vopsitorie - sectia Acoperiri de protectie

In conservare

Sectia Componente de Siguranta

20 1) in amplasament general

in conservare

Hala Atelier dispozitive de ridicat

15 1) in amplasament general

in conservare

UEL X 75 - Atelier Filtru si Dispozitive de ridicat

14 1) in amplasament general

in conservare

Remiza PSI si Biblioteca tehnica

31 1) Cladire P+1 S = 318 mp

in conservare

Anexa sociala

301) Cladire P+3 S= 608 mp 

in conservare / partial inchiriata

Cantina si anexe cantina

321) Cladire P+1 S= 676 mp 

in conservare

Nota : pozitia ... 1) – numarul de identificare in planul de amplasament general

 

 1. Descriereaactivităţilor şi proceselor
 2. Fluxurile tehnologice principale desfăşurate pe amplasament:

 

 

Denumireaoperaţiilor

 

Descriereaprocesului

 

Parametriidelucru

1.FluxultehnologicînsecţiaTurnătorieneferoase-tratamentetermice-vulcanizare

Atelierturnătorieneferoase

-aprovizionarealiaje

neferoase

Se  realizează  piese din  materiale  neferoase  prin  topirea  şi turnarea sub presiune, în matriţe speciale a aliajelor neferoase (siluminiu, zamac), cu respectarea parametrilor indicaţi în fişele tehnologice ale operaţiilor,

-pregătire turnare

-topire aliaje de turnare

-turnare sub presiune

-retopire aliaj refolosit

Atelierdebavurare

-debavurarepieseturnate

Pieseleturnate sunt debavurate prin procedee   mecanice (strunjire,pilire,polizare)şişlefuite,curespectareaparametrilor tehnicişiaplanuriledeoperaţiişicontroladiferitelorpiese. Dupa aceasta, pieselesuntdirijatefielatratamentetermice, fielasecţiadeacoperireide protecţie

-prelucrărimecanice

-şlefuire

Ateliertratamentetermiceşivulcanizare

-încălzirepiese,călire,

revenire,cementare, carbonitrurare

Unelepieseturnatesau prelucratemecanicsuntsupuse tratamentelor   termice şi  termochimice    în scopulcreşterii rezistenţei mecanice  şireducerii  uzurii,  cu respectarea temperaturilor delucru,specificefiecăreicalitatedematerialşi mediulderăcire.

-călireînulei,călireînapă

-degresare

-depozitaremagazie

intermediară

-aprovizionarecauciuc

Serealizeazăpiesedincauciuc,curespectareatemperaturiide vulcanizarerecomandatădecalitateacauciuculuiutilizatpentrudiferite piese.Pieselesuntdirijatefielamagaziade produse finite,fielamontaj

-vălţuire

-decupare

-vulcanizare

-debavurare

2.FluxultehnologicînsecţiaPrelucrărimecanice

Atelierpresajşisudură

-aprovizionare        tablă,   bandă

neferoasa/otel

Seexecutăpiesedintablăprinprocedeetehnologicedeştanţare şiambutisareînmatriţe,curespectareafişelortehnologiceşia indicaţiilor specificateînplanurile deoperaţiiafiecăreipiese.Pieseleaucadestinaţiesecţiaacoperirideprotecţie sau sectia montaj

-debitare

-decupare

-perforare

-debavurare

-îdoire

-nervurareşisudare

-ambutisare

-tunderepentrudimensionare

Atelierprelucrăriprinaşchiere

-aprovizionarebareneferose

sau otel

Serealizează,prindiverse procedeetehnologicepiesemetalice/nemetalice,careaudestinatiefiealtesecţii,fiesecţiiledemontaj, curespectarea fişelortehnologiceşiaindicaţiilorspecificateîn planurilede operaţiia fiecăreipiese.

-debitare

-strunjire

-frezare

-rectificare

-găurire

-filetare

-şlefuire

3.FluxultehnologicînsecţiaAcoperirideprotecţie

Atelier Galvanizare  – se realizează acoperirea pieselor metalice, în scop decorativ sau pentru protecţia  împotriva  coroziunii  cu  un  strat  de  metal  mai rezistent  la  acţiunea   factorilor corozivi.Piesele acoperite electrochimic au ca destinaţie secţiile de montaj.

Cuprinde următoarele linii de acoperiri:

1)Liniedezincareperame nr.1

 

1.1-degresarechimică 

Indepartarea materiile grase (emulsii, unsori, uleiuri,etc) de pe suprafetele metalice, prin dizolvare, emulsionare si saponificare, intr-o solutie alcalina ce contine Masco 245 DM / Metex PS 720

Vcuvă=1,2 mc; T=70-80oC;t=4min

1.2-degresare   electrochimică anodică

 

 

 

 

 

 

Indepartarea  electrochimica a materiile grase (emulsii, unsori,uleiuri, etc) de pe suprafetele metalice, prin dizolvare, emulsionare si saponificare,intr-o solutie alcalina ce contine Metex PS 720

 

 

 

Vcuvă=1,2mc;T=75-95oC;t=4min

 

 

 

 

1.3-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate. Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=1,2mc

1.4-spălare

 

 

 

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

 

 

 

Vcuvă=1,2mc

 

 

 

 

1.5-decapare

Indepartarea stratului superficial de oxid format la degresare sau in timpul depozitarii pieselor, intr-o solutie de acid clorhidric

Vcuvă=1,2mc;tempcamerei;t-4min

1.6-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=1,2mc

  1.7-spălare

 

 

 

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

 

Vcuvă=1,2mc

 

 

1.8-zincare

Depunerea electrochimica a unui strat de zinc, intr-o solutie de zinc electrolitic; hidroxid de sodiu; sulfit de sodiu; agenti de luciu – Envirozin Purifier; Envirozin 120 Base Additive; Envirozin Initial additive (Envirozin 120 Initial Brightener; Envirozin 100 Wetter (Envirozin 120 Wetter); Envirozin Conditioner; Envirozin 120 Rack Brightener (Envirozin 120 Barrel Maint. Brt.)

Vcuvă=3,6mc;T=20-35oC;t=45min

1.9-zincare

Depunerea electrochimica a unui strat de zinc, intr-o solutie de zinc electrolitic; hidroxid de sodiu; sulfit de sodiu; agenti de luciu – Envirozin Purifier; Envirozin 120 Base Additive; Envirozin Initial additive (Envirozin 120 Initial Brightener; Envirozin 100 Wetter (Envirozin 120 Wetter); Envirozin Conditioner; Envirozin 120 Rack Brightener (Envirozin 120 Barrel Maint. Brt.)

Vcuvă=3,6mc;T=20-35oC;t=45min

1.10-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=1,2mc

1.11-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

 

 

 

 

 

Vcuvă=1,2mc

1.12-albire

Pretratarea suprafetei in vederea efectuarii pasivarii, intr-o solutie de acid azotic

Vcuvă=1,2mc;T.camerei;t=30-60sec

1.13-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

 

Vcuvă=1,2mc

1.14-pasivare

Aplicarea unei pelicule protectoare, in vederea maririi proprietatilor protectoare ale acoperirii de zinc, intr-o solutie de Tripass ELV 1500 LT/ Tripass ELV 1000/ Tripass PK3; Tripass ELV 1000 Replenisher; Tripass Fe Inhibitor

Vcuvă=1,2mc;T=18-35o;t=60sec

1.15-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=1,2mc

1.16-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=1,2mc

1.17-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=1,2mc

1.18-lăcuire

Aplicarea unei pelicule protectoare suplimentare, in vederea maririi proprietatilor protectoare ale acoperirii de zinc,intr-o solutie de Hydroklad SCF / JS 500; JS 600

Vcuvă=1,2mc;T=20-30o;t=30-60sec

1.19-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=1,2mc

2) Liniefosfatare

2.1-degresareelectrochimică

anodică

Indepartarea materiile grase (emulsii, unsori, uleiuri,etc) de pe suprafetele metalice, prin dizolvare, emulsionare si saponificare, intr-o solutie alcalina ce contine Masco 245 DM / Metex PS 720

Vcuvă=1,2mc,T=70-95oC,t=1-3min

2.2-degresareelectrochimicăanodică

Indepartarea  electrochimica a materiile grase (emulsii, unsori,uleiuri, etc) de pe suprafetele metalice, prin dizolvare, emulsionare si saponificare,intr-o solutie alcalina ce contine Metex PS 720

 

 

 

Vcuvă=1,2mc,T=70-95oC,t=1-3min

2.3-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=1,2mc

2.4-decapare

Indepartarea stratului superficial de oxid format la degresare sau in timpul depozitarii pieselor, intr-o solutie de acid clorhidric

Vcuvă=1,2mc,T.camerei,t=5-10min

2.5-decapare

Indepartarea stratului superficial de oxid format la degresare sau in timpul depozitarii pieselor, intr-o solutie de acid clorhidric

Vcuvă=1,2mc,T.camerei,t=5-10min

2.6-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă= 3X 1,2mc = 3,6 mc

2.7-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=1,2mc

2.8-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=1,2mc

2.9-fosfatare

Formarea unei pelicule protectoare de fosfat , intr-o solutie de Canphos 501, Canphos 303

Vcuvă=3mc,T=70-95oC,t=1-10min

2.10-spalarecalda

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa calda

Vcuvă=4mc,T=70-95oC,t=2-4min

3)Linie  zincareîntamburi

 

3.1-degresare   electrochimică anodică

Indepartarea electrochimica a materiile grase (emulsii, unsori, uleiuri,etc) de pe suprafetele metalice, prin dizolvare, emulsionare si saponificare, intr-o solutie alcalina ce contine Masco 245 DM / Metex PS 720

Vcuvă=0,8mc,T=70-90oC,t=1-4min,

3.2-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,8mc

3.3-decapare

Indepartarea stratului superficial de oxid format la degresare sau in timpul depozitarii pieselor, intr-o solutie de acid clorhidric

Vcuvă=0,8mc,T.camerei,t=3-30min

3.4-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,8mc

3.5-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,8mc

3.6-zincare

Depunerea electrochimica a unui strat de zinc, intr-o solutie de zinc electrolitic; hidroxid de sodiu; sulfit de sodiu; agenti de luciu – Envirozin Purifier; Envirozin 120 Base Additive; Envirozin Initial additive (Envirozin 120 Initial Brightener; Envirozin 100 Wetter (Envirozin 120 Wetter); Envirozin Conditioner; Envirozin 120 Rack Brightener (Envirozin 120 Barrel Maint. Brt.)

Vcuvă=0,8mc,T=20-30oC,t=30-50min

3.7-zincare

Depunerea electrochimica a unui strat de zinc, intr-o solutie de zinc electrolitic; hidroxid de sodiu; sulfit de sodiu; agenti de luciu – Envirozin Purifier; Envirozin 120 Base Additive; Envirozin Initial additive (Envirozin 120 Initial Brightener; Envirozin 100 Wetter (Envirozin 120 Wetter); Envirozin Conditioner; Envirozin 120 Rack Brightener (Envirozin 120 Barrel Maint. Brt.)

Vcuvă=0,8mc,T=20-30oC,t=30-50min

3.8-zincare

Depunerea electrochimica a unui strat de zinc, intr-o solutie de zinc electrolitic; hidroxid de sodiu; sulfit de sodiu; agenti de luciu – Envirozin Purifier; Envirozin 120 Base Additive; Envirozin Initial additive (Envirozin 120 Initial Brightener; Envirozin 100 Wetter (Envirozin 120 Wetter); Envirozin Conditioner; Envirozin 120 Rack Brightener (Envirozin 120 Barrel Maint. Brt.)

Vcuvă=0,8mc,T=20-30oC,t=30-50min

3.9-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,8mc

3.10-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,8mc

3.11-albire

Pretratarea suprafetei in vederea efectuarii pasivarii, intr-o solutie de acid azotic

Vcuvă=0,8mc,T.camerei,t=0,5 – 1 min

3.12-pasivare

Aplicarea unei pelicule protectoare, in vederea maririi proprietatilor protectoare ale acoperirii de zinc, intr-o solutie de Tripass ELV 1500 LT// Tripass ELV 1000/ Tripass PK3; Tripass ELV 1000 Replenisher; Tripass Fe Inhibitor

Vcuvă=0,8mc,T=25-40oC,t=1-1,5min

3.13-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,8mc

3.14-lăcuire

Aplicarea unei pelicule protectoare suplimentare, in vederea maririi proprietatilor protectoare ale acoperirii de zinc,intr-o solutie de JS 500; JS 600

Vcuvă=0,8mc,T=60-65oC,,t=30-60sec

3.15-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,8mc

4)  Minilinie de zincare in tamburi  - IN CONSERVARE

4.1-degresarechimică

Indepartarea materiile grase (emulsii, unsori, uleiuri,etc) de pe suprafetele metalice, prin dizolvare, emulsionare si saponificare, intr-o solutie alcalina ce contine Masco 245 DM / Metex PS 720

Vcuvă=0,4mc;T=70-95oC;t=1-2min

4.2-degresare   electrochimicăanodică

Indepartarea  electrochimica a materiile grase (emulsii, unsori,uleiuri, etc) de pe suprafetele metalice, prin dizolvare, emulsionare si saponificare,intr-o solutie alcalina ce contine Metex PS 720

 

 

 

Vcuvă=0,4mc,T=40-80oC,t=1-3min

4.3-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,4mc

4.4-decapare

Indepartarea stratului superficial de oxid format la degresare sau in timpul depozitarii pieselor, intr-o solutie de acid clorhidric

Vcuvă=0,4mc,temp.camerei,t=1-2 min

4.5-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,4mc

4.6-zincare

Depunerea electrochimica a unui strat de zinc, intr-o solutie de zinc electrolitic; hidroxid de sodiu; sulfit de sodiu; agenti de luciu – Envirozin Purifier; Envirozin 120 Base Additive; Envirozin Initial additive (Envirozin 120 Initial Brightener; Envirozin 100 Wetter (Envirozin 120 Wetter); Envirozin Conditioner; Envirozin 120 Rack Brightener (Envirozin 120 Barrel Maint. Brt.)

Vcuvă=0,4mc;T=20-35oC;t=40-60min

4.7-zincare

Depunerea electrochimica a unui strat de zinc, intr-o solutie de zinc electrolitic; hidroxid de sodiu; sulfit de sodiu; agenti de luciu – Envirozin Purifier; Envirozin 120 Base Additive; Envirozin Initial additive (Envirozin 120 Initial Brightener; Envirozin 100 Wetter (Envirozin 120 Wetter); Envirozin Conditioner; Envirozin 120 Rack Brightener (Envirozin 120 Barrel Maint. Brt.)

Vcuvă=0,4mc;T=20-35oC; t=40-60min

4.8-zincare

Depunerea electrochimica a unui strat de zinc, intr-o solutie de zinc electrolitic; hidroxid de sodiu; sulfit de sodiu; agenti de luciu – Envirozin Purifier; Envirozin 120 Base Additive; Envirozin Initial additive (Envirozin 120 Initial Brightener; Envirozin 100 Wetter (Envirozin 120 Wetter); Envirozin Conditioner; Envirozin 120 Rack Brightener (Envirozin 120 Barrel Maint. Brt.)

Vcuvă=0,4mc;T=20-35oC ; t=40-60min

4.9-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

 

 

 

 

 

Vcuvă=0,4mc

4.10-albire

Pretratarea suprafetei in vederea efectuarii pasivarii, intr-o solutie de acid azotic

Vcuvă=0,4mc;T.camerei;t=15-20sec

4.11-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

 

Vcuvă=0,4mc

4.12-pasivare

Aplicarea unei pelicule protectoare, in vederea maririi proprietatilor protectoare ale acoperirii de zinc, intr-o solutie de Tripass ELV 1500 LT/ Tripass ELV 1000/Tripass PK3, Tripass ELV 1000 Replenisher; Tripass Fe Inhibitor

Vcuvă=0,4mc;T.camerei; t=20-40sec

4.13-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,4mc

5)  Linie de zincare pe ramenr.3 - IN CONSERVARE

 

 

5.1-degresare chimică

Indepartarea materiile grase (emulsii, unsori, uleiuri,etc) de pe suprafetele metalice, prin dizolvare, emulsionare si saponificare, intr-o solutie alcalina ce contine Masco 245 DM / Metex PS 720

Vcuvă =2,7 mc;T=70-95oC; t=1-2 min

5.2-spălare

 

 

 

 

 

 

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,8mc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3-degresare   electrochimicăanodică

Indepartarea  electrochimica a materiile grase (emulsii, unsori,uleiuri, etc) de pe suprafetele metalice, prin dizolvare, emulsionare si saponificare,intr-o solutie alcalina ce contine Metex PS 720

 

Vcuvă=2,6mc,T=40-80oC,t=1-3min

5.4-spălare

 

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,8mc

5.5-decapare

Indepartarea stratului superficial de oxid format la degresare sau in timpul depozitarii pieselor, intr-o solutie de acid clorhidric

Vcuvă=0,8mc, temp.camerei,t=1-2 min

5.6-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=1,8mc

5.7-zincare

Depunerea electrochimica a unui strat de zinc, intr-o solutie de zinc electrolitic; hidroxid de sodiu; sulfit de sodiu; agenti de luciu – Envirozin Purifier; Envirozin 120 Base Additive; Envirozin Initial additive (Envirozin 120 Initial Brightener; Envirozin 100 Wetter (Envirozin 120 Wetter); Envirozin Conditioner; Envirozin 120 Rack Brightener (Envirozin 120 Barrel Maint. Brt.)

Vcuvă=3,9mc;T=20-35oC;t=40-60min

5.8-zincare

Depunerea electrochimica a unui strat de zinc, intr-o solutie de zinc electrolitic; hidroxid de sodiu; sulfit de sodiu; agenti de luciu – Envirozin Purifier; Envirozin 120 Base Additive; Envirozin Initial additive (Envirozin 120 Initial Brightener; Envirozin 100 Wetter (Envirozin 120 Wetter); Envirozin Conditioner; Envirozin 120 Rack Brightener (Envirozin 120 Barrel Maint. Brt.)

Vcuvă=3,9mc;T=20-35oC;t=40-60min

5.9-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

 

 

 

 

 

Vcuvă=1,8mc

5.10-albire

Pretratarea suprafetei in vederea efectuarii pasivarii, intr-o solutie de acid azotic

Vcuvă=0,8mc;T.camerei;t=15-20sec

5.11-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

 

Vcuvă=0,8mc

5.12-pasivare

Aplicarea unei pelicule protectoare, in vederea maririi proprietatilor protectoare ale acoperirii de zinc, intr-o solutie de Tripass ELV 1500 LT/ Tripass ELV 1000/Tripass PK3, Tripass ELV 1000 Replenisher; Tripass Fe Inhibitor

Vcuvă=0,8mc;T.camerei; t=20-40 sec

5.13-spălare

 

 

 

 

 

 

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,8mc

 

 

 

 

 

6)Linienichelareîntamburi - IN CONSERVARE

 

6.1-degresare   electrochimicăanodică

Indepartarea electrochimica a materiile grase (emulsii, unsori, uleiuri,etc) de pe suprafetele metalice, prin dizolvare, emulsionare si saponificare, intr-o solutie alcalina ce contine Masco 245 DM / Metex PS 720/ Mersol Cleaner

Vcuvă=0,4mc,T=70-85oC;t=1-2min

6.2-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,4mc,

6.3-decapare

Indepartarea stratului superficial de oxid format la degresare sau in timpul depozitarii pieselor, intr-o solutie de acid clorhidric / acid sulfuric

Vcuvă=0,4mc,T.camerei,t=1-5min

6.4-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,4mc

6.5-activare

Pretratarea suprafetei in vederea aplicarii depunerii de nichel, intr-o solutie de acid azotic

Vcuvă=1,2mcT.camerei,t=1-2min,

6.6-nichelare

Depunerea electrochimica a unui strat de nichel, intr-o solutie de nichel electrolitic; sulfat de nichel; acid boric; sare; carbonat de sodiu; agenti de luciu – Nimac 87-C (Lumax Carrier); Lumax Rack. Maintenance Additive; Nimac 89 UNW (Universal Nickel Wetter); Levelbrite B2000 Maintenance

Vcuvă=0,8mc,T=55-60oC;t=30-40min

6.7-spălare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuvă=0,4mc

Instalatia Vopsire cataforeza

 

1) Linie pregatire – Vopsire cataforeza

 

1.1- degresare1 – prin imersie

Indepartarea electrochimica a materiile grase (emulsii, unsori, uleiuri,etc) de pe suprafetele metalice, prin dizolvare, emulsionare si saponificare, intr-o solutie alcalina ce contine Dexclean L360; Dexsurf 50

Vcuva =5,77 mc; T=60 ± 5 grd C; t=3 min

1.2-degresare 2 – prin imersie

Indepartarea electrochimica a materiile grase (emulsii, unsori, uleiuri,etc) de pe suprafetele metalice, prin dizolvare, emulsionare si saponificare, intr-o solutie alcalina ce contine Dexclean L360; Dexsurf 50

Vcuva =5,77 mc; T=60 ± 5 grd C; t=3 min

1.3- spalare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuva =5,77 mc; T mediu; t=1-2 min

1.4- spalare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuva =6,0 mc; T mediu; t=1-2 min

1.5- decapare

 

Indepartarea stratului superficial de oxid format la degresare sau in timpul depozitarii pieselor, intr-o solutie acida de Dexacid M26/3; Dexclean GL 200 E

Vcuva =5,77 mc; T=50 ± 5 grd C; t=5 min

1.6- spalare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuva =5,77 mc; T mediu; t=1-2 min

1.7- spalare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate .Spalarea se executa cu apacurenta

Vcuva =6,0 mc; T mediu; t=1-2 min

1.8-activare

Pretratarea suprafetei in vederea aplicarii depunerii stratului de fosfat, intr-o solutie de Dexconditioner S20

Vcuva =5,77 mc; T mediu; t=1min

1.9- zincare - fosfatare

Formarea unei pelicule protectoare de zinc- fosfat  , intr-o solutie de Dexbond Alim 1010; Dexbond Prep 1010; Dexadd 40; Dexadd 60; Dexadd HP

Vcuva =5,77 mc; T=55 ± 5 grd C; t=3 min

1.10- spalare

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa curenta

Vcuva =5,77 mc; T mediu; t=1-2 min

1.11- spalare cu apa demineralizata

Eliminarea solutiilor agresive ramase in microdepresiunile suprafetei tratate . Spalarea se executa cu apa demineralizata

Vcuva =16,8mc; T mediu; t=1-2 min

2) Linie Vopsire cataforeza

 

2.1-vopsire prin imersie

Formarea unei pelicule de strat protector de vopsea pe piesa, sub actiunea curentului electric, intr-o solutie de Rasina Aqua EC 3000; Pigment Aqua EC 3000; Solvent Thiner V0515; Additive H 1764; Additive H1806

Vcuva =11,5mc; T = 30 ± 1 grd C; t=3 min

2.2- ultrafiltrare spălare I.

Trecerea vopselei printr-un filtru semipermeabil , care are rolul de a retine particulele mari, respectiv surplusul de vopsea si eventualele impuritati, vopseaua ajungand inapoi pentru a fi reutilizata. Spalarea se executa cu apa demineralizata

Vcuva ~6,5mc; T mediu; t=1min

2.3- ultrafiltrare spălare II.

Trecerea vopselei printr-un filtru semipermeabil , care are rolul de a retine particulele mari, respectiv surplusul de vopsea si eventualele impuritati, vopseaua ajungand inapoi pentru a fi reutilizata. Spalarea se executa cu apa demineralizata

Vcuva ~6,5mc; T mediu; t=1min

2.4- polimerizare (ardere)

Indepartarea umiditatii vopselei, in cuptor de polimerizare, la temperaturi inalte

T=150-200 grd C; t=50 min

Ateliervopsitorie

-aprovizionarerăşini

epoxidiceşipoliesterice

Se  realizează pieselor metalicepentruprotecţia anticorozivăprin procedeetehnologicedevopsireîncâmp electrostatic.Pieselevopsiteauca destinaţiesecţiiledemontaj.Infuncţiedecalitatearăşiniiutilizateseverespectatemperatura delucru,tensiuneadepolarizareîntredispozitivuldeîmprăştiereapulberiişipiesă,temperaturadereticulare.

-alimentare        rezervor

carcasat(prinaspirare)

-fixare  piese  pe  dispozitiv deprindere

-fixare  dispozitiv  pe  lanţul

transportor

-vopsireelectrostatică

-filtrare

-reticulare

-răcirenaturală

4.Fluxultehnologicînsecţia Sculărie- confecţiiSDV

Se  realizează  scule  şi  matriţe  necesare  proceselor  tehnologice  de  turnare,  ştanţare,  îndoire, ambutisare,  vulcanizare,  injectare,  prelucrări  mecanice,  pe  maşini  speciale  şi  cu  comandă numerică,dispozitivepentruprelucrareapieselorpemaşiniunelte,sculeaşchietoarespeciale, calibrenetedeşifiletatepentrucontrolulpieselor,şabloanepentruverificat

Atelierprelucrărimecanice

-aprovizionareacumateriale

feroaseşineferoase

Materialeleferoaseşineferoasebare,table,sârmesuntsupuse diferitelorprocesetehnologicepentrurealizarea depieseşi/sau reperepentruSDV-uri,conformdocumentaţiilor derealizare a acestora.

-debitare

-rabotare-conturare

-strunjire

Pieselesepotsupuneproceselordetrataretermicăînscopul îmbunătăţirii   caracteristicilor   de       suprafaţă   şi   rezistenţei   în exploatare.

-frezare

-rectificareplană,rotundă

Atelierprelucrărispeciale

-aprovizionareacumateriale

feroaseşineferoase

Se  realizează  piese  şi/sau  repere  cu  grad  mare  de  fineţe  şi preciziepentruSDV-uri,conformdocumentaţiilorderealizarea acestora. Pieselesepot supune proceselordetrataretermicăînscopul îmbunătăţirii caracteristicilor desuprafaţă şi rezistenţei în exploatare.

-debitare

-rabotare-conturare

-rectificareîncoordonate

-găurireîncoordonate

-frezareîncoordonate

-erozionarecu fir

-erozionarecu   electrod

masiv

-filtrare   suspensii   pulberi

metaliceîndielectricP3

  AtelierconfecţiiSDV-seasambleazădiferitepiesesaureperepentruobţinereadescule,matriţe, dispozitiveşiverificatoarenecesaredesfăşurăriiproceselortehnologicedelasecţiileproductive

  5.Fluxultehnologicînsecţiaînjectărimaseplastic

 

 

-aprovizionare  şi  recepţie

materialeplastice

Materialele                           plastice(poliamidă, poliamidă cu fibră desticlă,polipropilenă,polipropilenăcutalcsaufibrădesticlă,poliacetali, ABS,poliuretan,polietilenădeinaltăsaujoasă densitate,pvc,etc.) sunt uscateinuscătoareşiapoiprelucrateprininjecţieinmaşinide injectat.Pieselerezultatesuntasamblateimpreunăcualtecomponentela liniiledeasamblare,rezultândcaprodusefinite, componenteşi accesoriiauto.

Deşeurilerezultateinprocesuldeinjectare(reţeledealimentare, rebuturimaseplastice) suntmăcinate,regranulatein instalaţiade regranulare  şi  reintroduse  in  fluxul  tehnologic,  in  amestec  cu materieprimăproaspată.

-condiţionare

(uscare,amestecare, pigmentare)

-injectare

-ambalare

 

 

 

 

 

 

6.Fluxultehnologicînsecţiamontaj

-recepţiecomponente

-se  realizeazăproduselefinite,  prin  montajul  general       al componentelor şi subansamblelor,conform indicaţiilor         din desenele  de  execuţie  şi  standardele  de  produs,  pe  linii  de asamblarespecifice fiecăreifamiliideprodusepentrumijloacede transport:   retrovizor   exterior,   pedaliere,   cabluri   mecanice   de comandă,frânedemână

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

componentelorşi   subansamblelor,              conform                      indicaţiilor               din desenele  de  execuţie  şi  standardele  de  produs,  pe  linii  de asamblarespecifice fiecăreifamiliideprodusepentrumijloacede transport:   retrovizor   exterior,   pedaliere,   cabluri   mecanice   de comandă,frânedemână

         

 

8.2.2..Producerea agentului termic- agentul termic se obţine în centrale termice pe gaz metan, utilizat pentru asigurarea încălzirii halelor de producţie şi anexelor  administrative.

Apa caldă se produce în scop menajer şi tehnologic.

 Pe amplasament sunt 4 centralele termice de incintă, cu functionare pe gaz metan,carefurnizeaza agent termic (incalzire ). Acestea deservesc:

      -  AtelierulTurnătorie şi Tratament termic -   un cazan apă caldă tip Lamborghini MEGA PREX 115;

 • putere utilă de 115 kW;
 • arzător Lamborghini EM18/-E de 169 kW;
 • consum gaz metan 17,1 Nmc/h;

Atelierul  Aşchiere

 • un cazan apă caldă tip Lamborghini MEGA PREX 290;
 • putere utilă de 290 kW;
 • arzător JOANNES de 115-390 kW;
 •  

Secţia Injectări

      -  un cazan apă caldă tip Lamborghini MEGA PREX 115;

 -  putere utilă de 115 kW;

 -  arzător Lamborghini EM18/-E de 169 kW;

- Secţia Montajo centrală termică  compusă din trei cazane de apă caldă: C1 , C2 , C3  primul cazan funcţionând independent încălzind o parte din incinta halei monobloc, iar celelalte două cazane sunt legate în paralel, cu propriile pompe şi cu vas de expansiune comun. Caracteristicile celor 3 cazane sunt:

 

 

 

Caracteristici tehnice

 

Cazan 1

Cazan 2

Cazan 3

-tip cazan apă caldă

Lamborghini MEGA PREX 290

Lamborghini MEGA PREX 290 

JOANNES

-putere utilă

290kW

290kW

100kW

-tip arzător

Lamborghini EM40/2 -E de 115 – 390 kW

JOANNES de 115 – 390 kW

JOANNES de 99 – 169 kW,

  

    Pe langa aceste 4 microcentrale termice,  Instalatia de vopsire prin cataforeza  este dotata cu o centrala termica, functionand cu gaz metan, in scopul incalzirii bailor de pregatire la temperature constanta, conform specificatiilor procesului tehnologic .

-   Instalatia de vopsire prin cataforeza – centrala termica , tip GTE 35 care  functioneaza  cu gaz metan, P – 380 KW.

       

8.2.3.Producerea aerului comprimat- în staţia de aer comprimat cu cele 4 compresoare din dotare. Aerul refulat de compresoare este utilizat pentru funcţionarea  instalaţiilo

pneumatice ale utilajelor tehnologice.

8.2.4.Activitatea de laborator-  se efectueazăanalize şi încercări specifice pentru materii prime, semifabricate, produse finite, calitatea apelor uzate evacuate, concentraţiile băilor de la Secţia Acoperiri de Protecţie, Instalatia de vopsire prin cataforeza .

8.2.5.Activitatea întreţinere şi reparaţii utilaje-se asigură menţinerea maşinilor şi utilajelor în stare de funcţionare şi în parametrii optimi de funcţionare, prin ateliere cu activităţi specifice:întreţinere şi reparaţii mecanice,întreţinere şi reparaţii electrice,  întreţinere şi reparaţii auto; întreţinere şi reparaţii AMC.+ cond. BAT

9. Instalaţii pentru reţinererea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

9.1.Aer

 9.1.1.Emisii dirijate

             Echipamentele tehnologice şi de depoluare identificate:

 

Instalatia/

Faza de proces

Poluant

Echipamente tehnologice si de depoluare

Caracteristicile fizice ale surselor

Cos /

Cod de sursa

Inaltime (m)

Supra

fata (mp)

Vite

za

(m/s)

Tempe

ratura (grd C)

Debit volume

tric

(mc/s)

Atelier Galvanizare – Linia zincare pe

rame 1

-acid clorhidric

-oxizi de azot

- hote de ventilatie

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

1 buc

 

C1

8,5

0,37

11, 72

28, 2

4, 34

Linia fosfatare

 

- acid clorhidric

- hote de ventilatie

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

1 buc

 

C3

8,5

0,29

8 ,0

25, 6

2, 32

Linia zincare in tamburi

- acid clorhidric

 - oxizi de azot

- hote de ventilatie

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

1 buc

 

C9

 

8,5

0,33

4, 27

26, 6

1, 41

Minilinie zincare

 

NEFUNCTIONALA –

IN CONSERVARE

-acid clorhidric

-oxizi de azot

- hote de ventilatie

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

1buc

 

C4

7,0

0,1716

10, 84

26, 3

1, 86

Linia nichelare in tamburi

NEFUNCTIONALA –

IN CONSERVARE

-acid clorhidric

-acid sulfuric

- hote de ventilatie

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

1buc

 

C2

7,5

0, 33

5, 64

27, 5

1, 86

Linia zincare pe

rame 3

NEFUNCTIONALA –

IN CONSERVARE

-acid clorhidric

-oxizi de azot

- hote de ventilatie

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

1 buc

 

C5

8,5

0,53

6, 2

27, 9

3, 29

Instalatie vopsire

Cataforeza - Centrala Termica pentru incalzire cuve pregatire

  

- oxizi de azot

-monoxid de carbon

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

 

 

1 buc

 

C22

9, 0

0, 1590

0,72

90/70

0,115

Instalatia Vopsire cataforeza – Cuve pregatire

 

-poluanti cuve pregatire

- hote de ventilatie

- sistem de dispersie cu echipament de depoluare (filtru)

1 buc

 

C23

9,0

0,502

8,31

50/65

4,17

Instalatia Vopsire cataforeza – Cuve vopsire

 

-poluanti cuve vopsire

- hote de ventilatie

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

1 buc

 

C24

9, 0

0, 1590

8,74

28/32

1,39

Instalatia Vopsire cataforeza – Cuptor polimerizare vopsire

 

- oxizi de azot

-monoxid de carbon

- hote de ventilatie 

- sistem de dispersie fara  echipament de depoluare

1 buc

 

C25

9,0

0,0962

1,03

150/

200

0,099

Instalatia Vopsire cataforeza – Cuptor polimerizare vopsire

 

-poluanti vopsire

- hote de ventilatie 

- sistem de dispersie fara  echipament de depoluare

1 buc

C26

 

9,0

0,07

8,0

150/

200

0,56

Atelier Tratamente

Termochimice(nou )

-oxizi de azot

-oxizi de sulf

-pulberi

- hota cu ventilator

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

 

1 buc

 

 

C10

 

4,0

0,096

10,4

34,1

1, 0

 

Atelier Turnatorie

(nou) – A12-A17

- oxizi de azot

- oxizi de sulf

- pulberi

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

 

 

6 buc

 

C11

C12

C13

C14

C15

C16

6,0

0,031

15, 0

411,1

0, 47

Atelier Vopsitorie

 

-cuptorul cu gaz

- oxizi de azot

- oxizi de sulf

- pulberi

-sistem de ventilatie

-sistem de dispersie

1 buc

 

C17

7, 0

0, 049

10,0

133,4

0, 49

1. Centrala Termica

    Montaj

-3 cazane

(2 functionale)

- oxizi de azot

- oxizi de sulf

-monoxid de carbon

- pulberi

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

 

 

1 buc comun

 

C18

8, 5

0, 2375

2, 2

78

0, 53

2. Centrala Termica 

    Turnatorie

- oxizi de azot

- oxizi de sulf

-monoxid de carbon

- pulberi

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

 

 

1 buc

 

C19

6

0, 0314

2, 2

167

0, 069

3.Centrala Termica

  Aschiere

- oxizi de azot

- oxizi de sulf

-monoxid de carbon

- pulberi

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

 

 

1 buc

 

C20

8, 5

0, 0706

2, 2

13

0, 16

4.Centrala Termica

  Injectari

(fosta Scularie)

- oxizi de azot

- oxizi de sulf

-monoxid de carbon

- pulberi

- sistem de dispersie fara echipament de depoluare

 

 

1 buc

 

C21

8, 5

0, 1590

2, 6

162,6

0, 42

LaInstalatia Vopsire cataforeza – Cuptorul polimerizare vopsire este dotat la intrare/iesire cu inca doua hote cu iesire pe acoperis (C27, C28) – cu exhaustare libera.

 

9.1.2CondiţiE:Operatorul este obligat:

-să utilizeze şi să menţină în stare optimă de funcţionare toate sistemele de captare noxe, -să sisteze activitatea generatoare de noxe, în cazul funcţionării necorespunzătoare a sistemelor de captare,de poluare, in termenul cel mai scurt posibil din punct de vedere tehnologic 

-să înregistreze toate aceste incidente;

-să reia activitatea, numai după remedierea defecţiunilor.

 

9.2. Apa       

9.2.1. Reţele de canalizare

Canalizarea unităţii este în sistem divizor având reţele diferite pentru apa uzată industrială, menajeră şi pluvială:

-canalizare pentru apă industrială chimic-impură;

-canalizare pentru apele pluviale;

-canalizare pentru apa menajeră.

Există o evacuare comună în canalizarea oraşului a apelor rezultate de la staţia de neutralizare, ape uzate rezultate de la instalatia de vopsire prin cataforeza,a apelor pluviale şi a apelor uzate menajere.

Reţeaua de canalizare este construită din conducte de beton cu Dn 200mm.

Lungimea totală a canalizării din incinta industrială  este de cca. 1,5 km.

9.2.2.Staţia de preepurare aferenta Atelierului Galvanizare

 cu componentele:

 

1. Statia de preepurare

Instalatie neutralizare

-cuve tratare ape uzate

-cuve neutralizare ape uzate

-cuve recirculare ape uzate

-cuve colectoare ape uzate

-decantor

1

2

1

2

8

1

P--33, 5 kW

V-28 mc

V-14 mc

V-45, 5 mc

V-35, 5 mc

V-25 mc

 

In staţiesunt tratate apele tehnologice uzate provenite de la acoperiri de protecţie: ape

alcaline / acide, ape uzate de la băile de spălare, cu scopul eliminării ionilor metalelor grele: Cr3+ , Zn2+, Ni2+ .

 In staţia de neutralizare au loc operaţiile:

 • omogenizarea apelor reziduale acide, alcaline şi de pardoseală;
 • precipitarea metalelor grele;
 • decantare;
 • filtrare pe filtru presă.

9.2.3. Statia de preepurare ape uzate rezultate de la instalatia de vopsire prin cataforeza , cu urmatoarele componente :

- reactor de tratare ape uzate cu capacitatea V- 8 mc.

-rezervor de acumulare si stocare apa reziduala cu capacitatea V - 13 mc.

-reactor de acumulare solutii acide concentrate cu capacitatea V – 8 mc.

- rezervor de acumulare solutii concentrate bazice cu capacitatea V – 13 mc.

- rezervor de control final de tip Puffer cu capacitatea V – 1,3, mc.

  In statie sunt tratate apele de  la instalatia de cataforeza .evacuate dupa preepurare in canalizarea locala  si apoi in canalizarea municipala

9.2.4.Apele tehnologice de la circuitele de răcire a utilajelor (Atelier Turnătorie, Atelier Injectări) sunt trecute printr-un turn de răcire şi recirculare a apei.

9.3.Sol

9.3.1.Incărcarea, descărcarea  şi depozitarea materiilor prime, a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie se va face numai în locurile desemnate prin prezenta  autorizaţie, protejate împotriva scugerilor accidentale.

 9.3.2.Colectarea apelor uzate se face în structuri subterane, betonate şi izolate corespunzător.

9.3.3.Depozitarea chimicalelor se realizeaza în spaţiu închis, betonat.

9.4.Alte dotări

Unitatea dispune de:

- depozite împrejmuite, betonate şi acoperite destinate stocării materialelor auxiliare;

- procesul tehnologic se realizează în spaţii închise – hale de producţie;

 

 

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIU INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOTCONDITIi

 10.1. Aer

10.1.1. Emisii

10.1.1.1. Emisii  din surse dirijate

Titularul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu.

a) Emisii rezultate la liniile de acoperiri de protecţie :

 

 

 

Indicatorul

Valorilimitădeemisie

(mg/Nmc)3)

Sursadeemisie(cod sursă)1)

Compuşicloruraţi,exprimaţiînacid clorhidric,

           30

C1,C2,C3,C4,C5,C9

Oxizidesulf,exprimaţiînanhidridă sulfuroasă,la

                                10

C2

Notă:1)codulsurselordeemisie,aşacumsuntmenţionatelacap.9.1.1;

          2)valoareasereferăladebituldepoluantpefiecarecoşsaulasumadebitelor

        de poluantemisepetoatecoşurileaferenteaceleiaşiinstalaţii;

         3)VLE  conform  BAT  (cele  mai  bune  tehnici  disponibile  din  domeniul

         tratării suprafeţelormetalelorşimaterialelorplastice).

 

b) Emisii rezultate din  procesele tehnologice la:

-tratamente termice: cuptor austenitizare, revenire, cementare

-topire aliaje neferoare: cuptoare cu arzătoare cu gaz metan

-vopsire în câmp electrostatic: cuptor polimerizare vopsea şi uscare

- instalatie de vopsire prin cataforeza : cuptor polimerizare vopsire

 

 

 

Indicatorul 2)

Valori limită de emisie   

 (mg/Nmc)3)

Sursa e emisie (cod sursă)1)

 Pulberi totale(diametrul mediu al pulberii<5nm),

50

C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17,

Oxizi de sulf,exprimaţi în anhidridă sulfuroasă,

 

500

C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17,C25

Oxizi de azot,exprimaţi în dioxid de azot,

 

500

Notă:

1)codul surselor de emisie,aşa cum sunt menţionate la cap. 9.1.1;

2) emisiile de la cuptoarele tehnologice se datorează atât arderii gazului metan, cât şi prelucrării termice a materialelor;

3)VLE sunt stabilite în conformitate cu Ord. 462/1993 al MAPPM –Condiţii tehnice privind protecţia atmosferei;

 

 

 

c) Emisii rezultate din procesul de ardere a combustibilului gazos la centralele termice:

 

Indicatorul

Valori limită de emisie2) 

(mg/mc)

Sursa e emisie (cod sursă)1)

Pulberi

5

C18, C19, C20, C21,

Oxizi de sulf (SOx ), exprimaţi ca dioxid de sulf (SO2)

35

Oxizi de azot(NOx ),exprimaţi ca dioxid de azot (NO2)

350

Monoxid de carbon(CO)

100

Notă:

1)codul surselor de emisie,aşa cum sunt menţionate la cap. 9.1.1

2) valorile limită se raportează la un conţinut de 3% oxigen în efluentul gazos 

 

 

10.1.2.Imisii

   10.1.2.1specifice determinate de activitatea desfaşurată pe amplasament nu trebuie să depăşească valorile limită stabilite prin standardele în vigoare privind protecţia atmosferei. Legea 104 /2011

 

 

 

10.2.Apa

10.2.1. Ape uzate

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în canalizarea oraşului (ape uzate tehnologice, menajere şi pluviale) vor respecta limitele stabilite prin Autorizaţia  de gospopdărirea a apelor nr. 6 revizuită la 17.02.2014, emisă de Administraţia Naţională” Apele Române”- Direcţia Apelor Crişuri Oradea:

 

 

Nr. crt.

Indicator

Valori admise

1

Temperatura

                                  400 C

 2

PH

                             6,5-8,5

3

Zn

                             1,0  mg/l

4

Ni

                             1,0 mg/l

5

Cr total

                             1,5 mg/l

6

Materii în suspensii

                             350 mg/l

7

CBO 5

                             300 mg/l

8

CCO-Cr

                             500 mg/l

9

Substanţe extractibile

                             30 mg/l

10

Azot amoniacal

                             30 mg/l

11

Fosfor total

                             5,0 mg/l

12

Sulfaţi

                             600 mg/l

   13

Detergenti

                             25 mg/l

 

10.2.2.CONDITIE:  Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie. Nu trebuie să existe alte emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.2.3.Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

10.3. SolConcentraţiilor poluanţilor specifici activităţii nu vor depăşi limitele pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibilă prevăzute în Ordinul MAPPM 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului.

 

10.4. Zgomot

10.4.1. Surse de poluare sunt reprezentate deutilajele de pe amplasament, staţia de comprimare şi mijloacele de transport uzinal.

 10.4.2.CONDITIE:  Nivelul de zgomot la limita incintei unităţii se va încadra în limitele prevăzute de Stas 10009/1988 –Acustica în construcţii-acustica urbană-limite admise ale nivelului de zgomot si nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), valoarea curbei de zgomot  60dB.

10.4.3.CONDITIE:Nivelul zgomotului produs de activitatea de pe amplasament, în afara acestuia, în locaţii sensibile la zgomot, nu va depăşi limitele prevăzute de Ord. MS 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei

   - în timpul zilei  50 dB(A),valoarea curbei de zgomot 45 dB;                           

   -în timpul nopţii 40 dB(A), valoarea curbei de zgomot 35 dB.

10.4.4.CONDITIE:In emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu, sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

 

 

 

11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. Deşeuri produse, colectare, stocare temporă

11.1.1. Deseuri nepericuloase:

 

Cod deseu conf. HG 856 / 2002

Denumire deseu

Activitatea

Stocare / valorificare /eliminare

170405

Metalic  feros

Aschiere; Prese ; Scularie - Utilitati

Stocare  temporara in spatii special amenajate, betonate / Valorificare prin firme autorizate

120101

Span  feros

Aschiere; Pregatire subansamble; Scularie- Utilitati

Stocare temporara in spatii special amenajate, betonate / Valorificare prin firme autorizate

120102

Praf  abraziv

Scularie-Utilitati

 Stocare temporara in spatii special amenajate, betonate / Valorificare prin firme autorizate

120199

Dezmembrari / Scule casate

Ateliere UAMT

 Stocare temporara in spatii special amenajate, betonate / Valorificare prin firme autorizate

120103

Span  neferoase

Aschiere; Scularie - Utilitati; Pregatire subansamble

170401

Neferoase

Scularie - Utilitati

170402

Siluminiu

Scularie- Utilitati; Turnatorie; Debavurare

170404

Zamac

Turnatorie; Debavurare; Pregatire subansamble; Galvanizare

101003

Zguri  topitorie

Turnatorie

101099

Creuzete grafit

Turnatorie

070213

Materiale  plastice

Injectari; Montaj 

Stocare temporara in spatii special amenajate, betonate / Valorificare prin firme autorizate

191204

Cauciuc

Vulcanizare

200301

Menajer

Ateliere/ Sectii  UAMT ; Anexe tehnico- administrative

170107

Deseuri  din  demolari

UAMT

Stocare temporara in spatii special amenajate, betonate / Valorificare prin firme autorizate

150101

Ambalaj hartie si carton

Vopsitorie; Montaj;  Produse achizitionate ambalate Uamt ; Injectari

160103

Anvelope  uzate

Transport 

150102

Ambalaje mat. plastic (saci, recipiente , etc)

Galvanizare; Cataforeza; Vulcanizare; Injectari; Montaj

150103

Ambalaje lemn

Produse ambalate achizitionate UAMT

150104

Ambalaje metalice

Galvanizare ;  Cataforeza; Aschiere; Prese; Scularie - Utilitati; Turnatorie; Injectari

190814

Namol rezidual

Cataforeza

 

11.1.2. Deşeuri periculoase

 

Cod deseu conf. HG 856 / 2002

Denumire deseu

Activitatea

Stocare  / valorificare /eliminare

160601*

Acumulatori  uzati

Transport

 Valorificare prin firme autorizate

130110*

Ulei  uzat (H46)

Aschiere; Prese; Scularie – Utilitati;Turnatorie; Injectari

Stocare temporara in spatii special amenajate, betonate / Valorificare prin firme autorizate

130205*

Ulei  uzat (M20,M30,P3, etc.)

Aschiere ;Scularie- Utilitati

Turnatorie;

130307*

Ulei  uzat (T90)

Scularie - Utilitati

130105*

Ulei  uzat (Emulsii)

Aschiere; Scularie -Utilitati; 

120109*

 

Emulsie uzata

Instalatia cataforeza

 

Stocare temporara in spatii special amenajate, betonate / Valorificare prin firme autorizate

110109*

Namol  rezidual

Galvanizare

 

110108*

Namol  rezidual cu continut de fosfati

Instalatia cataforeza

 

Stocare temporara in spatii special amenajate, betonate / Valorificare prin firme autorizate

080111*

 

Amestec vopsea

Instalatia cataforeza

 

150202*

Materiale filtrante

Instalatia cataforeza

UAMT

150110*

Ambalaje  metalice

Galvanizare ; Cataforeza; Aschiere; Prese; Scularie - Utilitati; Turnatorie; Injectari

150110*

Ambalaje mat. plastic (saci, recipiente)

 Galvanizare; Cataforeza; Vopsitorie;

200121*

Surse iluminat uzate

Iluminat UAMT

 

11.2. Deseuri  refolosite

 

Cod deseu conf. HG 856 / 2002

Denumire deseu

Activitatea

Destinatie

170405

Metalic  feros

Aschiere; Prese ; Scularie - Utilitati

Cofrag de sustinere la betonare incinta

120103

Span  neferoase

Aschiere; Scularie -Utilitati; Pregatire subansamble

Se reintroduc in fluxul de fabricatie la Turnatorie

170401

Neferoase

Scularie -Utilitati

Se reintroduc in fluxul de fabricatie la utilaje mai putin performante

170402

Siluminiu

Scularie- Utilitati; Turnatorie; Debavurare

Se reintroduc in fluxul de fabricatie la Turnatorie

170404

Zamac

Turnatorie; Debavurare; Pregatire subansamble; Galvanizare

Se reintroduc in fluxul de fabricatie la Turnatorie

070213

Materiale  plastice

Injectari; Montaj 

Se reintroduc in fluxul de fabricatie la Injectari

170107

Deseuri  din  demolari

Utilitati

Material de umplutura la betonare incinta

130110*

Ulei  uzat (H46)

Aschiere; Prese; Scularie – Utilitati;Turnatorie; Injectari

Se reintroduc in fluxul de fabricatie

130205*

Ulei  uzat (M20,M30,P3, etc.)

Aschiere ;Scularie-Utilitati;

Turnatorie; Transport

Se reintroduc in fluxul de fabricatie

130307*

Ulei  uzat (T90)

Scularie - Utilitati

Se reintroduc in fluxul de fabricatie

130105*

Ulei  uzat (Emulsii)

Aschiere; Scularie –Utilitati / Instalatia cataforeza 

Se reintroduc in fluxul de fabricatie

120109*

Emulsie uzata

Instalatia cataforeza

Se reintroduc in fluxul de fabricatie

150110*

Ambalaje  metalice

Galvanizare ; Cataforeza; Aschiere; Prese; Scularie - Utilitati; Turnatorie; Injectari

Depozitare temporara deseuri (produs petrolier, etc) , reutilizare in sectii/magazii dupa decontaminare

150110*

Ambal. mat. plastic saci, recipiente)

 Galvanizare; Cataforeza

Se reutilizeaza la schimb la Galvanizare, reutilizare in sectii/ magazii dupa decontaminare,

150102

Ambalaje mat. plastic (saci, recipiente, etc.)

 Galvanizare; Cataforeza; Vulcanizare; Injectari; Montaj

Se reutilizeaza la schimb la Galvanizare; se reutilizeaza in sectii/ magazii

150103

Ambalaje lemn

Produse ambalate achizitionate Uamt

Se reutilizeaza in sectii/magazii pentru depozitare

150104

Ambalaje  metalice

Galvanizare ;  Aschiere; Prese; Scularie - Utilitati; Turnatorie; Injectari

Se reutilizeaza in sectii/magazii pentru depozitare

 

11.3.Deşeuri comercializate

 

Cod deseu conf. HG 856 / 2002

Denumire deseu

Sursele de deseu / faze ale procesului tehnologic

Destinatie

170405

Metalic  feros

Aschiere; Prese ; Scularie- Utilitati

Valorificare prin agenti economici autorizati

120101

Span  feros

Aschiere; Pregatire subansamble; Scularie-Utilitati;

Valorificare prin agenti economici autorizati

120102

Praf  abraziv

Scularie - Utilitati

Valorificare prin agenti economici autorizati

120199

Dezmembrari / Scule casate

Ateliere UAMT

Valorificare prin agenti economici autorizati

120103

Span  neferoase

Aschiere; Scularie - Utilitati; Pregatire subansamble

Valorificare prin agenti economici autorizati

170401

Neferoase

Scularie - Utilitati

Valorificare prin agenti economici autorizati

101003

Zguri  topitorie

Turnatorie

Valorificare prin agenti economici autorizati

101099

Creuzete grafit

Turnatorie

Valorificare prin agenti economici autorizati

070213

Materiale  plastice

Injectari;  Montaj

Valorificare prin agenti economici autorizati

191204

Cauciuc

Vulcanizare

Valorificare prin agenti economici autorizati

170107

Deseuri  din  demolari

Utilitati

Valorificare prin agenti economici autorizati

150101

Ambalaj hartie si carton

Vopsitorie;Montaj;  Injectari; Produse achizitionate ambalate

Valorificare prin agenti economici autorizati

160103

Anvelope  uzate

Transport

Valorificare prin agenti economici autorizati

160601*

Acumulatori  uzati

Transport 

Valorificare prin agenti economici autorizate

130110*

Ulei  uzat (H46)

Aschiere; Prese; Scularie – Utilitati;Turnatorie; Injectari

Valorificare prin agenti economici autorizati

130205*

Ulei  uzat (M20,M30,P3, etc.)

Aschiere ;Scularie-Utilitati;

Turnatorie; Transport

Valorificare prin agenti economici autorizati

130307*

Ulei  uzat (T90)

Scularie - Utilitati

Valorificare prin agenti economici autorizati

130105*

Ulei  uzat (Emulsii)

Aschiere; Scularie –Utilitati / Instalatia cataforeza 

Valorificare prin agenti economici autorizati

120109*

Emulsie

Instalatia cataforeza

Valorificare prin agenti economici autorizati

110109*

Namol  rezidual

Galvanizare

Valorificare/Eliminare prin agenti economici autorizati

190814

Namol  rezidual

 Instalatia cataforeza

Valorificare/Eliminare prin agenti economici autorizati la depozit de deseuri autorizat

110108*

Namol  rezidual cu continut de fosfati

Instalatia cataforeza

Valorificare/Eliminare prin agenti economici autorizati

080111*

 

Amestec vopsea

Instalatia cataforeza

 

Valorificare/Eliminare prin agenti economici autorizati

150202*

Materiale filtrante

Instalatia cataforeza UAMT

 

Valorificare/Eliminare prin agenti economici autorizati

150110*

Ambalaje  metalice

Galvanizare ;  Cataforeza; Aschiere; Prese; Scularie - Utilitati; Turnatorie; Injectari

Valorificare prin agenti economici autorizati

150110*

Ambal. mat. plastic (saci, recipiente)

Galvanizare; Cataforeza; Vopsitorie;

Valorificare prin agenti economici autorizati, dupa decontaminare

150102

Ambalaje mat. plastic (saci, recipiente, etc.)

 Galvanizare; Cataforeza; Vulcanizare; Injectari; Montaj

Valorificare prin agenti economici autorizati

150103

Ambalaje lemn

Produse ambalate achizitionate Uamt

Valorificare prin agenti economici autorizati

150104

Ambalaje metalice

Galvanizare ; Cataforeza; Aschiere; Prese; Scularie - Utilitati; Turnatorie; Injectari

Valorificare prin agenti economici autorizati

200121*

Surse iluminat uzate

Iluminat UAMT

Valorificare prin agenti economici autorizati

 

11.4.Depozitare definitivă a deşeurilor

 

Cod deşeu, conf. HG 856/2002

Denumire deºeu

Sursele de deşeu/faze ale procesului tehnologic

 

Destinaţie

20 03 01

   Menajer

Ateliere UAMT ; Anexe tehnico- administrative;

Depozit  de deseuri autorizat

 

 

 

CondiţiI:

11.5.Este interzisă depozitarea definitivă a oricărui tip de deşeu pe amplasamentul societăţii.Operatorul are obligaţia să găsescă soluţii de valorificare/depozitare definitivă a deşeurilor depozitate temporar pe amplasamentul societăţii.In conformitate prevederile din Anexa 1 la HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, deşeurile pot fi stocate într-un depozit temporar o perioadă mai mică de 3 ani înainte de valorificare sau tratare sau mai mică de un an înainte de eliminare, titularul având obligaţia conformării la aceste prevederi. Deşeul rezultat de la staţia de neutralizare , instalatia de vopsire prin cataforeza va fi eliminat cel puţin o dată pe an.

11.6.Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, a valorificării lor şi, în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, a neutralizării şi eliminării acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.               

11.7. Eliminarea sau recuperarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat la punctul 11.3, 11.4 al prezentei autorizaţii şi în conformitate cu legislaţia naţională. Nu trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului si fără acordul scris al acesteia.

11.8.Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor H.G. 856/2002, Legea 211 / 2011 privind regimul deseurilor . Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fără a se amesteca.

11.9.Titularul va respecta prevederile H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.        

11.10.Comercializarea deşeurilor se va face prin firme autorizate în domeniul valorificării/ eliminării deşeurilor. titularul se va asigura că unităţile cu care a incheiat contractele de preluare deţin autorizaţii de colectare/valorificare /eliminare pentru respectivele categorii de deşeuri.

11.11.Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia in vigoare:

   H.G. 856/2002privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

  Legea 211 / 2011 ( republicata)privind regimul deseurilor    

     HG 170/2004, privind gestionarea anvelopelor uzate;

     HG 621/2005( actualizata ) privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje

     HG 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;

     HG1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori.

   - ord. MMGA 1281/2005 privind stabilirea modalitãţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicãrii colectãrii selective;

11.12.  In conformitate cu HG 124/2003, modificată cu HG 734/2006 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din HG 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pâna la încheierea ciclului de viaţa al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ord. MMGA 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.13. Deşeurile transferate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate în conformitate cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

11.14.Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de etichetare. La depozitarea temporară, toate deşeurile trebuie colectate în zone desemnate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate şi separate corespunzător.

11.15.  Operatorul are obligaţia colectării deşeurilor menajere în mod selectiv şi de a utilizapubele ecologice pentru depozitarea temporară a deşeurilor menajere.

11.16. Schimbarea firmelor cu care sunt încheiate contractele de valorificare / eliminare a deşeurilor se comunică la APM Bihor.

 

12.Intervenţia rapidă/ prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă, siguranţa instalaţiei

12.1.

 

    Amplasamentul nu intra sub incidenta HG 804 /2007 deoarece cantitatile maxime de substante periculoase , prezente sau posibil a fi prezente pe amplasament nu depasesc cantitatile relevante stabilite in Partea 1 – Substante periculoase nominalizate si /sau Partea a- 2 a – Categorii de substante si preparate periculoase care nu sunt nominalizate in mod specific in partea 1.

   Operatorul trebuie sa informeze imediat SRAPM  in urmatoarele situatii:

 1. in cazul cresterii semnificative a cantitatii sau al schimbarii semnificative a naturii ori a starii fizice a substantelor periculoase prezente , in raport cu notificarea transmisa de operator , intocmita cu respectarea prevederilor alin 2. , sau la aparitia oricarei modificari in procesele in care acestea sunt utilizate
 2. in cazul modificarii unui amplasament sau a unei instalatii care ar putea duce la cresterea pericolelor de a provoca un accident major
 3. in cazul inchiderii definitive a instalatiei / amplasamentului

12.2 Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă-CONDITII:

12.2.1 Operatorul autorizaţiei deţine o politică documentată de prevenire a accidentelor, materializată într-un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă,plan care tratează pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului.

12.2.2Acest plan include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3 Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4Operatorul trebuie deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3 Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

 

12.3.1Operatorul de activitate deţine un Program de revizii şi reparaţii anual  contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2Program de revizii şi reparaţii anual  cuprinde  statia de preepurare aferenta atelierului de galvanizare, respectiv statia de tratare a apelor uzate aferenta instalatiei de vopsire prin cataforeza)

12.3.3Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4Activităţile prevăzute în Programul de întreţinere şi reparaţii vor fi consemnate într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- echipament supus reparaţiei sau verificării

- data efectuării intervenţiei

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată)

- tipul operaţiei executate

- responsabilul execuţiei lucrării

   

13.  MOnitorizarea activităţii

13.1. Monitorizare aer

CONDITIE:Monitorizarea emisiilor se va face in conformitate cu prevederile EN-15259/2007-Calitatea aerului, masurarea surselor staţionare de emisie, cerinţe pentrusecţiunile şi punctele de masurare, obiectivele de masurare, planul şi raportul

Alegerea perioadei de monitorizare se va face în concordanţă cu programul de activitate, in perioada de încărcare maximă a instalaţiilor, astfel încât măsurătorile să fie reprezentative. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă

13.1.1. Emisii din surse dirijate

A.Emisiile  de la Secţia de acoperiri de protecţie

Punctele de monitorizare vor fi:

1-coş de dispersie,C1 -linia de zincare pe rame 1

2-cos de dispersie, C2- linia de nichelare`în tamburi

3-coş de dispersie,C3-linia fosfatare

4-coş de dispersie,C4-minilinia de zincare în tamburi

5-coş de dispersie,C5-linia zincare pe rame 3

   6- coş de dispersie,C9- linia de zincare tamburi

 

                        Indicatorul

Punct de măsurare

Frecvenţa de monitorizare

Compuşicloruraţi,exprimaţiînacid clorhidric,

C1,C2,C3,C4,C5,C9

   O data la trei ani

Oxizidesulf,exprimaţiînanhidridă sulfuroasă

C2,

 O data la trei ani

 

 

B. Emisiile de noxe rezultate în urma desfăşurării proceselor tehnologice:

 Punctele de monitorizare vor fi:

1-coş de dispersie,C10- At. Tratamente termice;

2- coşuri de dispersie, C11, C12,C13, C14, C15, C16- At. Turnătorie;

3- coş de dispersie, C17- At. Vopsitorie

4. – coş de dispersie, C25- Instalatia Vopsire cataforeza

La instalatia cataforeza ,tubulatura de la hote - sistem de dispersie iese pe acoperis (C23, C24, C26, C27, C28 – poluanti la cuve pregatire, poluanti cuve vopsire, poluanti vopsire la cuptor polimerizare) .

  

 

Indicatorul

Punct de măsurare

Frecvenţa de monitorizare

Oxizi de sulf, exprimaţi în anhidridă sulfuroasă,

C10, C11, C12,C13, C14, C15, C16, C17, C25

O data la trei ani

(in perioada de functionare a cazanelor)

Oxizi de azot,exprimaţi în dioxid de azot

  

C. Emisiile de noxe rezultate în urma arderii combustibilului gazos:

Punctele de monitorizare vor fi:

 • coş de dispersie, C18- de la cazanele CT-  Secţia Montaj;
 • coş de dispersie, C19-de la cazanul CT-  At. Turnătorie;
 • coş de dispersie,C20- de la cazanul CT-  At. Aşchiere;
 • coş de dispersie,C21- de la cazanul C- At. Injectări;
 • cos de dispersie C22- de la cazanul pentru incalzirea unor cuve de la partea de pregatire a  instalatiei de vopsire prin cataforeza cu H – 9 M.

.

 

 

Indicatorul

Punct de măsurare

Frecvenţa de monitorizare

Oxizidesulf(SOx  ),exprimaţicadioxiddesulf

(SO2)

 C18,C19,C20, C21, C22

 

  O data la trei ani

(in perioada de functionare a cazanelor)

Oxizideazot(NOx  ),exprimaţicadioxiddeazot

(NO2)

Monoxiddecarbon(CO)

Not:

1)codulsurselordeemisie,aşacumsuntmenţionatelacap.9.1.1

2)valorilelimităseraporteazălaunconţinutde3%oxigenînefluentulgazos

La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi

debitele masice, viteza şi temperatura gazelor, concentratia oxigenului, umiditatea

 

13.2. Monitorizare apă

13.2.1.Ape uzate evacuate în reţeaua de canalizare:

Probele se vor preleva din ultimul cămin al canalizării interioare, situat la poarta 2 a societăţii. 

 

 

Parametru

Frecvenţa de

monitorizare

Temperatura

lunar

PH

Zn

Ni

Cr total

Materii în suspensii

                                       anual

CBO 5

CCO-Cr

Substanţe extractibile

Azot amoniacal

Fosfor total

sulfaţi

detergenţi

13.3.1. Deşeuri tehnologice

13.3.1.1 Titularul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

 • cantităţile şi codurile deşeurilor;
 • numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;
 • confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/ recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;
 • detalii privind expediţiile respinse;
 • detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

13.3.1.2Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase.

 13.3.2. Deşeuri din ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG 621/2005( actualizata) privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaj. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, catre autoritaţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu Ord. 794/2012 . privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

 

13.4. Monitorizare substanţe şi preparate chimice

* 13.4.1.Monitorizarea substanţelor şi preparate chimice periculoase  se va realiza pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite, conform H.G.nr. 1408 /2008privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase,HG nr. 937 / 2010privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase

 

13.5. Monitorizare  parametrii tehnologici

13.5.1Titularul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fiecărui flux tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6. Date privind monitorizarea

13.6.1.Monitorizarea fiecărei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând pentru emisiile gazoase condiţiile specifice din standardul EN 15259: 2007.

13.6.2.Un raport privind rezultatele acestei monitorizări, în formatul recomandat de autoritatea de mediu, trebuie depus la autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu ocazia întocmirii Raportului anual de mediu.

13.6.3.Prelevarea şi analiza probelor privind monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laboratorul propriu (în cazul automonitorizării) sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă, cu respectarea EN 15259:2007 pentru emisiile gazoase.

13.6.4Automonitorizarea se va efectua utilizând proceduri de analiză standardizate validate, cu aparatură verificată metrologic. Verificarea metrologică se va face de firme atestate, la intervalele solicitate de acestea.Rezultatele analizelor se vor verifica, cel puţin o dată pe an, prin măsurători paralele efectuate de laboratoare acreditate.

13.6.5.Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute conform cărţii tehnice a acestora, astfel încît monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.6.6.In cazul monitorizării cu laboratoare terţe, operatorulare obligaţia de a înregistra şi arhiva buletinele de analiza emise de acestea.

13.6.7.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

13.6.8.Operatorul de activitate trebuie să înregistreze într-un registru special  punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsuratorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.6.9.Toate măsurătorile trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

 

14. Raportări la unitatea teritorială pentru protecţia    mediului şi periodicitatea acestora

14.1  Date generale

14.1.1.Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sa fie disponibile pentru inspecţie de catre personalul cu drept de control al autoritaţilor de specialitate, în orice moment.

14.1.2. Operatorul va transmite  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, raportările solicitate la datele stabilite.

14.1.3.Frecvenţa şi scopul raportarilor prevazute în autorizaţie pot fi schimbate,  printr-un accept scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

14.1.4.Operatorul autorizaţiei trebuie sa înregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a instalaţiei şi care pot crea un risc de mediu.

14.1.5.Operatorul autorizaţiei trebuie sa înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activitaţii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sa ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, masura luata în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul autorizaţiei trebuie sa depuna un raport la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor ,în luna urmatoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numarul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în Raportul anual de mediu.

14.1.6.Toate rapoartele trebuie certificate de catre managerul agentului economic titular al autorizaţiei sau de catre alta persoana desemnata de managerul instalaţiei, ca fiind precise şi reprezentative.

14.2Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1.Operatorul va raporta anualdatele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare conform cap. 13 şi va raporta datele dupa realizarea masuratorilor la:Agenţia   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi  Primăria municipiului Oradea.

14.2.2.Raportarea se va realiza cu respectarea standardului EN 15259:2007pentru emisiile gazoase şiva cuprinde cel puţin următoarele:

-date privind operatorul: nume, sediu;

-date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

 • numele instalaţiei;
 • locaţia instalaţiei;
 • sursa de emisie;
 • condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;
 • instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

 • tipul poluantului;
 • felul măsurătorii: continuu, momentan;
 • cine a efectuat prelevarea şi măsurarea;
 • metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;
 • condiţii de prelevare: locul prelevării, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.
 • aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);
 • rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA (concentraţii maxime admise) şi VLE (valori limită de emisie), conform cap. 10

14.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi  şi Transferaţi ( E-PRTR)

14.3.1. Operatorul activităţii are obligaţia de a raporta la APM Bihor, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2.Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3.La pregătirea raportului, titularul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5.Operatorul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente  înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6.Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de titular, încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea de la  punctul2- (f) – „Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare este egal cu 30 mc'', care trebuie raportaţi în cazul în care valorile de prag sunt depăşite sunt următorii:

 

 

 

Numărul CAS

Poluanţi /substanţe

Valoarea prag pentru emisiile de poluanţi

în aer

(kg/an)

în  apă (kg/an)

în sol

(kg/an)

 

Azot amoniacal

-

50000

-

 

Fosfor total

-

5000

-

7440-47-3

Crom si compusi

-

50

-

7440-02-0

Nichel si compusi

-

20

-

7440-66-6

Zinc si compusi

-

100

-

 

Carbon organic total (TOC)

(ca C total sau COD/3)

-

50000

-

 

Cloruri

-

2000000

-

 

Cianuri

-

50

-

630-08-0

Monoxid de carbon

500000

-

-

 

Oxizi de azot

100000

-

-

 

Oxizi de sulf

150000

-

-

 

Clor si compusi anorganici

10000

-

-

 

Pulberi in suspensie PM 10

50000

-

-

 

 

14.3.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către titularul activităţii respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

  14.4.1 Raportul anual de mediu

Raportulanual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

-inventarul substanţelor şi preparatelor periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea cantităţilor anuale de poluanţi emişi şi transferaţi si de deşeuri (calculate conform cap. 14.3;

- raportarea  EPRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă actualizat;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

14.4.2. Raportului anual de mediu (RAM) va fi transmis la apm Bihor  şi la Primăria municipiului Oradea.

14.5. Alte raportări   

Operatorul activităţii va transmite  RAM  la APM Bihor, conform solicitării autorităţii de mediu:

      -  inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie transmis de APM Bihor;

 - gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

         -inventarul substanţelor şi preparatelor periculoase

14.6.Mod de raportare:

 

Raportările

Frecvenţa

raportărilor

Data limită a

raportării

Raportul anual de mediu (RAM)

anual

31 martie n+1 pentru anul de raportare „n”                               

Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emişi şî transferaţi (EPRTR)

anual

30 aprilie n+1 pentru anul de raportare „n”                               

Reclamaţii (când ele există)

lunar

dupa înregistrare l