Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Forajul si echiparea sondei nr. 2155 BIS Suplac “

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2013-01-31 12:26:06
Ultima actualizare: 2013-01-31 12:26:06

Taguri

                                            DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

                                                 Nr.   din  .. 2013        

 

    Ca urmare a  solicitarii de emitere a acordului de mediu  adresate de  S.C. OMV PETROM S.A. E & P  ZONA DE PRODUCTIE I CRISANA BANAT cu sediul în loc.  Suplacu de Barcau, str.Crinului, nr. 72, înregistrată la APM Bihor cu

nr. 7212 /29.04.2011, a completarilor nr.3200/23.02.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                          AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 31 .01.2013, pentru proiectul: “  Forajul si echiparea sondei nr. 2155 BIS Suplac “

Amplasament: loc. Suplacu de Barcau, com. Suplacu de Barcau,  nr. cad. 50676 ,jud. Bihor

Titular: S.C. OMV PETROM S.A. E & P  ZONA DE PRODUCTIE I CRISANA BANAT

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

I.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , la pct. 2. Industria extractiva , lit. e – instalatii industriale de suprafata pentru extractia carbunelui, petrolului, gazelor naturale si minereurilor, precum si a sisturilor bituminoase ;

-  proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG. Nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale , a florei si faunei salbatice , cu modificarile si completarile ulterioare.

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

-  Durata executarii lucrarilor de foraj cca 22 zile.

-  Suprafata totala ocupata este de cca 975 mp, din care pentru careul de foraj cca 975 mp, iar pentru drumul de acces cca 0 mp.

-  Apa tehnologica este asigurata prin transport cu vidanja  de la Parc 49, apa fiind depozitata direct in rezervoarele de stocare ale sondei sau in habe metalice.

- Apa necesara stingerii incendiilor va fi inmagazinata in 4 rezervoare metalice.

- Apele pluviale si reziduale ce cad pe suprafata careului sunt colectate si dirijate catre un bazin colector  V – 2 mc printr- un sant pereat.

- Detritusul razultat din forarea sondei cca 75 t va fi depozitat temporar intr- o haba metalica V- 40 mc.

-  Detritusul va fi eliminat la un depozit de deseuri industrial nepericulos.

- Din prepararea fluidului de foraj si a pastei de ciment  nu rezulta ape uzate tehnologice, in procesul de foraj vehicularea, tratarea si transportul fluidului de foraj se realizeaza in circuit inchis.

- Apele reziduale rezultate accidental in procesul de foraj sunt colectate in beciul sondei care este betonat, de unde sunt reintegrate in fluxul tehnologic de reconditionare a fluidului de foraj cu ajutorul unei pompe.

- Locatia va fi dotata cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri.

  Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii

  Amplasamentul proiectului propus nu se afla situat in SIT NATURA 2000 sau arie protejata.

  Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, managementul deşeurilor.

  Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism  emis de Consiliul Judetean Bihor nr. 26 din 07. 02. 2012  precum şi prevederile avizelor şi acordurilor emise de instituţii publice abilitate.

  Se vor respecta prevederile din Avizul de Gospodarire a Apelor nr.  C 94 din 16.07.2012

  Deseurile generate in perioada de constructie si functionare   se vor gestiona conform legislatiei de mediu specifice in vigoare.

   Se vor respecta prevederile HG 856/ 2008 privind gestionarea deseurilor din industria extractiva , Ord. 2042/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor

   La finalizarea investiţiei,titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

   Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederileHotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    p. Director Executiv

    Ing. Sanda MERCEA

                                                                   p. Sef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii

                                                                                   ing. Alina PODILA

 

 

 

 

Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii

Intocmit : ing. Mihaela CRACIUN              


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.