Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construire casă de cacanta P+M”

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2013-02-21 12:08:37
Ultima actualizare: 2013-02-21 12:08:37

PROIECT   DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.      din   .2011

 

      Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de DAN FLORIN RADU si DAN ADELA CLAUDIA  cu domiciliul  în localitatea Alesd, str.Nucului, nr.20, judeţul Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr.4697 din 19.03.2012 si a completarilor depuse cu nr. de inregistrare 2355 din 08.02.2013 ;

 în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.02.2013 că proiectul ““ Construire casă de cacanta P+M”propus a fi amplasat în localitatea Pestis,str. Principala (DN1H) , nr.km4,   nr. cad.101603,C.F. nr. 101603, judeţul Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr. 4697 din 19.03.2012,nu  se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata  sunt următoarele:

-  proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (actualizat) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul propus este situat  parţial în situl Natura 2000: ROSCI 0322 Muntele Şes, acest sit nu este atribuit în custodie.

Prin proiect se propune: construirea unei case de vacanta pe o suprafata S=100 mp.

 1.   Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:
  • Construirea unei case de vacanta P+M,  suprafata construita  61,00 mp iar suprafata desfasurata 109,80 mp.
  • Apele uzate menajere  vor fi  evacuate intr-un bazin vidanjabil etans.
  •  Incălzirea  se va realiza prin intermediul unei sobe pe combustibil solid;
  • Alimentarea cu apă în scop  igienico – sanitar se  va realiza de la putul reteaua stradala a locaitatii;
  • Alimentarea cu energie electricăse va realizare prin racordare la reţeaua de energie electricăexistentăîn zonă;
 2. Deşeurile rezultate din realizarea proiectului  vor fi colectate selectiv si vor  fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit autorizat ;
 3. S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare  adecvata a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 20.02.2013 la sediul  A. P.M.Bihor.
 4. În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu
 5. Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

     Condiţiile de realizare a proiectului :

 • Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor.
 • Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 19 / 23.02.2012 emis de Primaria Oras Alesd , precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;
 • In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu  şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale,avand in vedere urmatoarele:

- Suprafata mica de teren pe care se propune a se realiza casa de vacanta si faptul ca aceasta se utilizeaza doar temporar.

- Terenul este localizat in intravilanul localitatii , iar in zona sunt si alte constructii care sunt utilizate doar temporar.

- Nu sunt prevazute lucrari de defrisare sau taiere de arbori si arbusti.

- Nu vor fi depozitate deseuri, respectiv materiale de constructii in padure.

 • Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere care se deversează în bazin     betonat vidanjabilse vor încadra în valorile admise conform  NTPA 002 / 2002   modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;
 • Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua hidrografică           se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin                          H.G. nr. 352 / 2005;
 • Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul; 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                              p.Director executiv,

                           Ing. Sanda  MERCEA

 

 

 

                                                                             p. Şef  Serviciu A,A,A

                                                                               ing. Alina PODILĂ

 

 

 

Întocmit:

Ing. Mădălina BOROS   


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.