Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru “Proiect modificator pentru extindere si schimbare destinatie”

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-06-30 11:29:56
Ultima actualizare: 2014-06-30 11:29:56

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

proiect

               Ca urmare a  solicitarii de emitere a acordului de mediu  adresate de SC ALTRACE IMPEX  SRL cu sediul in comuna Pomezeu, sat Sitani, nr. 5, judetul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 6300/30.04.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                           AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

Decide

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 26.06.2014, pentru proiectul: Proiect modificator pentru extindere si schimbare destinatie”

Amplasament: localitatea Beius, str. Traian Vuia, nr. 2B,jud. Bihor.

Titular: SC ALTRACE IMPEX  SRL
cu sediul in comuna Pomezeu, sat Sitani, nr. 5,  judetul Bihor,

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009privind evaluarea impactuluianumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  anexa 2,la pct. pct. 13.a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.  

 În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, a vizitei pe amplasament si a completarii listei de control,   s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

    - constructia va fi amplasata in intravilanul municipiului Beius, in zona industriala  avand ca vecinatati o hala de productie geamuri PVC;

   - destinatia halei va fi de prelucrare legume fructe si depozitare in hale frig;

   - suprafata totala a terenului – 9943 mp;

  - constructiile existente pe amplasament ocupa o suprafata de 408 , 0 mp;

  - suprafata propusa pentru construiré  va fi de 123 mp, conform documentatiei depuse;

     POT maxim propus = 5,26%. CUT maxim propus = 0,05%.

     Asigurarea utilitatilor:

     Apele uzate vor fi evacuate in bazin vidanjabil de 15 mc (pana la bransarea la canalizarea mun. Beius).Energia eléctrica va fi asigurataprin bransare la linia eléctrica existenta in zona. Energia térmica va fi asigurata prin intermediul unei centrale termice proprii pe peleti.

      2. Proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor  

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 128/14.04.2014 emis de Primaria Beius,  precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului.

   Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

   Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

   Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, managementul deşeurilor.

  La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediuluiîn vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, să solicite şi să obţină revizuirea Autorizaţie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu cu modificarile si completarile ulterioare.

 Prezenta decizie este valabila pe toata perioada realizarii proiectului propus.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    

        Director Executiv

          Ing. Sanda MERCEA

 

                                                     Sef SAAA

Ing. Felicia Enache

 

Intocmit SAAA

 ing.Alina PODILA


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.