Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru “Infiinţare fermă creştere viţei de carne in localitatea Gepiu ”

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-03-27 15:34:39
Ultima actualizare: 2014-03-27 15:34:39

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

        Nr.  din  2014

 

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de IOVA SIMONA RODICA  cu  domiciliul  in Sat Rapa, Comuna Tinca, str.-, nr.195,   judetul Bihor , înregistrată la APM Bihor, cu nr. nr. 3614din 04.03.2014 si a completarilor depuse cu nr. 4089 din 13.03.2014.

 în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide 

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.03.2014 că proiectul “Infiintare  ferma crestere vitei de carne in localitatea Gepiu ”, propus a fi realizat in Comuna Gepiu, Sat Gepiu , nr. cad.50974, judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:  

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  a impactului asupra mediului sunt următoarele:

        - proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2., la pct. 1.Agricultura, silvicultura si acvacultura , litera “e” –instalatii de pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma ;   

 

 • Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:
  • Terenul pe care se va realiza investitia are o suprafata de 5000 mp  pe care se va construi cladiri cu regim parter  : filtru sanitar, grajd bovine de carne, silozuri de cereale , fabrica de nutreturi combinate (bucataria furajera), fanar, platforma depozitare dejectii, drumuri si platforme, imprejmuire teren , pod bascul si amplasare panouri fotovoltaice .
   • Accesul se va face din drumul Oradea- Satu Mare, pe un drum de exploatare.

Utilitati :

 • Alimentarea cu apa in scop igienico sanitar , potabil si tehnologic , se va realiza dintr-un foraj de adancime.
 • Evacuarea apelor uzate menajere , cele  provenite de la grajdul pentru vaci si de pe platforma pentru depozitarea gunoiului de grajd ,vor fi dirijate  spre doua bazine vidanjabile separate , care sunt prevazute cu doua compartimente in trepte, de unde se vor vidanja periodic.
 •  Energia electrica se va asigura din reteaua de energie locala.
 • Energia termica se va asigura printr-o centrala termica care functioneaza cu combustibil solid.
 •  S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 26.03.2014 la sediul  A. P.M.Bihor.
 • În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.
 • Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.
 • Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;
 • Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare impact asupra mediului.     

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism  emis de Consiliul Judetean Bihor  nr. 20 din 23.01.2013 prelungit , precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;
 2. In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru  protecţia tuturor factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;
 3. Nu se vor realiza lucrări în afara perimetrului delimitat, conform schiţei şi memoriului tehnic;
 4. Nivelul de zgomot şi vibraţii produs pe perioada realizării proiectului şi în perioada de exploatare nu va depăşii limita admisă de STAS 10009-88 şi Ord.Ministerului Sănătăţii nr.119/2014;
 5. Pe toata perioada santierului se interzice deversarea apelor uzate în spatii naturale din zona şi se vor lua măsuri ca produsele petroliere şi eventualele materiale periculoase utilizate să nu contamineze solul.
 6. In cazul producerii de scurgeri accidentale de substanţe periculoase pe sol, se intervine imediat pentru limitarea suprafeţei afectate, aplicarea de materiale absorbante şi apoi colectarea materialului şi solului afectate în recipiente speciale.
 7. Este interzisă  abandonarea sau depozitarea deşeurilor în locuri neautorizate.
  • Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere care se deversează în reteaua de canalizare  se vor încadra în valorile admise conform  NTPA 002 / 2002     modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;
  • Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua pluviala se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin H.G. nr. 352 / 2005
  • Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt, despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;
 8. La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010, sa solicite si sa obtina autorizatia de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi aleLegii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                                     Director executiv,

                           Dr. Ing. Ovidiu Constantin Daescu

 

                                                                                  Şef  Serviciu A,A,A

                                                                                 ing. Enache Felicia

Consilier SAAA

Ing. Mădălina BOROS   


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.