Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

  Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru “Infiintare centru de productie biomasa”

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-10-23 11:52:47
Ultima actualizare: 2014-10-23 11:52:47

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT

               Ca urmare a  solicitarii de emitere a acordului de mediu  adresate de I.I. VUSCAN DOINA MARIA cu sediul in mun. Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 7, ap. 1, judetul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 10332/06.08.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                           AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

Decide

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 22.10.2014, pentru proiectul: Infiintare centru de productie biomasa”

Amplasament: localitatea Serghis, nr, cad. 50364, com Virciorog, jud. Bihor.

Titular: I.I. VUSCAN DOINA MARIA cu sediul in mun. Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 7, ap. 1, judetul Bihor,

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  1.     Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009privind evaluarea impactuluianumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  anexa 2,la pct. 10. Proiecte de infrastructura lit. a)proiecte de dezvoltare unitatilor/zonelor industriale;

În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, a vizitei pe amplasament si a completarii listei de control,   s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

    - constructia va fi amplasata in intravilanul si partial in extravilanul sat Serghis, conform CF 50364, avand ca vecinatati terenuri agricole;

   - suprafata totala a terenului – 3306 mp;

  - suprafata propusa pentru construiré  va fi de 170 mp,din care platforma betonata  159,80mp partial acoperita, vestiar si grup sanitar de ~ 8mp - obiectiv de investitie finantat prin fonduri europene,  conform documentatiei depuse;

     POT maxim propus = 5,14% CUT maxim propus = 0,05%.

  Functiunea halei va fi : fabricarea peleti din biomasa;

     Asigurarea utilitatilor:

     Apa este asigurata de catre titular cu rezervoare din plastic – IBC  cu V=2000l, iar apele uzate menajere sunt evacuate in bazin vidanjabil betonat de 10 mc .Energia eléctrica va fi asigurataprin bransare la linia eléctrica existenta in zona. Apa pentru vestiare va fi incalzita cu panouri solare de pe acoperisul caldirii   In procesul tehnologic nu se va utiliza apa si nu vor rezulta ape uzate tehnologic.

  2. Proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor  

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.274/25.07.2014 emis de Consiliul Judetean Bihor, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului.

   Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

   Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

   Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, managementul deşeurilor.

  Prezenta decizie este valabila pe toata perioada realizarii proiectului.

  La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediuluiîn vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, să solicite şi să obţină Autorizaţie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu cu modificarile si completarile ulterioare.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    

        Director Executiv

          Ing. Sanda MERCEA

 

                                                   p. Sef SAAA

Ing. Felicia Enache

 

 

Intocmit SAAA

 ing.Alina PODILA


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.