Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru “ Forajul si echiparea sondelor 4227( 210E) , 4228( 150V), 4229( 164V), 4230 ( 11V) , 4231 ( 220 E ) Suplac “

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-05-09 12:05:57
Ultima actualizare: 2014-05-09 12:05:57

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

                                                 Nr.      din       05.2014        

 

    Ca urmare a  solicitarii de emitere a acordului de mediu  adresate de  S.C. OMV PETROM S.A. E & P  ZONA DE PRODUCTIE I CRISANA BANAT cu sediul în loc.  Suplacu de Barcau, str.Crinului, nr. 72, înregistrată la APM Bihor cu

nr. 5551 /10.04.2013 ,a completarilor si a verificarii amplasamentului , în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                          AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 07.05.2014, pentru proiectul: “  Forajul si echiparea sondelor 4227( 210E) , 4228( 150V), 4229( 164V), 4230 ( 11V) , 4231 ( 220 E )  Suplac “

Amplasament: loc. Popesti , com. Popesti, raza Ocol Silvic Marghita – UP IV Rovina – UA 24A, 32C , 32 D , 230L, 2333 L,jud. Bihor

Titular: S.C. OMV PETROM S.A. E & P  ZONA DE PRODUCTIE I CRISANA BANAT

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

I.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , la pct. 2. Industria extractiva ,lit. d – foraje de adancime , lit. e – instalatii industriale de suprafata pentru extractia carbunelui, petrolului, gazelor naturale si minereurilor, precum si a sisturilor bituminoase ;

-  proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG. Nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale , a florei si faunei salbatice , cu modificarile si completarile ulterioare.

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

-  Durata executarii lucrarilor de foraj cca 22 zile.

 - Sondele vo fi conectate la GP 50 .

-  Suprafata totala ocupata este de cca 5386 mp, din care pentru careul de foraj cca 2294 mp, iar pentru drumul de acces cca 3092 mp.

-  Apa tehnologica este asigurata prin transport cu vidanja  de la parcul din vecinatate ( Parcul 16) si depozitata direct in rezervoarele de stocare ale sondei sau in habe metalice.

- Apa necesara stingerii incendiilor va fi inmagazinata in 5 rezervoare metalice.

- Apele pluviale si reziduale ce cad pe suprafata careului sunt colectate si dirijate catre un bazin colector  V – 40 mc printr- un sant pereat.

- Detritusul razultat din forarea sondelor va fi depozitat temporar intr- o haba metalica V- 40 mc.

-  Detritusul va fi eliminat la un depozit de deseuri industrial nepericulos.

- Din prepararea fluidului de foraj si a pastei de ciment  nu rezulta ape uzate tehnologice, in procesul de foraj vehicularea, tratarea si transportul fluidului de foraj se realizeaza in circuit inchis.

- Apele reziduale rezultate accidental in procesul de foraj sunt colectate in beciul sondei care este betonat, de unde sunt reintegrate in fluxul tehnologic de reconditionare a fluidului de foraj cu ajutorul unei pompe.

- Locatia va fi dotata cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri.

- Careul de productie va fi de tip ecologic.

  Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

  Amplasamentul proiectului propus nu se afla situat in SIT NATURA 2000 sau arie protejata.

  Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, managementul deşeurilor.

  Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism  emis de Comuna Popesti  nr. 54 din 31. 10. 2012 cu prelungire pana la 30.10.2014  precum şi prevederile avizelor şi acordurilor emise de instituţii publice abilitate.

  Se vor respecta prevederile din Avizul de Gospodarire a Apelor nr.  C 39 din 26.03.2014.

  Deseurile generate in perioada de constructie si functionare   se vor gestiona conform legislatiei de mediu specifice in vigoare.

  Se vor respecta prevederile Deciziei nr. 186 / 08.10.2012 , emisa de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Oradea.

   Se vor respecta prevederile HG 856/ 2008 privind gestionarea deseurilor din industria extractiva , Ord. 2042/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor

   La finalizarea investiţiei,titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

   Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

           Director  executiv

        ing. Sanda MERCEA

                                                                    Sef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii

                                                                                   ing. Felicia ENACHE

 

 

Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii

Intocmit : ing. Mihaela CRACIUN     


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.