Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru “Extindere hala existenta, modificari interioare , schimbare de destinatie din depozit in atelier auto , construire corp administrativ P+1, construire ghereta portar , sopron, platforma betonata pentru amplasare rezervor si pompa motorina, amenajare incinta si imprejmuire teren partial ”

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-08-01 13:39:05
Ultima actualizare: 2014-08-01 13:39:05

PROIECT  DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

        Nr.   din  .2014

 

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de     SC NORD VEST CAMIOANE SRLcu sediul in  Municipiul Oradea, str.Nufarului, nr.81 ,bl PB 75, ap.6, judetul Bihor, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 6809din 14.05.2014. si a completarilor depuse cu nr 9357 din 14.07.2014.

               In baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

  ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.07.2014 că proiectul“Extindere hala existenta, modificari interioare , schimbare de destinatie din depozit in atelier auto , construire corp administrativ P+1, construire ghereta portar , sopron, platforma betonata pentru amplasare rezervor si pompa motorina, amenajare incinta si imprejmuire teren partial  ”, propus a fi realizat in Comuna Bors, sat Bors, nr. Cad. 50605, judeţul Bihor,  nu se supune evaluării impactului asupra mediuluişi nu se supune evaluării adecvate.

 

 Justificarea prezentei decizii:

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  a impactului asupra mediului sunt următoarele:

·         - proiectul intră sub incidenţa <LLNK 12009   445 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2., la pct. 10. Proiecte de infrastructură, litera a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale;

·     Si la  la pct.  13. a) orice modificari sau extinderi ale proiectelor, prezazute in anexa 1 sau 2, deja autorizate , executate sau in curs de executare, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

·         - proiectul propus nu intră sub incidenţa <LLNK 12007    57180 302  28 57>art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

·     Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

ØTerenul pe care se va realiza investitia are o suprafata  totala de 5000 mp. In prezent exista o hala (depozit) cu structura metalica care se va extinde in suprafata totala construita S=829,45 mp. Modificarile constau in: compartimentari interioare/etajare partiala, schimbarea destinatiei din depozit in birouri, ateliere tinichigerie si spalatorie auto,centrală termică,depozit.Zona etajata cuprinde grupuri sanitare, vestiare, sala de mese.

-Corpul administrativ in regim de inaltime P+1 in suprafata construita S=336,42,va cuprinde : birouri, secretariat, sala de asteptare,sala sedinte,grupuri sanitare,sala de mese.Construire ghereta portar in regim de inaltime P+1 cu S= 12 mp,amplasare rezervor de tip cilindric orizontal cu pereti dubli, monocompartimentat, subteran prevazut  cu pompa carburanti ,S=30 mp, amenajare incinta –aleei si parcari si imprejmuirea terenului.

- Incalzirea  spatiilor va fi asigurata prin intermediul unei centrale termice cu functionare cu combustibil lichid( ulei de motor uzat ) sau cu pompe de caldura.

- Alimentarea cu apă în scop  igienico – sanitar, tehnologic  se realizează  dintr-un put forat existent H= 10,0 m reglementat de ABA Crisuri Oradea cu Aviz de gospodarire a apelor nr. C98/17.07.2014;

- Alimentarea cu energie electricăse va realiza prin racordare la reţeaua de energie electricăexistentăîn zonă;

- Apele uzate fecaloid – menajere se  vor evacua într-un  bazin betonat vidanjabil v=15,0 mc , care se vidanjeazăperiodic cu firmăautorizată;

- Apele uzate tehnologice provenite de la spalatoria auto vor fi colectate printr-o retea de canalizare  L= 4,0 m si vor fi trecute printr-un separator de hidro-carburi inainte de deversare in bazinul vidanjabil cu V=15,0 mc (comun cu apa uzata menajera).

- Apele pluviale rezultate de pe platforma statie de distributie carburanti vor fi dirijate prin rigole betonate spre un separator de produse petroliere si evacuate in canalul de desecare CS3 conform Aizului ANIF.

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 30.07.2014 la sediul  A. P.M.Bihor.

·     În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·     Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare. 

·     Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

·     Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare impact asupra mediului.

      

Condiţiile de realizare a proiectului:

·         Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr.26/ 31.03.2014 emis de Primaria comunei Bors, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·         In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu  şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

§  Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere vidanjate care se  evacueaza în statia de epurare a mun. Oradea, se vor încadra în valorile admise conform  NTPA 002 / 2002 modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;

·          Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua hidrografică locală se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin      H.G. nr. 352 / 2005;

·                      Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

·         La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010, să solicite şi să obţină autorizarea/revizuirea autorizaţiei de mediu conform Ordinului M. M.D.D. nr. 1798 din 2007(actualizat).   

·         Prezenta decizie este valabila pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului .

·         Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                   Director executiv,

                          Ing.Sanda Daniela MERCEA

                                                                                       Şef  Serviciu A,A,A

                                                                                       ing. Enache Felicia

Consilier SAAA

Ing. Mădălina BOROS        


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.