Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru "Extindere alimentare cu apă Ceisoara, comuna Ceica"

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-10-23 10:24:00
Ultima actualizare: 2014-10-23 10:24:37

PROIECT       DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 

                                              Nr.

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA CEICA, cu sediul în localitatea Ceica, Comuna Ceica, nr. 57,  judeţul Bihor, pentru proiectul "Extindere alimentare cu apă Ceisoara, comuna Ceica", propus a se realiza în  localitatea Ceisoara, comuna Ceica , judetul Bihor,   înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 10695/18.08.2014;

 în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de Urgen?ă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

         AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

 

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 22.10.2014 cu proiectul "Extindere alimentare cu apă Cei?oara, comuna Ceica", propus a se realiza în  localitatea Cei?oara, comuna Ceica , jude?ul Bihor, nu se supune evaluării impactului asupra mediului  ?i nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

   I.  Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 - proiectul intră sub inciden?a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 2, punctul13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 dinanexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analizarea listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  22.10.2014 la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

- pentru proiect a fost emis Certificat de Urbanism nr. 249/15.07.2014, emis de către  Consiliul Jude?ean Bihor,

-  în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu

-  pe perioada mediatizării proiectului nu au existat observaţii/contestaţii ale publicului la proiectul deciziei etapei de încadrare.

 

 -proiectul propus nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

  Descrierea investiţiei

       Lucrările se vor executa în comuna Ceica, în intravilantul ?i extravilantul localitatilor Ceica ?i Cei?oara, în lungul DC 194 Ceica-Cei?oara, DC 195 Cei?oara-Cotiglet în acostamentul drumului ?i pe strazile localitătii Cei?oara.

     Sistemul de alimentare cu apă potabilă va asigura  apă potabilă prin preluarea apei necesare din conducta de aduc?iune existentă Sânmartin – Ceica,  sistem care a fost dimensionat  pentru alimentarea cu apă a 23 localitati (Hidi?elu de Jos, Hidi?elu de Sus, Mierlău, Sântelec, Tă?ad, Drage?ti, Dicăne?ti, Tope?ti, Stracos, Bucium, Ceica, Ince?ti, Du?e?ti, Cei?oara, Lăzăreni, Calea Mare, Gepi?, Cărăndeni, Cărănzel, Bicăcel, ?umugiu, Gruilung, Miheleu), care la rândul lui este alimentat din sistemul de alimentare cu apă al municipiului Oradea, care are capacităţi suficiente ?i va asigura distribu?ia apei potabile la popula?ia satului Cei?oara,

Sistemul de alimentare cu apă propus, va  cuprinde:

-re?ea de aduc?iune cu rol de transport până la rezervorul de înmagazinare din PE-HD, PE100, SDR17, Pn10, Dn=90 mm, L=1124 m;

-rezervoare de înmagazinare apă potabilă, 2 buc, V=75 respectiv 200 mc;

-sta?ii de pompare apă potabilă cu rol de transport, ridicare a presiunii apei în conducta, 3 buc., ce con?in câte un grup de  pompare apă potabilă, echipat cu 2 electropompe (1A+1R) fiecare;

-re?ele distribu?ie apă potabilă pentru alimentarea la consumatori din PE-HD, PE100, SDR17, Pn10, Dn=90-125 mm, L= 5698 m:

-bran?amente consumatori 212 buc.

    În localitatea Ceica, pe strada Morii există o re?ea de alimentare cu apă care alimentează popula?ia din aceasta zonă o localită?ii Ceica. Din aceasta re?ea s-a prevazut un racord de apă pentru alimentarea rezervorului nou proiectat cu V= 75 mc, cu rol de rezervor tampon, Se va executa uncămin de apometru, în care se va monta contorul aferent alimentării cu apă a satului Cei?oara.

   În căminul de apometru va  fi montat  un contor DN 50  mm clasa metrologica C pentru înregistrarea debitelor preluate.

Aduc?iunea:

Se va executa o re?ea de aduc?iune, transport de unde apa va fi pompată prin intermediul unei sta?ii de pompareSP1 de la rezervorul tampon din localitatea Ceica V= 75 mc, în rezervorul de înmagazinare din localitatea Cei?oara V= 200 mc;

 

Diametrul

Dn 90 (mm)

TOTAL

 1124 m

 

 

 

Aduc?iunea se va executa din conducta PE 100 HD D= 110 mm SDR 17, ?i va avea o lungime de 1124 m pâna la rezervorul de înmagazinare.

Sta?ie de pompare

    SP1-Sta?ie pompare ce asigură presiunea necesară transportului apei de la rezervorul tampon proiectat din localitatea Ceica V= 75 mc la rezervorul de înmagazinare proiectat V= 200 mc, situat în localitatea Cei?oara la o cota superioară ce permite alimentarea cu apă gravita?ional a localită?ii cu urmatoarele caracteristici:

- grup de pompare 1+1 pompe (1A+1R), (aspira din rezervor tampon în Ceica ?i alimentează rezervorul de înmagazinare din Cei?oara).

Grupul de pompare se va monta în caminul din beton armat având dimensiuni:3,50x3,50x2,40m (Lxlxh), echipat cu un grup de pompare Q= 7.2 mc/h, H= 90 mCA, P= (1+1)X4 kW, care va aspira apa din rezervorul tampon din localitatea Ceica V= 75 mc ?i o va pompa în rezervorul de înmagazinare proiectat V= 200 mc, situat în localitatea Cei?oara.

Grupul de pompare

   Sistemul de ridicare a presiunii va fi furnizat sub formã de ansamblu compact ?i va fi montat în caminul sta?iei de pompare.

Înmagazinarea

Terenul destinat rezervoarelor de înmagazinare a apei este teren domeniu public, proprietatea comunei Ceica, apar?ine domeniul public al comunei Ceica.

Terenul din jurul rezervoarelor, sta?iilor de pompare va fi împrejmuit cu gard din plasă de sârmă pe stalpi metalici cu poartă de acces, asigurandu-se astfel zona de protec?ie cu regim sever, accesul în perimetru fiind permis numai personalului autorizat.

Pentru înmagazinarea apei potabile s-a prevazut 2 buc. rezervoare din beton, semiingropate, 1 buc. în localitatea Ceica V = 75 mc, datorită debitului insuficient pentru alimentarea cu apă a popula?iei localită?ii Cei?oara s-a prevazut un rezervor tampon pentru înmagazinarea volumului de apă necesar amplasat în incinta Ocolului Silvic Ceica, pe strada Morii, avand dimensiuni de gabarit :L= 8.25 m, l= 6.95 m, h= 3.60 m de unde apa este pompată în rezervorul de înmagazinare din localitatea Cei?oara, V = 200 mc amplasat la intrarea in localitatea Cei?oara la o cotă superioară ce permite alimentarea cu apă gravitational a localita?ii cu dimensiuni de gabarit :L= 15.30 m, l= 8.25 m, h= 3.65 m, s-au prevazut robine?i simplu serviciu pentru prelevare probe. Pentru asigurarea opera?iunilor de între?inere a rezervorului s-a prevăzut un cămin de vane, cu vane pentru închiderea ?i deschiderea circuitelor rezervorului.

Apa rezultata în urma spălarii rezervoarelor se va vidanja în autospecială vidanjabilă la rezervorul de 75mc ?i va fi descarcată în canalizarea existentă din apropierea rezervorului; la rezervorul de 200mc se va colecta în caminul vidanjabil prevazut cu V= 3.50mc, de unde va fi tranportata cu autospeciala vidanjabila la sta?ia de epurare din localitatea Ceica.

Statii de pompare treapta II

SP2: SP3- Sta?ii de pompare pentru asigurarea presiunii în partea superioară a localită?ii, cu urmatoarele caracteristici:

  • grup de pompare SP2 (sta?ie hidrofor) 1+1 pompe  (1A+1R), (aspiră din rezervor Cei?oara, alimenteaza un grup de 15 case din apropierea rezervorului), grupul de pompare se va monta în caminul din beton armat în imediata apropiere a rezervirului V= 100mc din Ceisoara, avand dimensiuni: 3,50x3,50x2,40m (Lxlxh), echipat cu un grup de pompare Q= 7.2 mc/h, H= 40 mCA, P= (1+1)X2.2 kW;
  • statie de repompare cu hidrofor SP3 (booster) 1+1 pompe (1A+1R), (aspira din retea si repompeaza în re?ea, zonă a doua de presiune), având dimensiuni: 3,50x3,50x2,40m (Lxlxh), echipat cu un grup de pompare Q= 25.2 mc/h, H= 65 mCA, P= (1+1)X7.5 kW;

Grupurile de pompare

Sistemele de ridicare a presiunii vor fi furnizate sub formã de ansamblu compact ?i vor fi montate în căminele sta?iilor de pompare.

Retelele de distributie

Se va executa o re?ea de distribu?ie pentru alimentarea cu apă a localită?ii Cei?oara, prin extinderea sistemului de alimentare cu apă a comunei Ceica. Re?eaua de distribu?ie va asigura transportul apei la consumatori ?i se va executa după cum urmeaza:

 

Diametrul

Dn90 (mm)

Dn110 (mm)

Dn125 (mm)

Total

3164 m

1797  m

737 m

Total retele

5698 m

 

 

 

       Pe conductele de distribu?ie a apei potabile se vor executa camine de vane, camine de aerisire, camine de golire, camine de sectorizare pe re?ea pe tronsoane mai lungi de 600 m conform SR 4163 pentru izolarea tronsonului de conductă ce trebuie remediat în cazuri de avarie. Pentru asigurarea utilizării volumului intangibil în caz de incendiu, se vor monta hidran?i de incendiu buc.= 29, supraterani DN 80 mm, cu protec?ie la rupere. Acestia se vor amplasa în special la intersec?ia strazilor, precum ?i în lungul acestora, la o distan?ă de maxim 100 m unul de altul, în marginea drumurilor, u?or accesibili autospecialei de stins incendiul.

      In vederea asigurarii condi?iilor de spalare ?i dezinfectare, opera?iuni necesare atât la punerea în fuc?iune cât ?i pe durata exploatarii pe capetele re?elelor s-au prevazut hidran?i tehnologici pentru spălare buc.= 7, DN 65 mm.

Bransamente apa

Bran?amentele la consumatori vor fi prevazute cu câte un camin de apometru din PE D= 550 mm, ranforsat, cu nervuri orizontale ?i verticale, pentru asigurarea rigidită?ii mecanice, stratul interior, realizat din polietilena expandată, utilizat pentru izolatie termică, cu echipament de măsurare, capac necarosabil sau carosabil în func?ie de pozi?ia, locul unde se montează, complet echipat amplasat la limita de proprietate. Caminele de apometru vor fi echipate cu contor de apă Dn 20 mm, prevăzut cu robineţi de izolare ¾” separare buc=2, înainte şi după contor pentru a permite montarea şi demontarea uşoară a contorului, robinet de concesie cu tija de manevra ?i cutie de protec?ie .

Lucrările necesare organizării de ?antier :

     Lucrările aferente organizării de ?antier vor asigura spa?ii libere necesare accesului pentru Salvare ?i Pompieri. Incinta organizării de ?antier se va împrejmui cu gard de sârma, având rezolvată alimentarea cu apă  ?ii energie electrică, tot în incintă constructorul va prevede ?i wc ecologic.

Organizarea de ?antier pentru re?ele se va face în zona centrală a localită?ii, care constituie centrul de greutate a întregii investi?ii.

Prin asigurarea utilită?ilor necesare organizării de ?antier se reduce impactul negativ asupra mediului. Deşeurile rezultate din activitatea de organizare de şantier vor fi colectate corespunzător în pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiată groapă de gunoi, cu acceptul autorităţilor locale.Se va asigura ordinea ?i cura?enia pe toata suprafa?a ?antierului ce urmeaza sa fie ocupată de diferite opera?ii ?i va fi între?inutî corespunzator.

Lucrările se vor men?ine în permanen?ă curate, eliberate de moloz sau alte resturi materiale. Materialele rezultate după cura?ire se vor îndepărta în spa?iile destinate în acest scop.

    La terminare toate drumurile de acces temporare vor fi cură?ate, iar zona se va aduce la starea ini?ială.

 

 Condiţiile de realizare a proiectului:

  • Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnica, inclusiv cele privitoare la organizarea de şantier, managementul deşeurilor şi refacerea mediului.
  • În timpul lucrărilor se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul functionării şi care nu genereaza zgomot peste limite admise;
  • Deşeurile rezultate atât în perioada construcţiei a obiectivului, vor fi colectate selectiv şi controlat şi vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract;    
  • Se vor realiza spaţii special amenajate, pentru pentru colectarea/stocarea temporară a deşeurilor rezultate  atât în timpul lucrărilor de execuţie a proiectului, cât şi în timpul funcţionării obiectivului;
  • Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 249/15.07.2014,  emis de către  Consiliul Jude?ean Bihor ?i celelalte acte de reglementare emise de autorită?ile abilitate ( DSP, ABA Cri?uri, ISU, CAO).
  • Nu se vor depozita materiale provenite din activitate sau deşeuri în afara perimetrului deţinut de titularul proiectului;

     Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect, conform  legislaţiei  specifice în  vigoare.

 

          Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului, subsolului, biodiversităţii şi gestionarea deşeurilor.

 

Titularul de proiect va informa Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.

 

   Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a proiectului

 

      Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

     Director executiv 

   ing. Sanda MERCEA

 

 

                                                                  p.   ?ef Serviciu Avize, Acorduri, Autoriza?ii                                                                    ing.Felicia ENACHE

 

   Întocmit:

 consilier dr.Minodora PĂTROC


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.