Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru "Explorare ( cercetare) nisip bituminos si lignit în perimetrul La Râpa "

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-10-23 12:36:08
Ultima actualizare: 2014-10-23 12:36:08
                     PROIECT              DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 

                                             Nr.

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC. REDOLAJ  SRL ORADEA,cu sediul  în  municipiul Oradea, str. Cometei, nr. 5, judeţul Bihor,  pentru proiectul "Explorare ( cercetare)  nisip bituminos si lignit în perimetrul La Râpa " propus a se realiza în localitatea Varviz, comuna Pope?ti, jude?ul Bihor, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr.11531/10.09.2014,

       în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ?i a Ordonantei de Urgen?ă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 22.10.2014 că  proiectul "Explorare ( cercetare)  nisip bituminos ?i lignit în perimetrul La Râpa " propus a se realiza în localitatea Varviz, comuna Pope?ti, jude?ul Bihor,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi  se supune parcurgeii celorlalte etape din procedura de  evaluare  adecvate.

 

 Justificarea prezentei decizii:

    I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul  se încadrează în prevederile Hotărârii de Guvern nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului fiind încadrat în   anexa 2, punctul 2. Industria extractivă:a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului           potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra  mediului  .

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 

      Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

A fost realizată verificarea amplasamentului, s-a întocmit procesul verbal din data de12.900/17.10.2014, a fost completatălista de control pentru etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a  impactului asupra mediului ,

 •  S-a realizat consultarea membrilor CAT în şedinţa din data  22.10.2014 desfăşurată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.
 • În  urma analizei caracteristicilor proiectului (suprafaţa ocupată, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente),  a analizării  documentaţiei depuse, a verificării în teren a amplasamentului propus şi a completării listei de control pentru etapa de încadrare din cadrul procedurii de evaluare adecvată, în conformitate cu Ordinul  MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice ,a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va avea un impact semnificativ mediului.

    Principalul obiectiv urmărit prin lucrările de explorare proiectate este identificarea resurselor de nisip bituminos ?i lignit neexploatate precum ?i cre?terea gradului de cunoa?tere a condi?iilor geologice a zăcământului în zonaperimetrului de explorare La Râpa, jude?ul  Bihor,în mod special a stratului II. si III. de lignit, concretizate prin:

-determinarea parametrilor cantitativi ?i calitativi  a resurselor de util;

-varia?ia grosimii bancurilor de util ?i a intercala?iilor sterile;

-delimitarea cu exactitate a limitei de sedimentare precum ?i determinarea extinderii suprafe?ei cu resurse valorificabile prin microcariere în condi?ii de eficien?ă economică.

 

 

Suprafa?a perimetului de explorare: 3,121 km²

Coordonatele de delimitare a perimetrului sunt prezentate in tabelul urmator, conform fi?ei  perimetrului de temporar explorare :

 

 

Pct.

X

Y

1

638.700

306.950

3

637.300

307.940

4

637.130

307.700

5

637.750

307.140

6

638.700

306.750

 

Suprafata: 0,554 km²

 

 

 

       Pentru identificarea unuia sau mai multe sectoare din cadrul perimetrului de explorare  La Râpa în care sunt intrunite condi?ii generale favorabile acumulărilor de resurse minerale exploatabile prin microcariere, se preconizează execu?ia urmatoarelor tipuri de lucrări geologice specifice:

 

 • cartare geologică-tehnică de mare detaliu, scara 1:1000 şi 1:500;
 • lucrări de pregatire ?i  organizare de ?antier;
 • ridicari topografice (in sistem STEREO 70) scara 1: 1000;
 • studii geologice pentru amplasarea şi urmărirea lucrărilor de explorare, prelevări probe şi prelucrarea şi interpretarea datelor primare (fază teren + birou);
 • foraje mecanice, treapta 0,0- 58,0 m;lungimea totală a celor 16 de buc. foraje de cercetare geologică proiectate însumează  610 m, cu o lungime medie de 38,12 m.
 • ?anturi;
 • sondaje electrice verticale;
 • realizarea a doua microcariere experimentale pentru prelevarea unor probe industriale (lignit);
 • analize şi determinări de laborator (pentru lignit: putere calorifica, umiditate, cenusa, sulf combustibil, etc.,  (pentru rocile din culcus si acoperis:petrografice si minealogice);
 • încercări de prelucrare (sortare, claubare si concasare) în flux tehnologic;
 • studii şi documentaţii geologice şi tehnico-economice;
 • lucrari de protectia mediului ?i reconstruc?ie ecologică;
 • lucrari de monitorizare post închidere;
 • studii, documentatii geologice ?i rapoarte de etapa – finală;

 

      Adâncimea maximă a lucrărilor de explorare este restricţionată de forma şi dimensiunile zăcământului, înclinarea stratelor, topografia perimetrului, morfologia limitei de separaţie dintre orizontul util şi formaţiunile din culcuş şi acoperiş precum si metoda de explorare.

      Limita în adâncime până la care au fost proiectate forajele mecanice este de cca. 58,0 m, - până la cota + 143 m, in functie de grosimea copertei si grosimea resursei.

    Accesul în perimetru se face din drumul judetean Pope?ti-Suplac (DJ 191B), pe o ramifica?ie a acestuia la nivelul fostului sector minier Vărzari.

    În cadrul perimetrului accesul se va realiza pe drumul industrial - tehnologic existent, executat de catre I.M. Voivozi in anul 1982 ?i pe drumurile de exploata?ie agricolă existente.

    Distanţa de la drumul jude?ean până la zona propusă pentru explorare este de cca. 0,5 km.

Cota la care drumul accesează zona de explorare este + 210 m.

    Pentru a facilita accesul utilajelor de exploatare şi transport până în perimetru şi la punctele de lucru,  sunt necesare lucrări de amenajare a drumurilor agricole existente pe o lungime de 0,4 km.

 

     În ceea ce priveşte pregătirea zonei de amplasament a microcarierelor experimentale, trebuie subliniate următoarele aspecte esenţiale:

 • existenţa unei coperte cu grosime cuprinsă între 5,0 – 52,0 m, alcătuită din argile, argile nisipoase, nisipuri cuatoase si marne cenusii compacte aparţinând Pontianului;
 • existenţa unor intercalaţii sterile care vor fi îndepărtate fie manual fie mecanizat, (prin claubare), în frontul de lucru;
 • posibilitatea depozitării (haldării) materialului steril în halda veche a fostei microcariere Varzari I.

Lucrările de pregătire vor consta efectiv din:

 • îndepărtarea copertei
 • haldarea sterilului
 • nivelarea terenurilor decopertate pentru accesul utilajelor
 • realizarea nişelor de atac.

Descopertarea se va executa mecanizat cu excavatorul, materialul rezultat fiind încărcat în basculante şi transportat la locul de haldare (halda exterioara) comuna, situata estimativ la 200 m de amplasamentul proiectat al microcarierei experimentale M.E.1 si la 150 m de M.E.2.

Materialul haldat va fi utilizat la refacerea ecologia a perimetrului, atât pe parcursul explorării, cât şi la finele acesteia.

 

Terenurile aferente lucrărilor de explorare programate în perimetrul  La Rapa vor fi structurate astfel:

-suprafaţa totală perimetru de explorare:                       0,554 km2

-suprafata ocupata de forajele mecanice:                         192  m²;

-suprafata ocupata de santuri                  :                           10  m²;

-suprafaţa ocupată de microcariera experimentala:                1.750 m²;                                                                      

-suprafaţa corespunzătoareincintei tehnice si anexelor: 1.500 m²;                   

-suprafa?a  ocupata de drumurile de acces:400 m X 4,0 m = 1.600 m²                                                                 

-suprafa?a depozitului de sol vegetal:                              1.000 m²;

-suprafa?a halzii exterioare de steril:                             13.000 m²;

Total:                                                                              19.052 m2

Alimentarea cu apa

Realizarea lucrărilor de exploatare nu necesită utilizarea apei in scop tehnologic.

Excava?iile în microcarieră se vor executa cu utilaje miniere adecvate  excavator ).

Apa potabilă va fi asigurată din surse autorizate, stocate în bidoane de material plastic.

Organizarea de şantierva fi de mică amplorare şi nu necesită crearea de utilităţi privind alimentare cu apă sau evacuări de ape menajere.

Pentru executarea lucrărilor de explorare va fi amenajată o microincintă tehnică.

În incinta va fi amplasata o baraca de tipul MOBIL BOX, avand rol de birou.

În acest perimetru vor fi parcate utilajele de lucru şi mijloacele de transport.

Echipamentul de protecţia muncii şi materialele igienico-sanitare se acorda conform legislaţiei în vigoare şi normativelor interne apobate de conducerea societăţii.

   Pentru proiect a fost emis Certificat de Urbanism nr.36/21.08.2014, emis de către Primăria Comunei Pope?ti , Aviz nr. 10047/BCFM-DB/30.07.2014 eliberat de APM Bihor pentru aria protejata; Licen?a de explorare nr. 17320/2014, eliberată de ANRM Bucure?ti, Aviz nr. 41-LS/23.07.2014, emis de ANRMBucure?ti.

 • Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnica.
 • Se va respecta avizul  favorabil- condi?ionat , nr. 10047/BCFM-DB/30.07.2014 eliberat de APM Bihor ?i de celelalte de autorită?i;
 • Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect, conform  legislaţiei  specifice în  vigoare.

 

 Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnica, inclusiv cele privitoare la organizarea de şantier, managementul deşeurilor şi refacerea mediului.
 • În timpul lucrărilor se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul functionării şi care nu genereaza zgomot peste limite admise;
 • Nu se vor realiza drumuri noi de acces, ci vor fi utilizate drumurile de exploatare existente ;
 • După finalizarea lucrărilor de explorare se vor respecta lucrările din proiectul tehnic de refacere a mediului  ;
 • Nu se vor spăla / cură?a utilajele în cursurile de apă ;
 • Materialele necesare executării lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;    
 • Se vor realiza spaţii special amenajate, pentru  colectarea/stocarea temporară a deşeurilor rezultate  atât în timpul lucrărilor de execuţie a proiectului, cât şi în timpul funcţionării obiectivului;
 • Nu se vor depozita deşeuri , atât de la exploatare cât ?i menajere în cursurile de apă/ văile toren?iale adiacente perimetrului de exploatare ;
 • Deşeurile rezultate atât în perioada exploatare  a obiectivului, vor fi colectate selectiv şi controlat şi vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract;    
 •    La apari?ia unor probleme, incidente  ?i alte evenimente neprevăzute se va anun?a de urgen?ă  autorită?ile de mediu;
 •     Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului, subsolului, biodiversităţii şi gestionarea deşeurilo.
 • Titularul de proiect va informa Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.
 • La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta de protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art. 49 din Ord. 135/2010 al MMPprivind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

 

         Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a proiectului.

 

      Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

    Director executiv

   ing. Sanda MERCEA

 

                                                                  p  ?ef Serviciu Avize, Acorduri, Autoriza?ii

                                                                                     ing.Felicia ENACHE

 

 

 

   Întocmit:

 consilier dr.Minodora PĂTROC

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.