Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru "Explorare ( cercetare) nisip bituminos si lignit în perimetrul Derna- Bicasteu "

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-10-23 12:40:09
Ultima actualizare: 2014-10-23 12:40:09
                     PROIECT              DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 

                                             Nr.

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC. REDOLAJ  SRL ORADEA,cu sediul  în  municipiul Oradea, str. Cometei, nr. 5, judeţul Bihor,  pentru proiectul "Explorare ( cercetare)  nisip bituminos si lignit în perimetrul Derna- Bicasteu " propus a se realiza în localitatea Pope?ti, comuna Cuzap, jude?ul Bihor, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr.11462/10.09.2014,

       în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ?i a Ordonantei de Urgen?ă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 22.10.2014 că  proiectul "Explorare ( cercetare)  nisip bituminos ?i lignit în perimetrul Derna- Bica?teu " propus a se realiza în localitatea Pope?ti, comuna Cuzap, jude?ul Bihor,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi  se supune parcurgeii celorlalte etape din procedura de  evaluare  adecvate.

 

 Justificarea prezentei decizii:

    I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul  se încadrează în prevederile Hotărârii de Guvern nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului fiind încadrat în   anexa 2, punctul 2. Industria extractivă:a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului           potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra  mediului  .

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 

      Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbaticefiind  situat în  situl  Natura 2000: ROSPA 0322 Muntele ?es    

A fost realizată verificarea amplasamentului, s-a întocmit procesul verbal din data de 17.10.2014, a fost completatălista de control pentru etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a  impactului asupra mediului ?ide  evaluare  adecvată,

 •  S-a realizat consultarea membrilor CAT în şedinţa din data  22.10.2014 desfăşurată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.
 • În  urma analizei caracteristicilor proiectului (suprafaţa ocupată, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va avea un impact semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate : Situl Natura 2000: ROSPA 0322 Muntele ?es   
 • Din analiza documentaţiei depuse, a verificării în teren a amplasamentului propus şi a completării listei de control pentru etapa de încadrare din cadrul procedurii de evaluare adecvată, în conformitate cu Ordinul  MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private,Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar şi  Legea nr. 49/07.04. 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice ,a rezultat că proiectul propus nuva avea impact potenţial negativ semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate şi asupra obiectivelor de conservareale acesteia.

    Principalul obiectiv urmărit prin lucrările de explorare proiectate este identificarea resurselor de nisip bituminos ?i lignit neexploatate precum ?i cre?terea gradului de cunoa?tere a condi?iilor geologice a zăcământului în zona Derna - Becasteu, în mod special a complexului 4,5 si 6 de nisip bituminos, respectiv, str. V. de carbune, concretizate prin:

-determinarea parametrilor cantitativi ?i calitativi  a resurselor de util;

-varia?ia grosimii bancurilor de util ?i a intercala?iilor sterile;

-delimitarea cu exactitate a limitei de sedimentare precum ?i determinarea extinderii suprafe?ei cu resurse valorificabile prin microcariere în condi?ii de eficien?ă economică.

Suprafa?a perimetului de explorare: 3,121 km²

Coordonatele de delimitare a perimetrului sunt prezentate in tabelul urmator, conform fisei  perimetrului de temporar explorare :

 

 

Pct

X

Y

1

638.600

297.530

2

638.700

298.380

3

637.420

298.400

4

637.400

300.770

5

636.690

300.750

6

636.680

300.470

7

636.000

300.070

8

636.000

299.280

9

636.350

299.550

10

636.500

299.740

11

637.000

298.000

 

 

       Pentru identificarea unuia sau mai multe sectoare din cadrul perimetrului de explorare Derna – Beca?teu, în care sunt intrunite condi?ii generale favorabile acumulărilor de resurse minerale exploatabile prin microcariere, se preconizează execu?ia urmatoarelor tipuri de lucrări geologice specifice:

-cartare geologică-tehnică de mare detaliu, scara 1:1000 şi 1:500;

-lucrări de pregatire ?i  organizare de ?antier;

-ridicări topografice (în sistem STEREO 70) scara 1: 1000;

-studii geologice pentru amplasarea şi urmărirea lucrărilor de explorare, prelevări probe şi prelucrarea şi interpretarea datelor primare (fază teren + birou);

-foraje mecanice, treapta 0,0- 40,0 m;

-sondaje electrice verticale;

-?an?uri;

-realizarea a două microcariere experimentale pentru prelevarea unor probe industriale de lignit ?i o microcariera experimentală pentru prelevarea unor probe industriale de nisip bituminos;

             -analize şi determinări de laborator (pentru lignit: putere calorifica, umiditate, cenusa, sulf combustibil, etc.,  (pentru nisip bituminos:compozitie mixturi asfaltice,                        metoda aparat SOXHLET, granulometrie pentru nisip 0- 4 mm, punct de inmuiere si penetratie), pentru rocile din culcu? ?i acoperi?:petrografice ?i mineralogice;

- încercări de prelucrare (concasare si claubare) în flux industrial pentru lignit;

-cercetari tehnologice de preparare mixturi asfaltica si prefabricate in faza de laborator ?i sta?ie de preparare mixturi asfaltice pentru nisip bituminos;

-studii şi documentaţii geologice şi tehnico-economice;

-lucrari de protectia mediului si reconstructie ecologica;

-lucrari de monitorizare post inchidere;

-studii, documentatii geologice si rapoarte de etapa – finală;

       Adâncimea maximă a lucrărilor de explorare este restricţionată de forma şi dimensiunile zăcământului, înclinarea stratelor, topografia perimetrului, morfologia limitei de separaţie dintre orizontul util şi formaţiunile din culcuş şi acoperiş precum si metoda de explorare.

      Limita în adâncime până la care au fost proiectate forajele mecanice este de cca. 40,0 m,- până la cota + 140 m, in functie de grosimea copertei ?i grosimea resursei.

     Accesul în perimetru se face din drumul jude?ean DJ 108 H, pe o ramifica?ie a acestuia la nivelel drumului comunal spre colonia Uhorii.

     În cadrul perimetrului, accesul este realizat pe  drumul industrial - tehnologic existent, executat de catre I.M. Voivozi spre fosta cariera Budoi Sat ?i pe drumurile de exploatatie agricola existente.

      Distanţa maximă de la drumul jude?ean DJ 108 H până la zonele propuse pentru explorare este de cca. 0,9 km pana la M.E.1 si 1,2 km până la M.E.2.

    Cota la care drumul accesează zona de explorare este + 270 m.

Pentru a facilita accesul utilajelor de explorare şi transport până în perimetru şi la punctele de lucru,  sunt necesare lucrări de amenajare a drumurilor tehnologice existente.

      Amenajarea se va  realiza în cadrul anului I. contractual prin profilare cu buldozerul şi balastare cu material (agregate de râu) pe o lungime de cca. 300 m, lăţimea de 4 m şi grosimea stratului de balast de 0,50 m.

Drumurile (racordurile de acces la carierele experimentale şi la nisele de atac ale viitoarelor trepte de exploatare) se vor proiecta după ridicările topografice, pentru a evalua precis volumul de lucrări de excavare şi profilare.

      În ceea ce priveşte pregătirea zonei de amplasament a microcarierelor experimentale, trebuie subliniate următoarele aspecte esenţiale:

-existenţa unei coperte cu grosime de până la 20 - 25 m –pana la str. V.de lignit, alcătuită din argile, argile nisipoase, nisipuri cuatoase ?i marne cenu?ii compacte aparţinând Pon?ianului;

existenţa unor intercalaţii sterile care vor fi îndepărtate  mecanizat, (prin claubare), în frontul de lucru;

-posibilitatea depozitării (haldării) materialului steril în cele doua  halzi de steril proiectata in zona vestica si estica a perimetrului.

Lucrările de pregătire vor consta efectiv din:

 -îndepărtarea copertei

 -haldarea sterilului

 -nivelarea terenurilor decopertate pentru accesul utilajelor

 -realizarea nişelor de atac.

Descopertarea se va executa mecanizat cu excavatorul, materialul rezultat fiind încărcat în basculante şi transportat la locul de haldare (halda exterioara nr.1), halda nr. 1 situat estimativ la 150 m sud- vest de amplasamentul proiectat al microcarierei experimentale M.E.1, respectiv, la 400 m sud si M.E.2.

Materialul haldat va fi utilizat la refacerea ecologia a perimetrului, atât pe parcursul explorării, cât şi la finele acesteia.

Terenurile aferente lucrărilor de explorare programate în perimetrul  Derna – Beca?teu vor fi structurate astfel:

-suprafaţa totală perimetru de explorare:                       3,121 km2

-suprafata ocupata de forajele mecanice:                         204  m²;

-suprafaţa ocupată de microcarierele experimentale:     6.740 m²;                                                                      

-suprafaţa corespunzătoareincintei tehnice si anexelor: 1.500 m²;                   

-suprafa?a  ocupata de drumurile de acces:900 m X 4,0 m = 1.200 m²                                                                 

-suprafa?a depozitelor de sol vegetal:                             1.000 m²;

-suprafa?a hălzilor exterioare de steril:                          13.000 m²;

Alimentarea cu apa

Realizarea lucrărilor de exploatare nu necesită utilizarea apei in scop tehnologic.

Excava?iile în microcarieră se vor executa cu utilaje miniere adecvate  excavator ).

Apa potabilă va fi asigurată din surse autorizate, stocate în bidoane de material plastic.

Organizarea de şantierva fi de mică amplorare şi nu necesită crearea de utilităţi privind alimentare cu apă sau evacuări de ape menajere.

Pentru executarea lucrărilor de explorare va fi amenajată o microincintă tehnică.

În incinta va fi amplasata o baraca de tipul MOBIL BOX, avand rol de birou.

În acest perimetru vor fi parcate utilajele de lucru şi mijloacele de transport.

Echipamentul de protecţia muncii şi materialele igienico-sanitare se acorda conform legislaţiei în vigoare şi normativelor interne apobate de conducerea societăţii.

   Pentru proiect a fost emis Certificat de Urbanism nr.37/27.08.2014, emis de către Primăria Comunei Pope?ti , Aviz nr. 10047/BCFM-DB/30.07.2014 eliberat de APM Bihor pentru aria protejata; Licen?a de explorare nr. 17319/2014, eliberată de ANRM Bucure?ti, Aviz nr. 42-LS/23.07.2014, emis de ANRMBucure?ti.

 • Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnica.
 • Se va respecta avizul  favorabil- condi?ionat , nr. 10047/BCFM-DB/30.07.2014 eliberat de APM Bihor ?i de celelalte de autorită?i;
 • Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect, conform  legislaţiei  specifice în  vigoare.

 

 Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnica, inclusiv cele privitoare la organizarea de şantier, managementul deşeurilor şi refacerea mediului.
 • În timpul lucrărilor se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul functionării şi care nu genereaza zgomot peste limite admise;
 • Nu se vor realiza drumuri noi de acces, ci vor fi utilizate drumurile de exploatare existente ;
 • După finalizarea lucrărilor de explorare se vor respecta lucrările din proiectul tehnic de refacere a mediului  ;
 • Lucrările de îndepărtare a vegeta?iei forestiere vor fi realizate în perioada de toamna/iarnă, astfel încât impactul asupra faunei să fie minim ;
 • Se va realiza o informare a personalului cu privire la situl Natura 2000 ?i restric?iilor ce se impun ;
 • Nu se vor spăla / cură?a utilajele în cursurile de apă ;
 • Materialele necesare executării lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;    
 • Se vor realiza spaţii special amenajate, pentru  colectarea/stocarea temporară a deşeurilor rezultate  atât în timpul lucrărilor de execuţie a proiectului, cât şi în timpul funcţionării obiectivului;
 • Nu se vor depozita deşeuri , atât de la exploatare cât ?i menajere în cursurile de apă/ văile toren?iale adiacente perimetrului de exploatare ;
 • Deşeurile rezultate atât în perioada exploatare  a obiectivului, vor fi colectate selectiv şi controlat şi vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract;    
 •    La apari?ia unor probleme, incidente  ?i alte evenimente neprevăzute se va anun?a de urgen?ă  autorită?ile de mediu;
 •     Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului, subsolului, biodiversităţii şi gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi de reducere a impacului asupra ariilor naturale protejate, Situl Natura 2000: ROSPA 0322 Muntele?es ,din care acesta face parte.
 • Titularul de proiect va informa Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.
 •   Titularul are obligaţia de a menţine starea de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor naturale precum şi de a asigura integritatea ariilor naturale protejate, respectiv a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000;
 • La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta de protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art. 49 din Ord. 135/2010 al MMPprivind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată. 

 

         Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a proiectului.

 

      Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

    Director executiv

   ing. Sanda MERCEA

 

                                                                  p  ?ef Serviciu Avize, Acorduri, Autoriza?ii

                                                                                     ing.Felicia ENACHE

 

 

 

   Întocmit:

 consilier dr.Minodora PĂTROC


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.