Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru Construire imobil locuinte colective cu spatii comerciale la parter D+P+4E –D+P+6E+Eth”

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-02-20 16:07:46
Ultima actualizare: 2014-02-20 16:07:46

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

        Nr. din   .2014

 

     

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC BOGDELIM TRANSPORT SRL , cu sediul in Comuna Rosiori , Sat Mihai Bravu,352, jud. Bihor, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 15881din 03.12.2013 si a completarilor depuse cu nr. 2370din 11.02.2014 si a completarilor depuse cu nr. 2633 din 14.02.2014.

 în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 

 

Ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.025.2014 că proiectul “Construire  imobil locuinte colective  cu spatii comerciale la parter  D+P+4E –D+P+6E+Eth”, propus a fi realizat in Municipiul Oradea, str. Grigore Moisil, nr.4, nr. Cad. 185875,judeţul Bihor,nu se supune  evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:  

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  a impactului asupra mediului sunt următoarele:

        - proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2., la pct. 10. Proiecte de infrastructură, litera b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

    - proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 •  Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:
  • Terenul pe care se va realiza investitia are o suprafata de 2315 mppe care se va construi un  imobil in regim de inaltime  D+P+4E- D+P+6E+Etehnic Suprafata construita la sol a imobilului este de 1083.01 mp, aria construita desfasurata imobil de locuinte colective= 8211,58  mp, aria construita la demisol = 1476,04 mp.Imobilul va avea 95 de apartamente, 2 ascensor cu capacitate 8 persoane si de 6 persoane,la demisol se vor amenaja 67 locuri de parcare si 27 locuri de parcare la suprafata solului.Parterul  va avea spatii comerciale cu grupuri sanitare vestiare, 7 apartamente, etajele I,II,III,IV vor avea 15 apartamente/ nivel, etajele V si VI vor  avea 14 apartamente/nivel,etajul tehnic  va avea doua sali pentru festivitati capacitate 35 persoane si capacitate 10 persoane pentru locatari, 6 boxe depozitare , magazie sala festivitati.
  • Suprafata spatii verzi aprox. 150 mp  zone verzi amenajate + 237 mp dale inierbate.
  • Accesul la proprietate se va realiza din strada Grigore Moisil si din str. Romulus Guga, cartier Nufarul.

Utilitati :

 • Alimentarea cu apa se va face din reteaua de alimentare cu apa a Municipiului Oradea.
 • Evacuarea apelor uzate se va face in reteaua de canalizare a Municipiului Oradea.
 • Energia electrica se va face din reteaua de energie locala.
 • Agentul termic se va asigura prin racordare la reteaua de termoficare a Municipiului Oradea.
 •  S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 19.02.2014 la sediul  A. P.M.Bihor.
 • În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.
 • Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.
 • Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;
 • Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare impact asupra mediului.

     

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism  emis de Primaria Municipiului Oradea, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;
 2. In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru  protecţia tuturor factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;
 3. Nu se vor realiza lucrări în afara perimetrului delimitat, conform schiţei şi memoriului tehnic;
 4. Nivelul de zgomot şi vibraţii produs pe perioada realizării proiectului şi în perioada de exploatare nu va depăşii limita admisă de STAS 10009-88 şi Ord.Ministerului Sănătăţii nr.536/97 (actualizat);
 5. Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt, despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;
 6. La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010. 
 7. Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                                     Director executiv,

                           Dr. Ing. Ovidiu Constantin Daescu

                                                                                       p. Şef  Serviciu A,A,A

                                                                                       ing. Enache Felicia

Consilier SAAA

Ing. Mădălina BOROS   


X

Clic aici pentru a închide harta



Alegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.