Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru “Construire hala productie – depozitare – birouri si imprejmuire teren”

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-10-23 11:45:58
Ultima actualizare: 2014-10-23 11:45:58

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT

               Ca urmare a  solicitarii de emitere a acordului de mediu  adresate de SC RENOVARI LA MINUT   SRLcu sediul in mun. Oradea, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 84, judetul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 11775/18.09.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                           AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

Decide

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 22.10.2014, pentru proiectul: Construire hala productie – depozitare – birouri si imprejmuire teren

Amplasament: sat Bors, Parc Industrial, nr. cad. 52278, jud. Bihor.
Titular:
SC RENOVARI LA MINUT   SRL cu sediul in mun. Oradea, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 84,  judetul Bihor,

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  1.     Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009privind evaluarea impactuluianumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  anexa 2,la pct. 10. Proiecte de infrastructura lit. a)proiecte de dezvoltare unitatilor/zonelor industriale;

În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, a vizitei pe amplasament si a completarii listei de control,   s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

    - constructia va fi amplasata in intravilanul com. Bors, in Parc Industrial Bors,  avand ca vecinatati alte terenuri din parcul industrial ;

   - suprafata totala a terenului – 2313 mp;

  - suprafata propusa pentru construiré  va fi de 380 mp, constructie monobloc pe structura metalica tip hala, conform documentatiei depuse;

     POT maxim propus = 50% CUT maxim propus = 1,5%.

  Functiunea halei va fi : asamblare panouri solare si depozitarea temporara a acestora.

     Asigurarea utilitatilor:

     Apa este asigurata de la reteaua de alimentare cu apa a localitatii Bors. Apele uzate menajere sunt evacuate in canalizarea localitatii .Energia eléctrica va fi asigurataprin bransare la linia eléctrica existenta in zona.    In procesul tehnologic nu se va utiliza apa si nu vor rezulta ape uzate tehnologic.

  2. Proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor  

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 75/09.09.2014 emis de Comuna Bors, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului.

   Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

   Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

   Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, managementul deşeurilor.

  Prezenta decizie este valabila pe toata perioada realizarii proiectului.

  La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediuluiîn vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, să solicite şi să obţină Autorizaţie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu cu modificarile si completarile ulterioare.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    

        Director Executiv

          Ing. Sanda MERCEA

 

                                                   p. Sef SAAA

Ing. Felicia Enache

 

 

Intocmit SAAA

 ing.Alina PODILA


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.