Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru “Centrala fotovoltaica"

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2013-06-20 12:43:14
Ultima actualizare: 2013-06-20 12:43:14

PROIECT  DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.  din .2013  

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de  SC HELIOWATT SRL  cu sediul în  Municipiul Oradea, str. Cornitelului, nr.7/A, camera 2, ap.1, judeţul Bihor,înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr. 7625 din 29.05.2013;

 In baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2013 că proiectul “Centrala fotovoltaica"propus a fi amplasat în Comuna Rosiori, Sat Rosiori, nr. FNR,  nr. Cad. 50693,  judeţul Bihor , înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr. 7625 din 29.05.2013,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

  I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 - proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2., la la pct.  3.Industria  energetica – lit. a –  instalatii industriale pentru producerea energiei electrice , altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

- proiectul propus  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,amplasamentul fiind situat in Sit Naura 2000 ROSPA 0067 Lunca Barcaului, custode fiind APPN “ Grupul Milvus”.

 Prin proiect se propune: construirea unui parc de panouri fotovoltaice pentru producere de energie electrica ( energie prin valorificarea resurselor regenerabile de energie solara ).

 1.   Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:
  • Terenul destinat realizarii investitiei este de S=65.000mp.  Caracteristicile proiectului constau in : montarea unui numar de 11.688 de panouri fotovoltaice cu o putere nominala/panou de 250 W, putere instalata totala = 3 MW,  21 buc. Invertoare, 3 posturi de transformare, 1 punct de conexiune  (PC 20kV).Parcul solar se va conecta la reteaua electrica LEA 20 kV.
  • Structura de sustinere a panourilor va consta din suporti metalici pentru sustinerea panourilor fotovoltaice , cu orientare spre sud si inclinate la unghi optim de captare de 36 grade.
  • Apele pluviale de pe amplasament se vor  evacua în reţeaua hidrografică;
 2. Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv si vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit autorizat ;
 3. S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 19.06.2013 la sediul  A. P.M.Bihor.
 4. În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.
  • Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.
  • Amplasamentul proiectului este situat în in Sit Naura 2000 ROSPA 0067 Lunca Barcaului, custode fiind APPN “ Grupul Milvus”, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie.
  •  Proiectul  intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

   Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor, 
 2. Se va respecta Avizul cu nr. 66 din 07.05.2013 emis de APPN “Grupul Milvus”.
 3. Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 375/27.12.2012 emis de Consiliul Judetean Bihor, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;
 4. In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu  şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. 
 5. Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua hidrografică      se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin H.G. nr. 352/ 2005;
 6. Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;
 7. La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010 . 
 8. La finalizarea investitiei titularul trebuie sa solicite si sa obtina Autorizatie de mediu conform Ord. MMDD nr.1798/2007
 9. Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                 Director executiv,

                           Dr. Ing. Ovidiu Constantin Daescu

 

                                                                                Şef  Serviciu A,A,A

                                                                                 ing. Nelu NISTOR

Întocmit:

Ing. Mădălina BOROS   


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.