Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru “ Amenajare careu de foraj , drum acces si echipare sonda 402 bis Tinca “

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2013-11-28 15:23:34
Ultima actualizare: 2013-11-28 15:23:34

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

                                             Nr.   din         2013        

 

           Ca urmare a  solicitarii de emitere a acordului de mediu  adresate deS.C. PETROSANTANDER ROMANIA S.R.L.    cu sediul în localitatea  Suplacu de Barcau, str.Crinului, nr. 72, înregistrată la APM Bihor cu nr. 15262 /18.11.2013, a completarilor si a verificarii amplasamentului, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                          AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 27.11.2013, pentru proiectul: “  Amenajare careu de foraj , drum acces si echipare sonda 402  bis  Tinca “

Amplasament: localitateaTinca , comuna Tinca ,  nr. cad. 51755 , jud. Bihor.

Titular: S.C.PETROSANTANDER ROMANIA S.R.L., Arad , str. Academia Teologica , nr.14.

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

I.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , la pct. 2. Industria extractiva , lit. e – instalatii industriale de suprafata pentru extractia carbunelui, petrolului, gazelor naturale si minereurilor, precum si a sisturilor bituminoase ;

pct. 1 Agricultura , silvicultura  si acvacultura – lit. d).........defrisare in scopul schimbarii destinatiei terenului.

-  proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG. Nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale , a florei si faunei salbatice , cu modificarile si completarile ulterioare.

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

-  Durata executarii lucrarilor de foraj cca 16 zile.

-  Suprafata propusa pentru defrisare – 0,0837 ha ( parcela 2B+ 2 A).

- Lucrarile de foraj sunt prevazute in programul de lucru aprobat de ANRM – Aviz nr. 217 – C / 25.04.2013.

-  Suprafata totala ocupata este de cca 1876,5 mp, din care pentru careul de foraj cca .837 mp.

-  Apa tehnologica este asigurata prin transport cu vidanja  de la parcurile din zona  apa fiind depozitata direct in rezervoarele de stocare ale sondei sau in habe metalice.

- Apa necesara stingerii incendiilor va fi inmagazinata in  rezervoare metalice.

- Apele pluviale si reziduale ce cad pe suprafata careului sunt colectate si dirijate catre un bazin colector  V – 40 mc printr- un sant pereat.

- Detritusul razultat din forarea sondei cca 50 t va fi depozitat temporar intr- o haba metalica V- 40 mc.

-  Detritusul va fi eliminat la un depozit de deseuri industrial nepericulos.

- Din prepararea fluidului de foraj si a pastei de ciment  nu rezulta ape uzate tehnologice, in procesul de foraj vehicularea, tratarea si transportul fluidului de foraj se realizeaza in circuit inchis.

- Apele reziduale rezultate accidental in procesul de foraj sunt colectate in beciul sondei care este betonat, de unde sunt reintegrate in fluxul tehnologic de reconditionare a fluidului de foraj cu ajutorul unei pompe.

- Locatia va fi dotata cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri.

  Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii

  Amplasamentul proiectului propus nu se afla situat in SIT NATURA 2000 sau arie protejata.

  Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, managementul deşeurilor.

  Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism  emis de Consiliul Judetean Bihor nr. 310 din 11. 11. 2013  precum şi prevederile avizelor şi acordurilor emise de instituţii publice abilitate.

  Se vor respecta prevederile din Avizul de Gospodarire a Apelor nr.  C 187 din 25.11.2013, emis de ABA Crisuri Oradea.

  Deseurile generate in perioada de constructie si functionare   se vor gestiona conform legislatiei de mediu specifice in vigoare.

   Se vor respecta prevederile HG 856/ 2008 privind gestionarea deseurilor din industria extractiva , Ord. 2042/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor

   La finalizarea investiţiei,titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

   Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        Director  executiv

    Dr. ing. Ovidiu DĂESCU

                                                                    p. Sef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii

                                                                                   ing. Felia ENACHE

 

Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii

Intocmit : ing. Mihaela CRACIUN                                          


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.