Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Aviz de mediu pentru “Actualizarea planului urbanistic general al comunei Hidiselu de Sus si Regulamentul local aferent”

Detalii

Autor: APM Bihor,
Adăugat: 2014-06-24 10:33:19
Ultima actualizare: 2014-06-24 10:33:19

AVIZ  DE  MEDIU

Nr. 2  din  23.06.2014

                                                                

Ca urmare a notificării adresate de COMUNA HIDISELU DE SUS, judeţul Bihor,  înregistrată la  APM Bihor cu nr. 19797 din 03.12.2012,  în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000 din 17.10.2012

( actualizata) privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru “Actualizarea planului urbanistic general al comunei Hidiselu de Sus si Regulamentul local aferent”,

în urma analizării documentelor transmise, a parcurgerii integrale a etapelor procedurale, conform HG 1076/2004 privind  stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a informării publicului prin anunţuri repetate şi a consultării acestuia în cadrul dezbaterii publice a Raportului de Mediu, organizată în data de 20.05.2014 la Primaria comunei Hidiselu de Sus ,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000 din 17.10.2012( actualizata) privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, actualizată, în baza OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Agenţia  pentru Protecţia  Mediului BIHOR

 

emite:

AVIZUL DE MEDIU

 

 

pentru:  Actualizarea planului urbanistic general al comunei Hidiselu de Sus si Regulamentul local aferent,

promovat de:COMUNA HIDISELU DE SUS, jud. Bihor

în scopul adoptării:Planului Urbanistic General,

cu următoarele obiective urmărite prin plan:

-  limita intravilanului, respectiv zonelor construite sau destinate constructiilor;

- zonarea teritoriilor aflate in intravilan pe functiuni dominante , reorganizarea acestora si stabilirea noilor relatii dintre ele in functie de folosinta principala si natura activitatilor dominante;

- propuneri de valorificare a potentialului turistic al zonei;

- aspecte sociale privind mobilitatea populatiei si ocuparea resurselor de munca, repartitia si structura populatiei in cadrul localitatii;

-stabilirea prioritatilor in organizarea si modernizarea circulatiei rutiere,

-traseele si datele caracteristice ale circulatiei care urmeaza sa se conserve, sa se modifice sau sa se creeze

 ( transport in comun, cai pieto           nale , piste pentru biciclisti, etc.);

-sistemul de retele tehnico – edilitare;

-reglementari privind amplasarea , destinatia regimul de inaltime a constructiilor si indicii de control, privind modul de ocupare si utilizare a terenului.;

-zonele , siturile si obiectivele protejate sau care urmeaza sa fie puse in valoare din motive de ordin istoric, arhitectural – urbanistic, artistic, sau peisagistic si stabilirea masurilor ce se impun;

-stabilirea zonelor de interdictie temporara sau definitiva de construire;

-stabilirea de masuri pentru protectia mediului natural si a celui construit;reabilitarea , protectia si conservarea mediului , identificarea si eliminarea surselor de poluare prin adoptarea de masuri de protectie a mediului.

 

care prevede:

 • Asigurare utilităţi publice

- extinderea  reţelelor de alimentare cu apă potabilă in intreaga comuna;

- realizarea retelelor de canalizare menajera si pluviala;

- modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public;

- extinderea reţelei de telefoie;

 • Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport

- realizarea de strazi noi

-  modernizarea strazilor secundare;

- îmbunătăţirea intrărilor în localităţi şi a reţelelor de circulaţie cu localităţile învecinate;

- amenajarea spaţiilor  de parcare;

-.amenajarea pistelor pentru biciclişti;

- modernizarea şi completarea căilor de circulaţie pietonale.

 • Infrastructura pentru administraţie, educaţie, sănătate, cultură şi sport

- amenajarea de terenuri pentru practicarea de jocuri sportive;

- amenajarea de spaţii de joacă pentru copii;

- amenajarea de parcuri pentru recreere si agrement

- îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor sociale de asistenţă.

 • Infrastructura de afaceri, servicii, producţie

- asigurarea de facilitati pentru investitori strategici;

- sprijinirea ecoturismului;

-  diversificarea serviciilor.

 • Conservarea şi protecţia mediului înconjurător

- continuarea procesului de implementarea a sistemului integrat de management al deşeurilor menajere şi delegarea serviciilor către operatorul zonal;

- efectuarea de lucrări specifice în vederea recuperării terenurilor degradate;

- plantarea de zone verzi şi întreţinerea celor existente;

- identificarea de programe pentru protecţia mediului în vederea întocmirii unor proiecte

  care să conducă la păstrarea calităţii mediului natural;

-implementarea de acţiuni cu caracter special pentru conservarea habitatelor şi a

 speciilor de interes conservativ, asociate sitului Natura 2000 ROSCI008 Padurea Betfia;

- asigurarea unui raport optim între suprafeţele construite şi zonele verzi;

- plantarea de perdele verzi, mai ales în zonele în care sunt prevazute spaţii de recreere,

  artere noi de circulatie şi zone noi de locuinţe;

- identificarea de programe pentru protecţia mediului în vederea întocmirii unor proiecte care să conducă la stoparea oricărei degradări a mediului natural şi îmbunătăţirea calităţii acestuia;

 • Conservarea şi protecţia patrimoniului cultural şi istoric

- păstrarea şi ameliorarea cadrului natural şi peisagistic, prin înlăturarea sau

diminuarea factorilor nocivi de poluare;

-delimitarea zonelor protejate.

 • Conservarea resurselor naturale

- limitarea emisiilor de poluanţi gazoşi proveniţi din arderea combustibililor fosili;

- implementarea unor tehnologii moderne nepoluante.

 

în următoarele condiţii:

 • stabilirea zonelor de protecţie pentru valorile de patrimoniu, reţele edilitare, cursuri de apă, etc.;
 •  asigurarea distanţelor de protecţie a zonelor rezidenţiale faţă de zone industriale;

-  adoptarea de masuri in scopul protejarii sitului Natura 2000 ROSCI0008 – Padurea Betfia.

 

Suprafeţele propuse pentru cuprinderea în intravilanul comunei Hidişelu de Sus vor avea ca destinaţie:

 -zone pentru locuinţe şi funcţiuni complementare;

 -zone pentru servicii, comerţ şi mică industrie nepoluantă; 

 -zone pentru unităţi agro-zootehnice, servicii, comerţ si industrie nepoluantă.

 

Bilanţul teritorial existent şi propus este redat în tabelul urmator 

 

 

 

Localitate

Existent (ha)

Extinderi (ha)

Restrângeri (ha)

Propus (ha)

Hidişelu de Sus

256,98 ha

10,03

1,26

265,75

Hidişelu de Jos

140,17 ha

19,66

\

0,00

159,83

Mierlău

101,03 ha

14,00

0,00

115,03

Şumugiu

171,90 ha

10,05

1,64

180,31

Sîntelec

108,08 ha

2,13

0,00

110,21

Total

778,16 ha

55,87

2,90

831,13

 
 

 

 Bilanţul teritorial existent şi propus al suprafeţelor trupurilor cuprinse în limita teritoriului administrativ:

 

 

localitate

denumire trup existent

denumire trup propus

suprafaţă existentă, ha

suprafaţă propusă, ha

HIDISELU DE

TRUP A

TRUP A

105.43

109.23

SUS

TRUP B

TRUP B

93.12

94.13

 

TRUP C

TRUP C

5.00

5.00

 

TRUP D

TRUP D

1.08

1.08

 

TRU P E

TRUP E

13.01

13.01

 

TRUP F

TRUP F

4.46

6.52

 

TRUP G

TRUP G

5.94

5.94

 

TRUP H

TRUP H

27.40

29.12

 

TRUP I

TRUP I

0.28

0.28

 

-

TRUP J

-

0,64

 

-

TRUP K

-

0,80

 

TRUP L

-

1,26

-

 

TOTAL

256.98

265.75

HIDISELU DE

TRUP A

TRUP A

103.21

111.82

JOS

TRUP B

TRUP B

34.66

45.71

 

TRUP C

TRUP C

2.30

2.30

 

TOTAL

140.17

159.83

MIERLAU

TRUP A

TRUP A

98.64

112.24

 

TRUP B

TRUP B

0.66

0.66

 

TRUP C

TRUP C

0.72

0.72

 

TRUP D

TRUP D

1.00

1.00

 

-

TRUP E

-

0.41

 

TOTAL

101.03

115.03

ŞUMUGIU

TRUP A

TRUP A

167.84

167.84

 

TRUP B

TRUP B

1.31

1.31

 

TRUP C

TRUP C

0.91

0.91

 

TRUP D

TRUP D

0.20

0.20

 

-

TRUP E

-

3.79

 

-

TRUP F

-

2.30

 

-

TRUP G

-

1.91

 

TRUP H

-

0.05

-

 

TRUP I

 

1.38

-

 

TRUP J

-

0.21

-

 

TOTAL

171.90

180.31

SINTELEC

TRUP A

TRUP A

89.94

89.94

 

TRUP B

TRUP B

0.79

0.79

 

TRUP C

TRUP C

2.41

2.41

 

TRUP D

TRUP D

0.69

0.69

 

TRUP E

TRUP E

14.25

16.38

 

TOTAL

108.08

110.21

TOTAL COMUNA

778.16

831.13

 

Se propune trecerea în intravilan a unei suprafeţe de 55,87 ha, respectiv o creştere cu 7,18 % faţă de intravilanul existent, după cum urmează:

-în localitatea Hidişelu de Sus se propune cuprinderea în intravilan a suprafeţei de teren de 10.03 ha;

 •  în localitatea Hidişelu de Jos o suprafaţă de 19,66 ha;
 •  în localitatea Mierlău o suprafaţă de 14,00 ha;

-în localitatea Şumugiu o suprafaţă de 10,05 ha

 •  în localitatea Sîntelec o suprafaţa de 2,13 ha.

 

Terenurile care urmează să fie incluse în intravilanul comunei Hidişelu de Sus fac parte din categoria terenurilor de folosinţă agricolă.

Pentru noile obiective de producţie industriale, depozite se vor întocmi P.U.D.-uri sau P.U.Z.-uri, după caz, care vor stabili principalii indicatori urbanistici şi modalităţile de ocupare a terenurilor.

adoptarea următoarelor măsuri pentru:

 • protecţia  apei prin:

-împrejmuirea şi marcarea suprafeţei incintelor lucrărilor de construcţie şi amenajare;

-în nici una dintre locaţiile propuse nu se vor realiza lucrări de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto;

-utilajele vor fi întreţinute în condiţii optime de funcţionare ;

 

-Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă

-Construirea sistemului de canalizare şi a unei staţii de epurare care să permită tratarea apelor uzate colectate de pe suprafaţa întregii comune

-în eventualitatea construirii unor unităţi - economice, care să deverseze cantităţi semnificative de ape uzate se prevede dotarea acestora cu sisteme proprii de epurare, staţii de epurare modulare de mică capacitate.

 


 

-amplasarea organizării de şantier să se facă cat mai departe de cursurile de apă pentru a se exclude riscul oricărei poluări accidentale a acestora.

-Respectarea   procedurilor de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului prin lucrări de construcţii.

 • protecţia atmosfereiprin:
 • se vor stropi periodic drumurile de acces neasfaltate cu ajutorul unei cisterne pentru a limita emisiile de pulberi totale antrenate de mijloacele de transport.;
 • în incinta şantierelor nu se vor depozita deşeuri;
 • circulaţia utilajelor se va face numai prin zonele prestabilite ;
 • utilajele vor fi întreţinute în condiţii optime de funcţionare.

- Dezvoltarea activităţilor economice, cu respectarea valorilor admise pentru zgomot conform STAS 10009/1988

-Plantarea unor perdele de vegetaţie de-a lungul căilor de comunicaţie şi transport, care să protejeze zonelet rezidenţiale,

-Plantarea unor perdele forestiere de protecţie a zonelor rezidenţiale faţă de obiectivele industriale;

-Implementarea unor tehnologii moderne, nepoluante : panouri solare, preluarea energiei termice din pământ, etc., pentru sistemele de încălzire cu care vor fi dotate noile construcţii

-Construcţiile noi vor fi realizate cu materiale cu coeficient de transfer termic ridicat ceea ce va conduce la scăderea volumului de resurse utilizate pentru generarea energiei termice

-Reabilitarea drumurilor existente

-Amenajarea de noi căi de acces, care să permită diminuarea poluării atmosferice

 

 • protecţia solului, subsolului  şi a apelor subterare prin:

-activitatea de construcţie şi amenajare impune decopertarea stratului vegetal, care va fi haldat separat, urmând ca după finalizarea lucrărilor de construcţie să fie utilizat în cadrul lucrărilor de reecologizare a zonelor afectate ;

-în vederea executării unor construcţii care să răspundă la cerinţele de siguranţă se vor solicita studii geotehnice, efectuate pe fiecare amplasament în parte, -pentru noile obiective de producţie industriale, depozite se vor întocmi P.U.D.-uri sau P.U.Z.-uri ,după caz, care vor stabili principalii indicatori urbanistici şi modalităţile de ocupare a terenurilor.

-Asigurarea facilităţilor şi educarea populaţiei în scopul colectării selective a deşeurilor menajere

-Implementarea măsurilor conform sistemului de management integrat al deşeurilor menajere constând din:

-Reducerea cantităţii de deşeuri generate;

-Colectarea selectivă a acestora;

-Respectarea legislaţiei specifice privind protecţia împotriva poluării cu nitraţi a apelor subterane

 

 • managementul deşeurilor prin:

- asigurarea facilităţilor şi educarea populaţiei în scopul colectării selective a deşeurilor menajere;

- implementarea măsurilor conform sistemului de management integrat al deşeurilor menajere în judeţului Bihor;

- încurajarea compostării deşeurilor menajere umede în gospodăriile individuale;

- reducerea cantităţilor de deşeuri generate;

 

 • sănătatea umană prin:
 • având în vedere prevederile legislaţiei naţionale în domeniul zgomotului şi ţinând seama de faptul că nivelul de zgomot scade cu distanţa, se apreciază că începând de la distanţa de 100 m fata de şantier se vor inregistra niveluri echivalente de zgomot inferioare valorii de 50 dB (A) şi ca atare amplasarea fronturilor de lucru faţă de zonele rezidenţiale trebuie să respecte distanţele minime admise;
 •  se vor stropi periodic drumurile de acces neasfaltate cu ajutorul unei cisterne pentru a limita emisiile de pulberi totale antrenate de mijloacele de transport.;
 • în incinta organizării de şantier nu se vor depozita deşeuri;
 • circulaţia utilajelor se va face numai prin zonele prestabilite ;
 • utilajele vor fi întreţinute în condiţii optime de funcţionare.
 • Administraţia locală trebuie să vegheze ca orice amplasare de activitate industrială să fie compatibilă cu zonele învecinate. în acest sens se va asigura: -păstrarea şi ameliorarea cadrului natural şi peisagistic, prin înlăturarea sau diminuarea factorilor nocivi de poluare;
 • păstrarea şi ameliorarea cadrului arhitectural şi urbanistic al clădirilor existente, prin supravegherea şi avizarea tuturor schimbărilor care intervin în zonă.

-Extinderea     sistemului centralizat de alimentare cu apă

-Construirea sistemului de canalizare şi a unei staţii de epurare care să permită tratarea apelor uzate colectate de pe suprafaţa întregii comune

-Depozitarea controlată a deşeurilor;

-Asigurarea     raportului zone construite/spaţii verzi de minimum 26 mp/locuitor pînă în 31 decembrie 2013, conform OUG 114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului şi Legea 313/2009 de modificare şi completare a Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, cu modificările ulterioare

 

 • biodiversitateprin:

-racordarea tuturor locuinţelor ce urmează a se realiza la sistemul centralizat de distribuţie al apei;

 până la realizarea sistemului de canalizare şi al staţiei de epurare se impune dotarea locuinţelor cu sisteme individuale de canalizare şi rezervoare vidanjabile;

-colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor;

-eliminarea oricaror depozite necontrolate de deseuri

- eliminarea/valorificarea deşeurilor prip firme autorizate în domeniu;

 pe perioada realizării obiectivelor propuse se interzice depozitarea direct pe sol a materialelor de construcţie, comercializate în vrac: ciment, var, nisip, argilă;

 reducerea la minimum a suprafeţelor betonate, în scopul păstrării suprafeţelor acoperite cu vegetaţie spontană;

 lucrările de infrastructură pentru asigurarea accesului de la drumurile existente la noile construcţii să se realizeze în variante, care să asigure drenajul natural(alei pietruite, etc.);

 în spaţiul rămas liber, după realizarea construcţiilor se recomandă plantarea de arbuşti şi pomi fructiferi, de talie mică;

 pentru realizarea împrejmuirilor se recomandă folosirea materialului lemnos sau gardul viu.

Pentru a exclude afectarea sitului ROSCI0008Pădurea Betfia, aflat în imediata vecinătate a terenurilor care fac obiectul extinderii"trupului A-Hidişelu de Jos", cu destinaţia propusă zonă de locuire, se propune:

-aplicarea tuturor măsurilor cuprinse în Regulamentul de funcţionare al ariei protejate;

- interzicerea accesului mijloacelor auto de mare tonaj în interiorul zonei protejate;

-limitarea traficului auto în interiorul ariei protejate;

- proiectarea locuinţelor să se facă astfel încât acestea să fie amplasate la distanţa maximă, pe care o permite terenul, în raport cu limita sitului;

- realizarea împrejmuirii proprietăţilor utilizând cu precădere materiale biologice;

 pentru realizarea căilor interioare de acces nu se vor folosi benzi din beton continuu ;

-în zona de suprapunere a extinderii intravilanului cu situl Natura 2000 ROSCI0008Pădurea Betfia se va păstra o zonă tampon, fără construcţii la o distanţă de 50 m faţă de liziera Pădurii Betfia

 -realizarea de campanii de conştientizare a importanţei protecţiei naturii.

 

 • alte condiţii:

- instituirea zonelor de protecţie a monumentelor istorice precum şi iinterdicţii de construire temporară şi definitivă;

-restaurarea obiectivelor istorice cu avizul institutiilor abilitate

- corelarea dezvoltării localităţilor cu programele de dezvoltare a echipării utilitare;

- respectarea procentului de ocupare al terenului, conform Regulamentului de urbanism.

- Instituirea de interdicţii şi restricţii ce derivă din riscurile naturale pe care le prezintă terenurile, pe care se doreşte realizarea de construcţii

 

Emiterea avizul de mediu s-a făcut avîndu-se în vedere următoarele:

a) planul a fost încadrat la art. 5 alin. 2 a) şi b)din HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe, având în vedere amploarea planului, durata şi ireversibilitatea efectelor, ariile naturale protejate şi gradul de corelare şi integrare cu alte planuri.

 

 

b) Au fost identificate următoarele probleme de mediu

 -  adoptarea de masuri in scopul protejarii sitului Natura 2000 ROSCI0008 – Padurea Betfia.

- infrastructură rutieră insuficient şi inadecvat dezvoltată ceea ce conduce la creşterea gradului de poluare a localităţiilor prin niveluri ridicate ale emisiilor de praf şi zgomot;

- lipsa reţelelor de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare în intreaga comună;

- lipsa zonelor de protecţie conform legislaţiei şi normelor în vigoare pentru construcţiile tehnico- edilitare, cursuri de apă, cimitire, etc.;

- spaţii verzi şi zone de agrement amenajate insuficiente.

c) Mod de soluţionare prin alternativa finală a planului:

prevederea unor dezvoltări privind:

-  corelarea dezvoltării localităţilor cu programele de dezvoltare a echipării edilitare;

- extinderea reţelei de distribuţie apă potabilăşi a reţelei de canalizare în întreaga comună ;

- efectuarea de lucrări specifice în vederea recuperării terenurilor degradate;

- plantarea de zone verzi şi întreţinerea celor existente;

- plantarea de perdele verzi, mai ales în zonele în care sunt prevazute spaţii de recreere (parc public, scuar), artere noi de circulatie şi zone noi de locuinţe;

- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

- instituirea zonelor de protecţie sanitară faţă de sursele de poluare sau disconfort (unităţi economice, cimitire şi trasee tehnico-edilitare);

- implementarea sistemului integrat de gestiune a deşeurilor.

 

d)in procedura de avizare s-au făcut demersurile prevăzute de HG 1076/2004 pentru informarea, consultarea şi participarea publicului. Cu ocazia şedinţei de dezbatere publică, desfăşurată în data de 20.05.2014 la sediul primăriei comunei Hidiselu de Sus au participat autorităţile publice interesate.

 

e)Avizul de mediu a fost emis având în vedere următoarele acte şi avize de specialitate:

- Certificat de urbanism nr.95 din 03.05.2012 emis de Consiliul Judeţean Bihor;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. C 7 / 16.01.2013, emis de Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea;

- Notificarea nr. 645 / 20.11.2012 emisă de M.S. Direcţia de Sănătate Publică Bihor;

- Aviz nr. 3/29.05.2013- MUZEUL TARII CRISURILOR

 

Monitorizarea implementării planului

 

 

Obiectiv de mediu

Indicatori de monitorizare şi evaluare

Frecvenţa

Responsabilităţi

Protecţia calitătii aerului

1. parametrii de calitate ai aerului atmosferic, în diverse zone

anual

APM Bihor

 

2. Km drumuri modernizate/reabilitate

anual

Primăria Hidişelu de Sus

Protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane -

încadrarea în prevederile legale specifice

 1. lungimea reţelei de distribuţie apă în sistem centralizat;
 2. lungimea reţelei de canalizare orăşenească, menajeră şi pluvială,
 3. Calitatea apelor de suprafata

Anual

Primăria Hidişelu de Sus

 

 

 

A.N. Apele Române-A.B.A. Crişuri

Protecţia solului - reducerea suprafeţelor de terenuri supuse eroziunii

suprafeţe de teren ocupate cu vegetaţie

anual

Primăria Hidişelu de Sus

Gestiunea deseurilor

-includerea intregii localităţi în sistemul de colectare controlată a deşeurilor,colectarea selectivă a deşeurilor menajere, am plasarea containerelor inscripţionate pe tipuri de deşeuri în punctele de

colectare,valorificarea /depozitarea controlată a deşeurilor rezultare din demolări .respectarea PJDG Bihor

Stadiul implementării sistemului de colectare/colectare selectivă:,grad de colectare controlată (nr. locuitori cuprinşi în sistemul de

colectare);,cantităţi de deşeuri colectate selectiv/ cantitate colectată ;,cantitatea de deşeuri valorificate/tip de deşeu ;,nr. de containere amplasate,na de locuitori deserviţi

anual

Primăria Hidişelu de Sus

Operatorul de servicii zonal

îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea confortului,

îmbunătăţirea sănătăţii umane

 1. nr.          persoane racordate la sistemul centralizat de alimentare cu apă, cel de canalizare, precum şi la cele de distribuţie a gazelor şi telefonie
 2. parametrii                  de calitate ai apei potabile furnizate
 3. Venitul pe locuitor Indicele demografic

anual

Primăria Hidişelu de Sus

 

Peisaj/Turism

- respectarea prevederilor OUG 114/2007;

-dezvoltarea turismului ecologic

 • Stadiul de realizare a spaţiilor verzi publice
 • Numărul de PUZ/PUD adoptate
 • Numărul de structuri turistice de primire, tradiţionale/ netradiţionale înfiinţate
 • Statistica numărului de turişti

anual

Primăria Hidişelu de Sus

Protecţia populaţiei prin respectarea funcţiunilor propuse prin PUG

Certificate de urbanism şi Autorizaţii de construire eliberate

anual

Primăria Hidişelu de Sus

Protecţia, menţinerea şi restaurarea monumentelor istorice

număr monumente restaurate;valoarea lucrărilor;

anual

Primăria Hidişelu de Sus

Conservarea

resurselor

nr. de sisteme de încălzire nepoluante instalate

anual

Primăria Hidişelu de Sus

Protecţia biodiversităţii

efectivele şi dinamica[1]speciilor, care au determinat desemnarea ariei protejate

permanent

Custodele ariei protejate, Primăria Hidişelu de Sus, APM Bihor

 

Raportul de monitorizare va fi transmis după primul an de la adoptarea planului la sfârşitul trimestrului I al anului următor, şi apoi o dată la trei ani, la APM Bihor, Consiliul Judeţean Bihor, GNM - Serviciul Comisariatul Judeţean Bihor şi va fi pus la dispoziţia publicului în format tipărit şi în format electronic prin afişare pe pagina de internet a Primăriei comunei Hidişelu de Sus.

 

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a Planului Urbanistic General, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi Garda Naţionala de Mediu -Serviciul Comisariatul Judeţean Bihor. 

 

Avizul conţine 9 pagini şi a fost emis în 3 (trei) exemplare originale, din care unul se înmânează titularului.

 

 

 

 

 

             DIRECTOR EXECUTIV

             ing. Sanda MERCEA

 

 

                                                                                               Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii

                                                                                                          ing.Felicia ENACHE

 

 

 

 

Intocmit : sing. Eugen GAVECZ    

 

 X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.